Maria Kuzenko Opublikowano: 07.05.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
07.05.2021
Aktualności | Blog EWL

Karta stałego pobytu – czym jest i jak ją dostać?

Karta stałego pobytu - kluczowe informacje dla pracodawców

Uwaga: w dniu 29.01.2022 weszły w życie nowe przepisy. Zmiany w przepisach opisane w tym artykule.

Karta pobytu stałego jest dokumentem uprawniającym do legalnego pobytu w Polsce, a także podejmowania pracy, bez konieczności starania się o dodatkowe dokumenty. Dokument ten stanowi potwierdzenie tożsamości cudzoziemca w czasie jego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, a także uprawnia go, wraz z ważnym dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez obowiązku uzyskiwania wizy. Zasady udzielania zezwolenia na pobyt stały reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi.

Spis treści

Karta pobytu stałego – kto może starać się o pobyt stały?

Zgodnie z art. 195 ustawy o cudzoziemcach o zezwolenie na pobyt udzielane jest:

 • osobie, która posiada polskie pochodzenie i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe
 • posiadaczowi ważnej Karty Polaka, który zamierza osiedlić się w RP na stałe
 • osobie, która pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata w ramach zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z małżeństwem lub uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych
 • osobie, która uzyskała azyl na terenie RP
 • osobie, która bezpośrednio prze złożeniem wniosku na kartę pobytu stałego mieszkała w Polsce nieprzerwanie przez okres min. 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych
 • osobie, która mieszkała w Polsce w sposób nieprzerwane przez okres nie krótszy niż 10 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na podstawie zgody na pobyt tolerowany – po spełnieniu określonych warunków
 • ofierze handlu ludźmi, przy spełnieniu określonych warunków

W przypadku osób małoletnich, zezwolenia na pobyt stały wydawane jest:

 • dziecku cudzoziemca, który przebywa w Polsce w ramach zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jest pod jego opieką rodzicielską i urodziło się w okresie ważności tego zezwolenia
 • dziecku, którego rodzic jest obywatelem RP

WAŻNE!

Karta pobytu stałego może być także wydana cudzoziemcowi, który przebywał w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku w sposób nieprzerwane przez okres nie krótszy niż 4 lata, na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z wykonywaniem przez niego pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki. Listę zawodów reguluje aktualne rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obcokrajowiec musi w tym przypadku posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu.

Dokumenty legalizujące pracę i pobyt cudzoziemców w Polsce - Karta stałego pobytu

Wniosek o kartę pobytu – jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania karty stałego pobytu?

Wniosek o kartę pobytu stałego cudzoziemiec składa osobiście w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na jego miejsce pobytu. W zależności od regulacji, na podstawie której cudzoziemiec ubiega się o uzyskanie karty pobytu, dokumenty załączone do wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały mogą się różnić. Najczęściej, przed złożeniem wniosku obcokrajowiec powinien przygotować:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt stały – 2 egzemplarze
 • kserokopie wszystkich zapisanych stron w paszporcie zagranicznym – oryginał paszportu należy przedstawić do wglądu
 • 4 aktualne fotografie – zgodne z wymogami
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • Dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku uzasadniające ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Cudzoziemiec składa wniosek najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

W przypadku obcokrajowców starających się o udzielenie zgody na pobyt stały na podstawie Karty Polaka do wniosku należy dołączyć kopie ważnej karty oraz oryginał do wglądu. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały Kartę Polaka należy zwrócić wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce pobytu w terminie nie przekraczającym 14 dni.

Przeczytaj również: Karta pobytu tymczasowego – zasady jej przyznawania

Zezwolenie na pobyt stały – opłaty i czas oczekiwania na decyzję

Karta pobytu czasowego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 640 zł. Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały. W przypadku decyzji negatywnej jest ona zwracana cudzoziemcowi. Jeśli obcokrajowcowi wydane zostanie zezwolenie na pobyt stały uiszcza on dodatkową opłatę w wysokości 50 zł, za wydanie karty pobytu stałego.

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka zwolnieni są z obowiązku uiszczania opłaty skarbowej w wysokości 640 zł.

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt stały powinna zostać wydana nie później niż po upływie 3 miesięcy licząc od daty wszczęcia postępowania.

Karta stałego pobytu – okres ważności

Decyzję w sprawie wydania zezwolenia na pobyt stały wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Zezwolenie na pobyt stały ma charakter bezterminowy, jednak sama karta pobytu stałego ważna jest przez 10 lat. Po upływie terminu jej ważności cudzoziemiec zobowiązany jest uzyskać nową kartę pobytu stałego w oparciu o procedurę wymiany karty. Nowa karta wydawane jest bez konieczności ponownego składania wniosku i przeprowadzania procedury uzyskiwania zezwolenia na pobyt stały. O nową kartę pobytu należy złożyć z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.

Karta stałego pobytu a praca – uprawnienia obcokrajowca

Karta pobytu stałego uprawnia cudzoziemca do świadczenia pracy w Polsce bez konieczności uzyskiwania dodatkowych dokumentów legalizujących pracę. Nie pozwala ona jednak na podejmowanie pracy w innych krajach, dotyczy to również krajów obszaru Schengen.

Karta pobytu stałego – inne uprawnienia

Zezwolenie na pobyt stały pozwala obcokrajowcom na podróżowanie w ramach strefy Schengen. Okres pobytu cudzoziemca nie może przekroczyć jednak 90 dni w okresie 180 dni. Dłuższe pobyty wymagają uzyskania dokumentów legalizujących pobyt długoterminowy zgodnie z krajowym prawodawstwem, obowiązującym w danym kraju.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową