Maria Kuzenko Opublikowano: 07.09.2022
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
07.09.2022
Blog EWL | Legalizacja

Zatrudniony cudzoziemiec – najczęstsze błędy

Zatrudnieni cudzoziemcy - błędy pracodawców

W naszym kolejnym artykule cyklu „Uwolnij głowę, a legalizację zostaw nam”, prezentujemy często popełniane błędy związane z już zatrudnionym cudzoziemcem. Błędy te związane są najczęściej z dokumentem Karty Pobytu i wskazanymi w niej warunkach, uprawniających do podjęcia legalnej pracy w Polsce. Na jakie kwestie trzeba zwrócić szczególną uwagę i jakich terminów dopilnować?

Zatrudnianie cudzoziemców pozwala szybko uzupełnić luki kadrowe i zyskać grupę chętnych do pracy pracowników. Rozwiązanie cieszy się popularnością wśród polskich przedsiębiorców, zwłaszcza w firmach, w których ważne jest zachowanie ciągłości pracy, np. procesów produkcyjnych.

Przyjęcie do pracy obcokrajowca spoza terytorium Unii Europejskiej, wymaga jednak uregulowania wielu formalności, umożliwiających legalne rozpoczęcie pracy. Jednym z najważniejszych dokumentów jest tzw. karta pobytu.

Spis treści

Co to jest karta pobytu?

Karta pobytu to dokument pobytowy potwierdzający tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uprawniający, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Dokument wydawany jest cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce:

 • zezwolenia na pobyt czasowy;
 • zezwolenia na pobyt stały;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych
 • ochrony międzynarodowej.

Na odwrocie kart pobytu przyznanych z tytułu:

 • pracy (art. 114 ustawy o cudzoziemcach);
 • pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127);
 • pobytu z obywatelem RP (art. 158);
 • pobytu z cudzoziemcem (art. 159);
 • pobytu stałego (art. 194);
 • pobytu rezydenta długoterminowego UE (art. 211);

znajduje się adnotacja DOSTĘP DO RYNKU PRACY. Oznacza to, że jej właściciel może podjąć pracę w Polsce. Nie zawsze może to być jednak dowolna praca, o czym powinien pamiętać zarówno cudzoziemiec, jak i chcący go zatrudnić pracodawca.

UWAGA! W przypadku pobytu czasowego z tytułu pracy dostęp do rynku może być ograniczony jedynie do konkretnego pracodawcy lub stanowiska. Konieczna jest zatem dokładna weryfikacja podstawy pobytowej oraz innych informacji zawartych w dokumencie. Jak łatwo się domyślić, nietrudno o niedopatrzenia lub popełnienie błędu. Oto kilka przykładów.

Zmiana warunków zatrudnienia na podstawie wydanej karty pobytu

W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy przyznanego z tytułu pracy, pracownik zobowiązany jest do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w decyzji do karty pobytu, na warunkach nie gorszych niż te wskazane w zezwoleniu.

Jeżeli w decyzji został wskazany rodzaj zatrudnienia umowa zlecenia, a po uzyskaniu karty pobytu rodzaj zatrudnienia zmienił się na umowę o pracę, kandydat nie musi wnioskować o wpisanie zmiany w decyzji ani informować Urzędu Wojewódzkiego.

Dzieje się tak również w przypadku zwiększenia wymiaru etatu z równoczesną proporcjonalną podwyżką wynagrodzenia lub awansu w obrębie tego samego stanowiska (np. z młodszego na starszego konsultanta). Wniosek o zmianę zezwolenia i poinformowanie wojewody jest jednak konieczne w przypadku zmiany wykonywanego stanowiska.

Przykład:

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę zostało wydane cudzoziemcowi z tytułu pracy i jedno pracodawcy na określonych warunkach zatrudnienia (w tym rodzaj umowy, stanowisko, wynagrodzenie). U pracownika nastąpiła zmiana stanowiska z pracownika produkcji na specjalistę ds. rekrutacji.

W takim przypadku kandydat musi złożyć sprostowanie do decyzji do karty pobytu na nowe warunki zatrudnienia lub złożyć wniosek o zmianę decyzji wraz z załącznikiem nr 1 na nowe warunki zatrudnienia, opłatą skarbową (220 zł) i innymi dokumentami niezbędnymi dla uzyskania nowej decyzji do karty pobytu.

Zmiana podstawy pobytu

Podstawą uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę często jest praca u konkretnego pracodawcy, wskazanego w składanym wniosku, a następnie udzielonej decyzji. Jeżeli kandydat rozwiąże stosunek pracy z pracodawcą, dla którego udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy, to zobowiązany jest zawiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie na pobyt czasowy, o zmianie celu pobytu, w terminie 15 dni roboczych od zakończenia pracy.

Niestety częstą praktyką jest, że cudzoziemcy nie dostarczają informacji do UW w wyznaczonych terminach, co może być problematyczne dla innych pracodawców, zainteresowanych nawiązaniem z nimi stosunku pracy.  

Przykład:

Obywatel Białorusi uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu) na rzecz pracodawcy X. W dniu 01.06.2022 kandydat rozwiązał stosunek pracy z pracodawcą. W terminie 15 dni roboczych kandydat nie poinformował Wojewody, który udzielił zezwolenia na pobyt o rozwiązaniu stosunku pracy. Od 01.07.2022 cudzoziemiec miał zostać zatrudniony przez pracodawcę Z. Niestety z powodu niedotrzymania informacyjnego nie było to możliwe. Pracodawca Z stracił czas na proces rekrutacji, a kandydat musiał wjechać do kraju pochodzenia, aby wjechać do na terytorium Polski na innych podstawach, dających możliwość zatrudnienia (wiza).

Podanie nieprawidłowej informacji przez cudzoziemca lub brak aktualizacji informacji

Aby karta pobytu była ważna i dawała możliwość legalnego zatrudnienia, konieczne jest podanie przez cudzoziemca informacji o miejscu zamieszkania, ilości osób na utrzymaniu oraz przedstawienie rozliczenia podatkowego za poprzedni rok. Jeżeli, któryś z określonych we wniosku warunków ulegnie zmianie, kandydat musi poinformować o tym Urząd Wojewódzki. Jeżeli aktualizacja nie zostanie dokonana w terminie, UW może odmówić wydania karty pobytu.

Przykład:

Pracownik podał nieprawidłowy adres zamieszkania. Przy kontroli policji okazało się, że kandydat nie mieszka pod wskazanym adresem. Organy policji przekazały dane do Urzędu Wojewódzkiego. Kandydat otrzymał odmowę udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę z powodu podania nieprawidłowej informacji o adresie zamieszkania. W efekcie nie mógł podjąć pracy, a pracodawca musiał na nowo rozpocząć proces rekrutacji.

Zatrudnienie cudzoziemca na innych warunkach lub innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę lub pobyt lub zatrudnienie pracownika bez ważnej karty pobytowej jest nielegalne.

Jako takie, na mocy nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podlega karze grzywny, której wysokość może wynosić do 30 000 zł. Na każdym etapie współpracy konieczna jest więc dokładna weryfikacja dokumentów oraz dbanie o ich aktualizację.

Nie zawsze jest to proste ze względu na barierę językową, skomplikowane procedury czy ograniczone zaufanie. Z tych powodów znacznie pewniej i wygodniej powierzyć proces legalizacji zatrudnienia doświadczonym ekspertom. Na czym to polega?  Zapytaj o spersonalizowane rozwiązania dla Twojej firmy.

Uwolnij głowę, a legalizację zostaw nam

EWL oferuję usługę legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, która obejmuje uzyskanie dokumentów legalizacyjnych, rejestrację obywateli z Ukrainy w PUP, audyt zatrudnienia, aktualizację decyzji, konsultacje prawne, dopilnowanie terminów i raportowanie statusu legalizacji.

Dzięki temu na każdym etapie przedsiębiorca otrzymuje wsparcie i pewność, że wszystkie kroki zostały wykonane poprawnie, a niedotrzymane terminy nie narażą firmy na koszty lub przestój w pracy. EWL oferuje dwa typu pakietów:

 • Pakiet komfort
 • Pakiet Komfort Plus rozszerzonego o uzyskanie Karty Pobytu.

Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą być na bieżąco ze zmieniającymi się i skomplikowanymi przepisami ani posiadać wewnętrznej komórki ds. zatrudnienia obcokrajowców. Powierzając EWL proces legalizacji zatrudnienia, zyskujesz wolną głowę i możliwość skupienia się na prowadzeniu biznesu.

Jakie inne błędy popełniane są przez przedsiębiorców przy legalizacji pracy cudzoziemców? Zapraszamy do przeczytania wszystkich artykułów z cyklu „Uwolnij głowę, a legalizację zostaw nam”. W serii ukazały się artykuły:

A już wkrótce zaprezentujemy E-book, w którym znajdziecie Państwo komplet dotychczasowych informacji na temat najczęstszych błędów, opis kontroli legalności zatrudnienia oraz rozwiązania EWL, dzięki którym można w łatwy, bezpieczny i legalny sposób zatrudnić cudzoziemców.

Planujesz zatrudnić cudzoziemców?

Od początku współpracy oferujemy Państwu pomoc w dokładnej analizie potrzeb i rekrutacji pracowników.

Skontaktuj się
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową