Maria Kuzenko Opublikowano: 12.05.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
12.05.2021
Aktualności | Blog EWL

Karta rezydenta dla zatrudnianych pracowników tymczasowych

Karta rezydenta - najważniejsze informacje - legalne zatrudnienie

Karta rezydenta długoterminowego UE uprawnia obcokrajowca do stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Dodatkowo nie musi on posiadać żadnego innego dokumentu, aby legalnie świadczyć pracę. Regulacje dotyczące statusu, jaki posiada na terenie Polski rezydent długoterminowy UE oraz możliwości uzyskania tego tytułu znajdują się w Ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, oraz aktach wykonawczych.

Rezydent długoterminowy UE – kto może starać się o kartę rezydenta?

Zgodnie ze wspomnianą wyżej ustawą o kartę rezydenta może ubiegać się obcokrajowiec, który spełnia jednocześnie poniższe warunki:

 • Przebywa na terenie RP w sposób legalny i nieprzerwany przez okres co najmniej 5 lat
 • Posiada stabilne i regularne źródło dochodów w okresie 3 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku
 • Posiada ubezpieczenie zdrowotne
 • Posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego
 • Posiada zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce

Karta rezydenta – gdzie złożyć wniosek i jakie dokumenty do niego załączyć?

Cudzoziemiec, który stara się o pozwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składa wszystkie niezbędne dokumenty w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Wniosek musi zostać złożony osobiście przez obcokrajowca, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

W celu uzyskania karty rezydenta cudzoziemiec składa w urzędzie wojewódzkim:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • Kserokopie wszystkich zapisanych stron dokumentu podróży (oryginał należy okazać do wglądu pracownikowi urzędu wojewódzkiego)
 • 4 aktualne i zgodne z wymaganiami fotografie
 • Dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany i legalny pobyt na terenie Polski
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie źródła regularnego i stabilnego dochodu
 • Zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego
 • Urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
 • Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terenie RP
 • Inne dokumenty, które potwierdzają dane zawarte we wniosku oraz uzasadniają ubieganie się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Ważne!

Pobyt w Polsce cudzoziemca, który otrzymał w dokumencie podróży stempel potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, uważa się za legalny do dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie.

Pobyt rezydenta długoterminowego UE – ile trwa procedura i na jaki okres wydawane jest zezwolenie

Karta rezydenta wydawana jest na okres 5 lat, jednak zezwolenie na pobyt z nią związane ma charakter bezterminowy. W praktyce oznacza to, że po upływie 5 lat cudzoziemiec zobowiązany jest jedynie do wymiany dokumentu, bez konieczności ponownego uruchamiania procedury. Wniosek o wydanie nowej karty należy złożyć na min. 30 dni przed upływem ważności poprzedniego dokumentu. Proces uzyskania karty rezydenta długoterminowego UE powinien zakończyć się wydaniem decyzji nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.

Całkowity koszt wydania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wynosi 690 zł i składa się z dwóch opłat:

 • 640 zł, to opłata skarbowa uiszczana wraz z wszczęciem postępowania i zwracana cudzoziemcowi w przypadku wydania decyzji negatywnej
 • 50 zł, to koszt wydania karty pobytu dla rezydenta długoterminowego UE

Co daje karta rezydenta w Polsce – regulacje prawne

Status rezydenta długoterminowego UE daje cudzoziemcom szerokie możliwości partycypacji w życiu społecznym i gospodarczym. Zalicza się do nich m.in.:

 • Dostęp do rynku pracy bez konieczności starania się o dodatkowe dokumenty
 • Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach takich samych, jakie przewidziano dla obywateli Polski
 • Dostęp do edukacji i stypendiów naukowych
 • Prawo do korzystania z pomocy społecznej
 • Prawo do przemieszczania się w celach turystycznych w ramach strefy Schengen (maksymalnie 90 dni w ciągu 180 dni)
 • Prawo do korzystania z uproszczonej procedury emigracyjnej do innych krajach UE

Warto zaznaczyć, że każde państwo członkowskie posiada własne, wewnętrzne regulacje w zakresie dostępu rezydentów długoterminowych UE do krajowego rynku pracy. Status prawny, nie tylko w kwestii możliwości podjęcia zatrudnienia, cudzoziemca posiadającego kartę rezydenta jednego z państw członkowskich może być różny w zależności od kraju. Przed podjęciem decyzji o emigracji należy zapoznać się z krajowymi przepisami dotyczącymi rezydentów długoterminowych.

Karta rezydenta a praca tymczasowa

Pracownicy tymczasowi, którzy przed złożeniem wniosku o zgodę na pobyt długoterminowy przebywali w Polsce w sposób legalny i nieprzerwany przez okres co najmniej 5 lat mają możliwość ubiegania się o kartę rezydenta na takich samych zasadach jak obcokrajowcy zatrudnieni bezpośrednio w przedsiębiorstwie. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozwala na podjęcie pracy bez konieczności ubiegania się o dodatkowe dokumenty, także w charakterze pracownika tymczasowego.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową