Maria Kuzenko Opublikowano: 26.01.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
26.01.2021
Aktualności | Blog EWL

ABC zatrudnienia obcokrajowców w firmie – PESEL i PIT dla cudzoziemca

Zatrudnianie obcokrajowców w firmie jest dobrym rozwiązaniem na braki kadrowe. Wiąże się jednak z dopełnieniem różnych formalności. Czym jest PESEL dla cudzoziemca? Jak wystawić PIT dla obcokrajowca? Przedstawiamy najważniejsze informacje dla obu zagadnień.

Spis treści

Czym jest PESEL? 

PESEL to numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Składa się on z 11 cyfr, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację osoby, która go posiada. Zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Od września 2011 roku numer PESEL jest również głównym identyfikatorem w kontaktach z administracją podatkową dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

Numer PESEL dla obcokrajowca – kiedy przysługuje?

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy o ewidencji ludności z dnia 27 października 2017 roku nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi następuje automatycznie wraz z meldunkiem na pobyt czasowy przekraczający 30 dni. W związku ze znacznym ułatwieniem w uzyskaniu numeru PESEL dla obcokrajowców stał on się jednocześnie identyfikatorem podatkowym większości z nich. Jest to szczególnie istotne dla firm, które zatrudniają cudzoziemców i szykują się do sporządzania pracownikom informacji PIT – 11. 
Warto pamiętać, że jeśli pracownik, z różnych przyczyn, nie ma możliwości zameldowania się w Polsce na pobyt czasowy, może wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL.

Nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi – jakie kroki należy podjąć?

Najłatwiejszym sposobem na otrzymanie numeru PESEL przez cudzoziemca jest jego zameldowanie na terenie RP na okres przekraczający 30 dni. W takiej sytuacji PESEL przyzwany jest obcokrajowcowi z urzędu. Jeśli jednak cudzoziemiec nie może lub nie chce się zameldować, powinien złożyć wniosek o nadanie PESEL we właściwym urzędzie gminy. 

Dla obcokrajowców organem właściwym będzie: 

  • urząd gminy, w której zameldowany jest cudzoziemiec (jeśli posiada meldunek, ale nie posiada jeszcze numeru PESEL),
  • urząd gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli cudzoziemiec nie może się zameldować, 
  • Urząd Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawa, jeśli cudzoziemiec jeszcze nie podjął zatrudnienia albo jego pracodawca ma siedzibę poza granicami RP.  

Z wnioskiem o nadanie numeru PESEL cudzoziemiec może wystąpić osobiście lub przez pełnomocnika. Usługa nadania numeru PESEL jest bezpłatna. 

Ważne: 

  • W przypadku starania się o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca bez meldunku we wniosku należy wskazać podstawę prawną, z której wynika obowiązek nadania numeru PESEL 

Jeśli jakiś urząd wymaga od obcokrajowca podania numeru PESEL w celu załatwienia sprawy powinien również wskazać podstawę prawną nadania PESEL dla cudzoziemca. W przypadku złożenia wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego PESEL bez podania podstawy prawnej urząd gminy wezwie cudzoziemca do jej uzupełniania. Jeśli braki nie zostaną właściwie uzupełnione wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.  

Dzięki wypracowaniu odpowiednich procedur i ścisłej współpracy z urzędami w całej Polsce  agencja pośrednictwa pracy EWL S.A. szybko i sprawnie pomaga firmom w uzyskaniu numeru PESEL dla cudzoziemców, których planują zatrudnić, upraszczając w ten sposób komunikację z organami podatkowymi i innymi urzędami państwowymi.

PIT 11 dla cudzoziemca

Obcokrajowcy przebywający i osiągający dochody w Polsce podlegają przepisom polskiego prawa podatkowego. Na cudzoziemcach, podobnie jak na polskich pracownikach, spoczywa obowiązek złożenia rocznych zeznań podatkowych, mogą oni także korzystać z ulg i odpisów od podatków określonych w ustawie. Pracodawca zatrudniający pracowników z Ukrainy, Białorusi, Indii czy Nepalu, ma obowiązek wystawić PIT dla obcokrajowca, tak samo jak dla pracownika z Polski.

Rozliczenie PIT obcokrajowca – rezydencja podatkowa

Rozliczenie PIT obcokrajowca w Polsce w znacznej mierze uzależnione jest od tego czy cudzoziemiec posiada status rezydenta podatkowego, a także od rodzaju umowy i źródeł dochodu.

Status rezydenta podatkowego przysługuje osobom, które przebywają w naszym kraju powyżej 183 dni lub oświadczą, że ich ośrodkiem interesów życiowych jest Polska. Rezydenci rozliczani są z fiskusem na zasadach ogólnych.

Jaki PIT dla Ukraińca?

Rozliczenie pracownika z Ukrainy, który posiada status rezydenta podatkowego w RP, jest analogiczne do tego, które stosujemy w przypadku pracowników z Polski. Pracodawca zobowiązany jest więc do wystawienia PIT-11 dla Ukraińca.

W przypadku cudzoziemca będącego nierezydentem i uzyskującego przychód z tytułu umowy zlecenia lub umowy o działo właściwym dokumentem będzie informacja IFT-1/IFT-1R.

Jak wypełnić PIT 11 dla obywatela Ukrainy?

Od 2018 roku osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a przebywają w Polsce w celu wykonywania pracy, powinny posiadać numer PESEL, który jest jedynym właściwym identyfikatorem podatkowym. Problem w tym, że nie każdy pracownik o numer PESEL się stara, a pracodawca nie ma wpływu na jego uzyskanie przez pracownika. Może jedynie wskazać cudzoziemcowi możliwe sposoby ubiegania się o numer PESEL:

  • meldunek w miejscu zamieszkania na pobyt czasowy
  • wniosek o nadanie numeru PESEL

Jeśli pracownik nie posiada numeru PESEL, dopuszczalne jest wpisanie w dokument rozliczeniowy numeru NIP. W rozliczeniu za rok 2020, podobnie jak w ubiegłym roku, w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru NIP lub PESEL, do dokumentu PIT-11 pracodawca może wpisać w miejsce numeru identyfikacji podatkowej 10 razy cyfrę „9”.

Gdzie złożyć PIT dla Ukraińca?

W przypadku pracowników będących rezydentami podatkowymi dokument PIT należy złożyć we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podatnika, urzędzie skarbowym.

W przypadku nierezydentów dokumenty należy złożyć w urzędzie właściwym ze względu na:

  • siedzibę płatnika,
  • miejsce pobytu podatnika (jeśli pobór podatku następuje bez udziału płatnika)
  • miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, jeżeli nie można ustalić siedziby płatnika lub miejsca pobytu podatnika

Zatrudnianie obcokrajowców w firmie – skorzystaj z pomocy agencji

Zatrudniając pracowników z zagranicy warto wybrać rozwiązanie, które nie obciąży dodatkowo wewnętrznego działu HR. Leasing pracowniczy z bezpiecznym i doświadczonym partnerem biznesowym, to gwarancja oszczędności czasu i zasobów. EWL S.A., to sprawdzona agencja pośrednictwa pracy, która  zajmie się za Państwa kwestią rekrutacji pracowników, legalizacji zatrudnienia, a także rozliczeniem wynagrodzeń i właściwym wystawieniem dokumentów dla Urzędu Skarbowego, także PIT-11 dla obcokrajowców.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową