Maria Kuzenko Opublikowano: 16.06.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
16.06.2021
Aktualności | Blog EWL

Zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemca – kluczowe informacje

Kluczowe informacje na temat zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca

Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest cudzoziemcom, których okoliczności pobytu w Polsce uzasadniają przebywanie w naszym kraju przez okres dłuższy niż 3 miesiące, z wyjątkiem zezwolenia na pracę sezonową oraz innych zezwoleń krótkookresowych.

Z wnioskiem o udzielenie zgody na pobyt czasowy występuje obcokrajowiec. Gdzie powinien się zgłosić? Jakie dokumenty przygotować? Czy każdy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy pozwala na podjęcie zatrudnienia?

Zezwolenie na pobyt czasowy – definicja i regulacje prawne

Kwestie zezwoleń na pobyt czasowy wydawanych obcokrajowcom reguluje Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi. Zgodnie z zapisami, zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić, jeśli okoliczności, które są podstawą do ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt obcokrajowca na terenie RP przez okres przekraczający 3 miesiące. Maksymalny czas, na jaki może zostać wydana zgoda na pobyt czasowy, wynosi 3 lata.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Najczęstszą przesłanką uzasadniającą ubieganie się o pobyt czasowy przez obcokrajowca jest posiadanie pracy w Polsce. Ponad 76% wszystkich wniosków na pobyt czasowy opiera się na przesłankach ekonomicznych, na chęci uzyskania lub utrzymania stałego i stabilnego źródła dochodu oraz kontynuacji pracy w Polsce.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę składa pracownik zagraniczny we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania, Urzędzie Wojewódzkim. Ze względu na konieczność złożenia odcisku linii papilarnych wniosek powinien być złożony osobiście – w innym wypadku Urząd będzie wzywał do uzupełniania braków, co może przedłużyć czas oczekiwania na wydanie decyzji.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – najważniejsze informacje

 • Wniosek powinien być złożony osobiście przez ubiegającego się o zezwolenie
 • Koszt postępowania to 440 zł płatne przy złożeniu wniosku oraz 50 zł opłaty za wydanie karty pobytu czasowego
 • Maksymalny okres, na jaki może wyć wydane zezwolenie, wynosi 3 lata
 • Wniosek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce
 • Od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna, pobyt obcokrajowca na terenie RP uważa się za legalny

Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy – jakie dokumenty dołączyć?

Pracownicy zagraniczni, którzy starają się o przedłużenie legalnego pobytu ze względu na zatrudnienie w Polsce, powinni dołączyć do dokumentacji załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, wypełniony i podpisany przez podmiot powierzający obcokrajowcowi pracę. W dokumencie tym zawarte są informacje dotyczące m.in.:

 • pracodawcy
 • stanowiska pracy
 • wynagrodzenia
 • formy zatrudnienia
 • wymiaru etatu

Istotną kwestią jest, aby po otrzymaniu zgody na pobyt czasowy cudzoziemiec świadczył pracę na zasadach zgodnych z tymi, które zawarte zostały w zezwoleniu. Zmiana pracodawcy, ale także stanowiska pracy, wymiaru etatu czy obniżenie wynagrodzenia wymaga korekty obecnego lub wystąpienia o nowe zezwolenie na pobyt czasowy.

Kolejnym dokumentem, o którym należy pamiętać przy składaniu wniosku o zgodę na pobyt czasowy i pracę dla obcokrajowca jest Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych przedsiębiorcy na lokalnym rynku pracy. W celu otrzymania tego dokumentu pracodawca zgłasza ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy i prosi o wykonanie testu rynku pracy, a więc weryfikacji czy na lokalnym rynku pracy są dostępni kandydaci spełniający wymagania stawiane pracownikom na tym stanowisku.

Decyzję w tej sprawie wydaje starosta właściwy ze względu na główne miejsce wykonywania pracy, w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub wyniki rekrutacji przeprowadzonej dla pracodawcy.

Cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy

W wyjątkowych sytuacjach organ wydający zezwolenie na pobyt czasowy ma prawo do jego cofnięcia. Może to nastąpić, jeśli np.:

 • ustał cel pobytu, który stanowił okoliczność udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy (np. obcokrajowiec stracił pracę i nie poinformował o tym urzędu w ciągu wymaganych 15 dni roboczych)
 • świadczył nieprawdę w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • zalega z uiszczaniem podatków

W przypadku cofnięcia, odmowie lub umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia zgody na pobyt czasowy cudzoziemiec ma obowiązek opuścić terytorium RP w ciągu 30 dni, licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Polski system prawny nie przewiduje możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Obcokrajowcy, którzy chcą kontynuować zatrudnienie w Polsce po upływie czasu, na jaki zostało wydane pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy, zobowiązani są do złożenia kolejnego wniosku o zezwolenie, na takich samych zasadach i wg tych samych kryteriów co pierwotnie. Dopiero po 5 latach legalnego i nieprzerwanego pobytu w Polsce cudzoziemce może się starać o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową