Maria Kuzenko Opublikowano: 16.02.2022
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
16.02.2022
Aktualności | Blog EWL

Karta pobytu czasowego 2022, a zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Jak otrzymać kartę pobytu czasowego w 2022 roku?

Początek roku przyniósł zmiany w ustawie o cudzoziemcach oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Te zmiany nie pozostają bez wpływu na osoby starające się o kartę pobytu czasowego w Polsce i podjęcie pracy. Czym jest karta pobytu czasowego i jak ją uzyskać w 2022?

Co to jest karta pobytu czasowego 2022?

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (Karta Pobytu) – jednolite zezwolenie uprawniające do wykonywania pracy oraz do pobytu w Polsce bez konieczności posiadania wizy. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla obcokrajowców, którzy planują przebywać na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Jest obok karty stałego pobytu oraz karty rezydenta, jednym z trzech dokumentów legalizującym pracę i pobyt cudzoziemców w Polsce.

Sposób składania dokumentów – jak i gdzie?

Jak i gdzie złożyć wniosek o kartę pobytu dla cudzoziemca 2022? Wniosek o zezwolenie na pobyt tymczasowy należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce. Dokumenty należy złożyć do Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania. Po dostarczeniu dokumentów (w tym złożenie odcisków), urząd ma 60 dni na wydanie dokumentów w tej sprawie.

W jakim celu składane są dokumenty?

Dokumenty stanowią podstawę do wydania Karty pobytu czasowego, uprawniającego do podjęcia legalnej pracy i edukacji na terenie Rzeczypospolitej. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę to dokument wydawany obcokrajowcom, których pobyt w RP ma związek z:

 • podjęciem pracy,
 • rozpoczęciem nauki w szkole wyższej,
 • połączeniem z rodziną,
 • rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Jakie dokumenty na kartę czasowego pobytu 2022?

Lista może się różnić w zależności od Urzędu Wojewódzkiego, w którym składany jest wniosek oraz celu pobytu obcokrajowca w Polsce. Co, do zasady osoba starająca się o kartę czasowego pobytu powinna dostarczyć:

 • Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy,
 • Cztery aktualne fotografie – zgodne z wymogami,
 • Kserokopie zapisanych stron w dokumencie podróży wraz z oryginałem do wglądu,
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Dokumenty potwierdzające okoliczności uprawniające do wydania zezwolenia na pobyt czasowy.

Karta pobytu z dostępem do rynku pracy 2022

W przypadku cudzoziemców starających się kartę pobytu z dostępem do rynku pracy 2022 wymagana jest dodatkowa dokumentacja. Wówczas do wniosku należy dołączyć informację od starosty właściwego do miejsca zamieszkania o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Dokument wydawany jest na wniosek pracodawcy. W niektórych przypadkach pracownik może zostać zwolniony z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. W każdym województwie lista zawodów zwolnionych z konieczności uzyskania informacji starosty jest inna.

Do tej pory do wniosku należało dołączyć także dokumenty poświadczające posiadanie miejsca zamieszkania, stabilnego dochodu i ubezpieczenia zdrowotnego. Po nowelizacji ustawa zwalnia cudzoziemca z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Przed nowelizacją ustawy karta pobytu czasowego z dostępem do rynku pracy uprawniała do wykonywania pracy tylko na warunkach określonych w tym zezwoleniu. Jakakolwiek zmiana w zakresie pracodawcy, rodzaju umowy, stanowiska czy wynagrodzenia wymagała ponownego złożenia wniosku o zezwolenie i na pobyt czasowy i pracy. Obecnie nie jest to konieczne, a katalog warunków, przy których zmiana decyzji nie jest konieczna, został znacznie rozszerzony:

 • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania,
 • zmiana nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 • przejęcie pracodawcy lub części firmy przez innego pracodawcę,
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę,
 • zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków lub zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia

Wniosek o kartę pobytu dla pracownika tymczasowego 2022

Uzyskanie karty pobytu dla pracownika tymczasowego podlega tym samym regulacjom co w przypadku obcokrajowców zatrudnionych przez podmiot powierzający pracę, jak agencja pracy tymczasowej. Jest to ustawa dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która reguluje maksymalny czas zatrudnienia do 18 miesięcy w ciągu następujących po sobie 36 miesięcy. Oznacza to, że karta pobytu tymczasowego może zostać wydana maksymalnie na okres 1,5 roku.

Pobyt czasowy 2022 – jakie zmiany?

W odpowiedzi na sytuację pandemiczną i rosnące zainteresowanie polskim rynkiem pracy rząd zdecydował się na wprowadzenie zmian w ustawie o cudzoziemcach na rok 2022. Zmiany oznaczają duże ułatwienia dla osób starających się o uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy i pracy. W nowelizacji ustawy możemy się spodziewać m.in.:

 • ułatwienia przedłużania pobytu i zatrudniania obcokrajowców,
 • rozszerzenia okoliczności niewymagających zmianę zezwolenia,
 • szybsze terminy wydawania zezwoleń,
 • więcej czasu na zgłoszenie zatrudnienia.

Do tej pory dla osób starających się o pobyt czasowy w Polsce uproszczona procedura oznacza m.in.:

 • zniesienie obowiązku dostarczania do urzędu umowy najmu i konieczności wykazywania sytuacji majątkowej podczas składania wniosku, czyli dokumentów, które były wymagane podczas składania wniosku o pobyt tymczasowy z dostępem do rynku pracy,
 • wprowadzenie możliwości zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w przypadku zmiany pracodawcy w ramach ważności udzielonego zezwolenia,
 • rozszerzenie listy okoliczności zwalniających obcokrajowca z konieczności ponownego złożenia wniosku lub na rzecz zmiany decyzji w przypadku zmiany pracodawcy lub innych warunków pracy,
 • skrócenie czasu rozpatrywania wniosków przez urzędy do 60 dni w I instancji i 90 dni w procedurze odwoławczej.

Znowelizowane przepisy oceniane są jako dobry krok w kierunku obcokrajowców chętnych do podjęcia pracy i uzyskania zgody na pobyt czasowy lub stały w Polsce. Zmiany oznaczają także uproszczenie obowiązków pracodawcy. Wszystko to stwarza korzystny grunt dla pozyskania emigrantów zarobkowych dla polskiego rynku pracy.

Nowe przepisy weszły w życie od 29.01.2022.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).