Maria Kuzenko Opublikowano: 16.06.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
16.06.2021
Aktualności | Blog EWL

Zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemca – kluczowe informacje

Kluczowe informacje na temat zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca

Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest cudzoziemcom, których okoliczności pobytu w Polsce uzasadniają przebywanie w naszym kraju przez okres dłuższy niż 3 miesiące, z wyjątkiem zezwolenia na pracę sezonową oraz innych zezwoleń krótkookresowych.

Z wnioskiem o udzielenie zgody na pobyt czasowy występuje obcokrajowiec. Gdzie powinien się zgłosić? Jakie dokumenty przygotować? Czy każdy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy pozwala na podjęcie zatrudnienia?

Zezwolenie na pobyt czasowy – definicja i regulacje prawne

Kwestie zezwoleń na pobyt czasowy wydawanych obcokrajowcom reguluje Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi. Zgodnie z zapisami, zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić, jeśli okoliczności, które są podstawą do ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt obcokrajowca na terenie RP przez okres przekraczający 3 miesiące. Maksymalny czas, na jaki może zostać wydana zgoda na pobyt czasowy, wynosi 3 lata.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Najczęstszą przesłanką uzasadniającą ubieganie się o pobyt czasowy przez obcokrajowca jest posiadanie pracy w Polsce. Ponad 76% wszystkich wniosków na pobyt czasowy opiera się na przesłankach ekonomicznych, na chęci uzyskania lub utrzymania stałego i stabilnego źródła dochodu oraz kontynuacji pracy w Polsce.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę składa pracownik zagraniczny we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania, Urzędzie Wojewódzkim. Ze względu na konieczność złożenia odcisku linii papilarnych wniosek powinien być złożony osobiście – w innym wypadku Urząd będzie wzywał do uzupełniania braków, co może przedłużyć czas oczekiwania na wydanie decyzji.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – najważniejsze informacje

 • Wniosek powinien być złożony osobiście przez ubiegającego się o zezwolenie
 • Koszt postępowania to 440 zł płatne przy złożeniu wniosku oraz 50 zł opłaty za wydanie karty pobytu czasowego
 • Maksymalny okres, na jaki może wyć wydane zezwolenie, wynosi 3 lata
 • Wniosek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce
 • Od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna, pobyt obcokrajowca na terenie RP uważa się za legalny

Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy – jakie dokumenty dołączyć?

Pracownicy zagraniczni, którzy starają się o przedłużenie legalnego pobytu ze względu na zatrudnienie w Polsce, powinni dołączyć do dokumentacji załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, wypełniony i podpisany przez podmiot powierzający obcokrajowcowi pracę. W dokumencie tym zawarte są informacje dotyczące m.in.:

 • pracodawcy
 • stanowiska pracy
 • wynagrodzenia
 • formy zatrudnienia
 • wymiaru etatu

Istotną kwestią jest, aby po otrzymaniu zgody na pobyt czasowy cudzoziemiec świadczył pracę na zasadach zgodnych z tymi, które zawarte zostały w zezwoleniu. Zmiana pracodawcy, ale także stanowiska pracy, wymiaru etatu czy obniżenie wynagrodzenia wymaga korekty obecnego lub wystąpienia o nowe zezwolenie na pobyt czasowy.

Kolejnym dokumentem, o którym należy pamiętać przy składaniu wniosku o zgodę na pobyt czasowy i pracę dla obcokrajowca jest Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych przedsiębiorcy na lokalnym rynku pracy. W celu otrzymania tego dokumentu pracodawca zgłasza ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy i prosi o wykonanie testu rynku pracy, a więc weryfikacji czy na lokalnym rynku pracy są dostępni kandydaci spełniający wymagania stawiane pracownikom na tym stanowisku.

Decyzję w tej sprawie wydaje starosta właściwy ze względu na główne miejsce wykonywania pracy, w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub wyniki rekrutacji przeprowadzonej dla pracodawcy.

Cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy

W wyjątkowych sytuacjach organ wydający zezwolenie na pobyt czasowy ma prawo do jego cofnięcia. Może to nastąpić, jeśli np.:

 • ustał cel pobytu, który stanowił okoliczność udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy (np. obcokrajowiec stracił pracę i nie poinformował o tym urzędu w ciągu wymaganych 15 dni roboczych)
 • świadczył nieprawdę w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • zalega z uiszczaniem podatków

W przypadku cofnięcia, odmowie lub umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia zgody na pobyt czasowy cudzoziemiec ma obowiązek opuścić terytorium RP w ciągu 30 dni, licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Polski system prawny nie przewiduje możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Obcokrajowcy, którzy chcą kontynuować zatrudnienie w Polsce po upływie czasu, na jaki zostało wydane pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy, zobowiązani są do złożenia kolejnego wniosku o zezwolenie, na takich samych zasadach i wg tych samych kryteriów co pierwotnie. Dopiero po 5 latach legalnego i nieprzerwanego pobytu w Polsce cudzoziemce może się starać o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).