Kontakt EWL S.A.

Group 947

Dane identyfikacyjne EWL Spółka Akcyjna

Firma (nazwa spółki): EWL Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
KRS: 0000080338
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 1132330806
REGON: 017427248
Wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł; kapitał został opłacony w całości.

Dokumenty spółki

Ogłoszenia o terminach Walnych Zgromadzeń wraz z porządkiem obrad

Porządki obrad poszczególnych Walnych zgromadzeń pojawią się po kliknięciu na wybraną datę

Wezwania i informacje dla akcjonariuszy

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, EWL S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy EWL S.A. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem Aleje Jerozolimskie nr 142B, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, EWL S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy EWL S.A. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem Aleje Jerozolimskie nr 142B, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy dostępni dla akcjonariuszy pod adresem mailowym: biuro@ewl.com.pl

Skontaktuj się