Maria Kuzenko Opublikowano: 16.02.2022
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
16.02.2022
Aktualności | Blog EWL

Karta pobytu czasowego, a zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Jak otrzymać kartę pobytu czasowego w 2022 roku?

Początek roku 2022 przyniósł zmiany w ustawie o cudzoziemcach oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Te zmiany nie pozostają bez wpływu na osoby starające się o kartę pobytu czasowego w Polsce i podjęcie pracy. Czym jest karta pobytu czasowego i jak ją uzyskać w 2023?

Spis treści

Co to jest karta pobytu czasowego?

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (Karta Pobytu) – jednolite zezwolenie uprawniające do wykonywania pracy oraz do pobytu w Polsce bez konieczności posiadania wizy. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla obcokrajowców, którzy planują przebywać na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Jest obok karty stałego pobytu oraz karty rezydenta, jednym z trzech dokumentów legalizującym pracę i pobyt cudzoziemców w Polsce.

Karta pobytu – dokumenty: jak i gdzie je złożyć?

Jak i gdzie złożyć wniosek o kartę pobytu dla cudzoziemca? Wniosek o zezwolenie na pobyt tymczasowy należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce. Dokumenty należy złożyć do Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania. Po dostarczeniu dokumentów (w tym złożenie odcisków), urząd ma 60 dni na wydanie dokumentów w tej sprawie.

W jakim celu składane są dokumenty na pobyt czasowy?

Dokumenty na pobyt czasowy stanowią podstawę do wydania Karty pobytu czasowego, uprawniającego do podjęcia legalnej pracy i edukacji na terenie Rzeczypospolitej. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę to dokument wydawany obcokrajowcom, których pobyt w RP ma związek z:

 • podjęciem pracy,
 • rozpoczęciem nauki w szkole wyższej,
 • połączeniem z rodziną,
 • rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Niezbędne dokumenty na pobyt czasowy

Lista może się różnić w zależności od Urzędu Wojewódzkiego, w którym składany jest wniosek oraz celu pobytu obcokrajowca w Polsce. Co do zasady, osoba starająca się o kartę czasowego pobytu powinna dostarczyć:

 • Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy,
 • Cztery aktualne fotografie – zgodne z wymogami,
 • Kserokopie zapisanych stron w dokumencie podróży wraz z oryginałem do wglądu,
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Dokumenty potwierdzające okoliczności uprawniające do wydania zezwolenia na pobyt czasowy.

Karta pobytu z dostępem do rynku pracy

W przypadku cudzoziemców starających się o kartę pobytu z dostępem do rynku pracy wymagana jest dodatkowa dokumentacja. Wówczas do wniosku należy dołączyć informację od starosty właściwego do miejsca zamieszkania o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Dokument wydawany jest na wniosek pracodawcy. W niektórych przypadkach pracownik może zostać zwolniony z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. W każdym województwie lista zawodów zwolnionych z konieczności uzyskania informacji starosty jest inna.

Do tej pory do wniosku należało dołączyć także dokumenty poświadczające posiadanie miejsca zamieszkania, stabilnego dochodu i ubezpieczenia zdrowotnego. Po nowelizacji ustawa zwalnia cudzoziemca z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Przed nowelizacją ustawy, do wykonywania pracy, na warunkach określonych w zezwoleniu, uprawniała karta pobytu. Zmiana pracodawcy, rodzaju umowy, stanowiska czy wynagrodzenia wymagała ponownego złożenia wniosku o zezwolenie i na pobyt czasowy i pracy. Obecnie nie jest to konieczne, a katalog warunków, przy których zmiana decyzji nie jest konieczna, został znacznie rozszerzony:

 • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania,
 • zmiana nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 • przejęcie pracodawcy lub części firmy przez innego pracodawcę,
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę,
 • zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków lub zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia

Wniosek o kartę pobytu dla pracownika tymczasowego 2023

Uzyskanie karty pobytu dla pracownika tymczasowego podlega tym samym regulacjom co w przypadku obcokrajowców zatrudnionych przez podmiot powierzający pracę, jak agencja pracy tymczasowej. Jest to ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która reguluje maksymalny czas zatrudnienia do 18 miesięcy w ciągu następujących po sobie 36 miesięcy. Oznacza to, że karta pobytu tymczasowego może zostać wydana maksymalnie na okres 1,5 roku.

Pobyt czasowy – jakie zmiany nastąpiły?

W odpowiedzi na sytuację pandemiczną i rosnące zainteresowanie polskim rynkiem pracy rząd zdecydował się na wprowadzenie zmian w ustawie o cudzoziemcach. Zmiany oznaczają duże ułatwienia dla osób starających się o uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy i pracy. W nowelizacji ustawy możemy się spodziewać m.in.:

 • ułatwienia przedłużania pobytu i zatrudniania obcokrajowców,
 • rozszerzenia okoliczności niewymagających zmianę zezwolenia,
 • szybsze terminy wydawania zezwoleń,
 • więcej czasu na zgłoszenie zatrudnienia.

Do tej pory dla osób starających się o pobyt czasowy w Polsce uproszczona procedura oznacza m.in.:

 • zniesienie obowiązku dostarczania do urzędu umowy najmu i konieczności wykazywania sytuacji majątkowej podczas składania wniosku, czyli dokumentów, które były wymagane podczas składania wniosku o pobyt tymczasowy z dostępem do rynku pracy,
 • wprowadzenie możliwości zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w przypadku zmiany pracodawcy w ramach ważności udzielonego zezwolenia,
 • rozszerzenie listy okoliczności zwalniających obcokrajowca z konieczności ponownego złożenia wniosku lub na rzecz zmiany decyzji w przypadku zmiany pracodawcy lub innych warunków pracy,
 • skrócenie czasu rozpatrywania wniosków przez urzędy do 60 dni w I instancji i 90 dni w procedurze odwoławczej.

Znowelizowane przepisy oceniane są jako dobry krok w kierunku obcokrajowców chętnych do podjęcia pracy i uzyskania zgody na pobyt czasowy lub stały w Polsce. Zmiany oznaczają także uproszczenie obowiązków pracodawcy. Wszystko to stwarza korzystny grunt dla pozyskania emigrantów zarobkowych dla polskiego rynku pracy.

Nowe przepisy weszły w życie 29.01.2022.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową