Maria Kuzenko Opublikowano: 05.05.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
05.05.2021
Aktualności | Blog EWL

Karta pobytu tymczasowego – zasady jej przyznawania

Zasady przyznawania karty tymczasowego pobytu - agencja EWL

Uwaga: w dniu 29.01.2022 weszły w życie nowe przepisy. Zmiany w przepisach opisane w tym artykule.

Obcokrajowcy, którzy mają zamiar przebywać na terenie Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące mają możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Regulacje prawne związane z zezwoleniem na pobyt czasowy znajdują się w dziale V Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach oraz w aktach wykonawczych. Maksymalny okres na jaki może zostać wydane zezwolenie na pobyt czasowy wynosi 3 lata.

Karta pobytu czasowego jest dokumentem uprawniającym cudzoziemca do wielokrotnego przekraczania granicy, bez konieczności posiadania wizy. Obcokrajowiec powinien jednak posiadać, poza kartą pobytu, także ważny dokument podróży (np. paszport).

Karta pobytu czasowego – kto może ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy?

O wydanie karty pobytu tymczasowego może starać się każdy cudzoziemiec, jeśli okoliczności uzasadniają jego zamieszkiwanie w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Obcokrajowiec może złożyć wniosek o zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli jego pobyt w RP jest związany np. z:

 • Wykonywaniem pracy
 • Podjęciem nauki w szkole wyższej
 • Połączeniem z rodziną
 • Prowadzeniem działalności gospodarczej
Dokumentu do legalizacji pracy w Polsce - karta pobytu czasowego

Dokumenty na kartę czasowego pobytu – gdzie złożyć i o czym należy pamiętać?

Wniosek o kartę pobytu dla cudzoziemca składa osobiście osoba, której dotyczy postępowanie, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polski. Procedura toczy się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania obcokrajowca.

Dokumenty na kartę czasowego pobytu, które należy dostarczyć do urzędu różnią się ze względu na miejsce składania wniosku oraz cel pobytu obcokrajowca. Co do zasady cudzoziemiec ubiegający się o kartę pobyt tymczasowego powinien dostarczyć do urzędu:

 • Wniosek o udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy – na formularzu właściwym dla celu pobytu
 • Cztery aktualne fotografie – zgodne z wymogami
 • Kserokopie wszystkich zapisanych stron w dokumencie podróży oraz oryginał do wglądu
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • Dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności uzasadniających wydanie zezwolenia na pobyt czasowy

Karta pobytu z dostępem do rynku pracy – co dołączyć do wniosku?

Cudzoziemcy, którzy zamierzają przebywać w Polsce w związku z wykonywaniem pracy mogą złożyć wniosek o wydanie karty pobytu umożliwiającej dostęp do rynku pracy. W przypadku starających się o tzw. jednolite zezwolenie na pobyt i pracę do wniosku o wydanie karty pobytu czasowego, należy dołączyć:

 • Informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – dokument wydawany jest na wniosek podmiotu powierzającego pracę

W przypadku zwolnienia z obowiązku dostarczenia informacji starosty – dokument potwierdzający okoliczności tego zwolnienia (np. dyplom uczelni wyższej, Kartę Polaka)

 • Dokument potwierdzający posiadanie miejsca zamieszkania (np. umowę najmu)
 • Dokument potwierdzający posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu
 • Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

Ważne!

Karta pobytu a zmiana pracodawcy

Karta pobytu czasowego z dostępem do rynku pracy upoważnia cudzoziemca do świadczenia pracy na warunkach określonych w zezwoleniu na pobyt czasowy. Zmiana pracodawcy, stanowiska pracy, wymiaru etatu czy obniżenie kwoty wynagrodzenia wymaga wystąpienia o nowe zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Karta pobytu z dostępem do rynku pracy – co dołączyć do wniosku?

Czas oczekiwania na wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy różni się w zależności od urzędu wojewódzkiego, w którym toczy się postępowanie. Urząd wojewódzki zobowiązany jest do wystąpienia o informację do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terenie Polski nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, a także ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy te mają obowiązek udzielić informacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania zapytania. W związku z czym przyjmuje się, że decyzja w sprawie wydania karty pobytu tymczasowego wydawana jest nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od daty wszczęcia postępowania.

Opłata skarbowa za postępowanie w sprawie pobytu czasowego uzależniona jest od celu pobytu obcokrajowca w Polsce. W przypadku cudzoziemca, który występuje o wydanie karty pobytu tymczasowego w związku z wykonywaniem pracy wynosi ona 440 zł. Dodatkowym kosztem jest opłata za wydanie karty, po uzyskaniu pozytywnej decyzji wojewody – to koszt 50 zł.

Ważne!

Ustawodawca nie przewiduje możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy. Jeśli cudzoziemiec planuje pozostać w Polsce przez okres dłuższy niż wskazany w karcie pobytu tymczasowego powinien wystąpić z nowym wnioskiem w tej sprawie.

Wniosek o kartę pobytu dla pracownika tymczasowego – regulacje prawne

Czasowy pobyt na terenie Polski pracownika tymczasowego, w zakresie procedury uzyskiwania zgody na pobyt czasowy, podlega takim samym regulacjom jakie stosuje się w przypadku cudzoziemców zatrudnionych bezpośrednio przez podmiot powierzający pracę.

W przypadku obcokrajowców świadczących pracę tymczasową należy także pamiętać o przepisach zawartych w Ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, regulujących maksymalny czas zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej. Okres ten wynosi 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy, co oznacza, że karta pobytu czasowego w tym przypadku nie może zostać wydana na czas dłuższy niż 1,5 roku.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową