Polityka prywatności

1. DEFINICJE

Administrator – EWL S.A. z siedzibą  w Warszawie, KRS: 0000080338 oraz inne spółki należące do EWL Group: EWL Outsourcing sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, KRS:  0000463076 oraz EWLIT sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Piasecznie, KRS: 0000553016;

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie – operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

RODO –  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Strona – strona internetowa prowadzony przez Administratora pod adresem: https://www.ewl.com.pl/;

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności;

2. CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Cele, podstawy prawne oraz okresy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora różnią się w zależności od procesu, w jakim przetwarzanie to występuje tj. m.in:

a) w związku z korzystaniem z czatu – dla celów obsługi zapytania skierowanego do nas za pośrednictwem czatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

b) w związku z rekrutacją, procesem zakwaterowania – dla celów przeprowadzenia z Państwem procesu rekrutacji przez Administratora, zorganizowania Państwu miejsca zamieszkana (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

c) w związku z legalizacją pobytu lub zatrudnienia – dla celów przeprowadzenia postępowania w zakresie legalizacji pobytu lub zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO),

d) w związku z zatrudnieniem – dla celów realizacji zawartej z Państwem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

e) w związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego – dla celów marketingowych i reklamowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

f) w związku z udziałem w akcjach i konkursach – w celu uczestnictwa w tych wydarzeniach (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

g) w związku z korzystaniem ze strony oraz jej funkcjonalności – w celu zarządzania i obsługi strony oraz korzystania z niej, w tym poprzez pliki cookies (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

h) w przypadku plików cookies – w celach takich jak: weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji, zwiększenia wydajności i poprawy konfiguracji Strony, dostosowanie zawartości Strony do preferencji Użytkownika, zapamiętanie ustawień Użytkownika i wyboru interfejsu, np. w zakresie języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,  zapamiętanie historii podstron odwiedzanych na Stronie w celu przyszłej rekomendacji treści, identyfikacja parametrów Urządzenia Użytkownika celem odpowiedniego dostosowania Portalu do potrzeb i zasobów Użytkownika, dostosowanie dostarczanych treści do lokalizacji Użytkownika, generowanie ogólnych i zanonimizowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób ogół Użytkowników korzysta ze Strony,  ulepszanie struktury i zawartości Strony (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

i) w innych przypadkach – w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2.1. KORZYSTANIE ZE STRONY

Podczas korzystania ze Strony Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie oraz dla celów analitycznych i statystycznych. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność przetwarzania dla zawarcia oraz wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Administrator przetwarza dane przez okres niezbędny do wykonania usługi, a następnie przez okres związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń. 

 2.2. REKRUTACJA, ZATRUDNIENIE, ZAKWATEROWANIE

Celem przetwarzania danych osobowych jest przesyłanie ofert oraz otrzymywanie danych od kandydatów w celu rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Ponadto celem jest realizacja i wykonanie zawartych już umów o pracę lub umów cywilnoprawnych oraz znalezienie miejsca zamieszkania oraz pomoc Państwu w czasie trwania kwaterunku. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność przetwarzania dla zawarcia, wykonanie umowy; na żądanie osoby, której dane dotyczą – podjęcie działań przed zawarciem umowy.  W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. W przypadku umów o pracę dane są przechowywane przez okres 10 lat.

2.3. LEGALIZACJA POBYTU I ZATRUDNIENIA

Administrator przetwarza dane w celu przeprowadzenia oraz wsparcia Państwa podczas procesu legalizacji pobytu i zatrudnienia. Dane są przetwarzane w celu wykonania umowy z Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO bądź w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia procesu.

2.4. PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI

Administrator przetwarza dane kandydatów do pracy w procesie rekrutacji w celu zatrudnienia pracowników. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO – niezbędność przetwarzania dla zawarcia, wykonanie umowy; na żądanie osoby, której dane dotyczą – podjęcie działań przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane są przez okres trwania procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji  będziemy przetwarzać Państwa dane przez maksymalny okres 2 lat od daty ich wprowadzenia do bazy danych Administratora lub od daty ostatniego kontaktu z Państwem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza. 

2.5. FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator przetwarza dane udostępnione w formularzu kontaktowym w celu rekrutacji kandydata lub w celu udzielenia odpowiedzi na inne podane w formularzu pytania. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – na podstawie zgody / na żądanie kandydata oraz dla realizacji prawnie uzasadnionego interes Administratora, który stanowi konieczność zapewnienia właściwej obsługi osób odwiedzających Stronę.

2.6. NEWSLETTER

Administrator przetwarza dane podczas wysyłki newslettera (w formie  wiadomości elektronicznych, mogących zawierać informacje handlowe) dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą Administratora. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody podmiotu danych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  Dane przetwarzane są przez maksymalny  okres 2 lat od daty wprowadzenia Państwa danych wprowadzenia do bazy danych Administratora lub od daty ostatniego kontaktu z Państwem, w zależności od tego,  która z tych dat jest późniejsza. 

2.7. KONKURSY, AKCJE PROMOCYJNE

Administrator przetwarza dane podczas w celu przeprowadzenia konkursu / akcji promocyjnej w tym: wyłonienia zwycięzcy, przyznanie i wydanie nagrody, przyznania i wydanie bonusów. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO – niezbędność przetwarzania dla zawarcia, wykonanie umowy; na żądanie osoby, której dane dotyczą – podjęcie działań przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane są przez okres, w którym konkurs/akcja będzie prowadzona, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z uczestnictwie w konkursie / akcji promocyjnej

2.8. MARKETING BEZPOŚREDNI PRODUKTÓW I USŁUG WŁASNYCH ADMINISTRATORA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (MAIL, TELEFON, SMS)

Administrator przesyła wiadomości elektroniczne zawierające informacje marketingowe, dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą Administratora. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane przetwarzane są przez maksymalny  okres 2 lat od daty wprowadzenia Państwa danych wprowadzenia do bazy danych Administratora lub od daty ostatniego kontaktu z Państwem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

2.9. USTALANIE, DOCHODZENIE ORAZ OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI

Administrator przetwarza Państwa dane w celu windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych oraz obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora stanowi konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane przetwarzane są przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES ORAZ PODOBNYCH TECHNOLOGII

3.1. PLIKI COOKIES

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

3.1.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

3.1.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

3.1.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

3.1.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

3.1.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);

3.2. GOOGLE ANALYTICS 

Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które Państwo wyświetlili, czas, jaki Państwo spędzili na stronie czy czas przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbierane są dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. Ani Administrator ani Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia Państwa identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

3.3 GOOGLE TAG MANAGER

Administrator korzysta z narzędzia marketingowe Google Tag Manager w celu kontrolowania kampanii marketingowych i tego, w jaki sposób korzystają Państwo ze Strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager. Ani Administrator ani Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

3.4. LINKEDIN INSIGHT TAG

Administrator korzysta z narzędzia retargetującego LinkedIn Conversion Tracking firmy LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland (»LinkedIn«). W tym celu na Stronie zainstalowany jest kod LinkedIn Insight Tag, który umożliwia LinkedIn zbieranie statystycznych, pseudonimicznych danych o Państwa odwiedzinach i korzystaniu z naszej strony internetowej oraz dostarczanie na tej podstawie Administratorowi zagregowanych zestawień statystycznych. Informacje te umożliwiają również wyświetlanie spersonalizowanych ofert i rekomendacji. Ani Administrator ani narzędzie nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia Państwa identyfikacji.  Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tym  narzędziem znajdują się pod linkiem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/90274/manage-your-linkedin-ads-settings?lang=en 

3.5. FACEBOOK PIXEL

Administrator korzysta z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, by kierować do Państwa spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Państwa identyfikację. Facebook jest podmiotem certyfikowanym w ramach Umowy o tarczy prywatności i w związku z tym gwarantuje przestrzeganie europejskich przepisów dotyczących ochrony danych https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych przez Facebook znajdują się pod linkiem: pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące funkcji Facebook Pixel i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Funkcję tę można wyłączyć w sposób pokazany na stronie https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink albo na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Aby tego dokonać, należy zalogować się do portalu Facebook.

3.6. BITRIX24

Administrator korzysta z narzędzia marketingowego Bitrix24 dostarczanego przez firmę Bitrix, Inc. (adres siedziby głównej: 901 N. Pitt St, Suite 325 Alexandria VA 22314 USA), zbierającego dane umożliwiające identyfikację konkretnej osoby zgodnie z dobrowolnie podanymi kategoriami. Dane przechowywane są wewnątrz Unii Europejskiej (Frankfurt, Niemcy) na w pełni zgodnych z RODO centrach danych Amazon Web Services. Więcej informacji o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tym narzędziem uzyskać można z poniższego linku: https://aws.amazon.com/blogs/security/all-aws-services-gdpr-ready/. Jednocześnie informacje z zakresu zgodności z RODO oraz dokument Polityki Prywatności dostępne są pod linkiem https://www.bitrix24.com/gdpr/ .

3.7. BAZO.IO

Administrator korzysta z narzędzia BAZO.IO dostarczanego przez firmę Bazo sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie w związku z korzystaniem z produktu BAZO.IO – w celu zbierania następujących informacji o Państwa odwiedzinach na Stronie: data i częstotliwość Państwa wizyt na Stronie,  adres IP Państwa urządzenia, zakładki odwiedzane w ramach odwiedzin na Stronie, dane kontaktowe. BAZO spełnia wymogi RODO jako administrator i procesor danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Bazo sp. z o.o. znajdą Państwo na stronie:  https://bazo.io/).

 3.8. HOTJAR

Administrator korzysta z narzędzia Hotjar, zapewnianego przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta – w celu analizy Państwa zachowania na Stronie przechowywane są informacje takie jak: data i częstotliwość Państwa wizyt na Stronie,  adres IP Państwa urządzenia, zakładki odwiedzane w ramach odwiedzin na Stronie, dane kontaktowe. Hotjar, nie wykorzystuje tych informacji w celu Państwa identyfikacji. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Hotjar znajdą Państwo na stronie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

W każdym przypadku mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu informacji na Państwa temat przy użyciu narzędzi opisanych w punkcie 3 powyżej w ramach ustawień plików cookies z poziomu Strony i zdecydować z jakich narzędzi Administrator będzie mógł korzystać podczas Państwa odwiedzin na Stronie. 

4. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Linkedin, Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

5. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie Danych Osobowych, należące do osób kontaktujących się ze Administratorem lub osób, z którymi kontaktuje się Administrator poprzez czat:

1)dane identyfikacyjne (w szczególności: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP, narodowości, dane dotyczące wykształcenia, zatrudnienia, doświadczenia, wizerunek) oraz dane adresowe (adres korespondencyjny, zamieszkania),

2) dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu),

3) informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony w szczególności adresy IP, pliki tekstowe,

4) inne dane podane przez Państwa w jakiejkolwiek formie – konieczne dla celu, dla jakiego zostały udostępnione.

6.ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

Wszelkie dane pozyskiwane są przez Administratora w następujący sposób: 

1) informacje podawane dobrowolnie i bezpośrednio przez Państwa (np. poprzez korzystanie z funkcjonalności czatu);

2) informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej w szczególności: adres IP, pliki tekstowe.

7. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone przez Administratora:

1) innym podmiotom z  Grupy EWL,

2) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi m.in. księgowe, kadrowe, rekrutacyjne, prawne, windykacyjne, IT, infrastruktury, przy czym takie podmioty przetwarzają dane, jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,

3) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

4) bankom.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Państwa właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Dane osobowe są podawane dobrowolnie. Jednakże odmowa ich podania może sprawić, że nie będzie możliwe skorzystanie z funkcjonalności strony, m.in. rozpatrzenia zapytania złożonego za pośrednictwem czatu.

Brak zgody na stosowanie plików cookies lub jej cofnięcie skutkować może ograniczeniem funkcjonalności strony internetowej.

9. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:

1) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

2) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem;

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

4) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z koordynatorem do spraw ochrony danych osobowych na adres mailowy: daneosobowe@ewl.com.pl

 10.PRZETWARZANIA DANYCH POZA TERYTORIUM UE

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) (dalej: EOG) w związku ze współpracą Administratora z partnerami biznesowymi posiadającymi siedzibę poza EOG (Ukraina) oraz świadczeniem usług na rzecz Administratora w zakresie IT i infrastruktury. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony w przypadku ich przekazywania Państwa danych poza EOG, Spółka stosuje w umowach z odbiorcami danych standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

12. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu  danych, w tym profilowaniu.

13. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: daneosobowe@ewl.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@ewl.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących Pani / Pana danych osobowych. 

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 15.05.2024 r.