Opublikowano: 15.04.2021
Autor wpisu:Marcin Kołodziejczyk
Marcin Kołodziejczyk
15.04.2021
Aktualności | Blog EWL

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE? Proces krok po kroku

Pracownicy spoza Unii Europejskiej

Zmotywowani, elastyczni, mobili – pracownicy zza granicy są doceniani i chętnie zatrudniani przez polskich pracodawców. Tam, gdzie brakuje pracowników na lokalnym rynku pracę znajdują obywatele Ukrainy, Białorusi czy Mołdawii. Zatrudnienie obcokrajowców wiąże się jednak pewnymi obowiązkami i regulacjami prawnymi, o których należy pamiętać.

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE?

Od kilku lat Polska jest popularnym kierunkiem migracji zarobkowej dla pracowników ze wschodu. Wynika to m.in. ze stosunkowo liberalnych przepisów prawa, które umożliwiają zatrudnienie cudzoziemców z sześciu krajów (Armenii, Gruzji, Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy) w ramach procedury uproszczonej, zwanej też procedurą oświadczeniową. Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców, dzięki tym regulacjom, jest możliwa już w ciągu siedmiu dni roboczych. W przypadku obywateli innych państw, nieobjętych procedurą, proces legalizacji trwa, zgodnie z ustawą, 30 dni. Oznacza to, że to jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE, zależy w znacznej mierze od narodowości kandydata do pracy. Inne procedury są przewidziane dla obywateli Ukrainy, a inne dokumenty do zatrudnienia obcokrajowca należy złożyć dla kandydatów z Azerbejdżanu.

Jak zatrudnić obcokrajowca krok po kroku. Procedura oświadczeniowa

Procedura uproszczona umożliwia legalizację pracy w Polsce, na maksymalny okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, obywatelom sześciu państwa – Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Dzięki oświadczeniu o powierzeniu pracy obcokrajowiec może starać się także o wydanie wizy wjazdowej do naszego kraju. Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE? Poznaj schemat krok po kroku.

Krok 1

Zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy

Proces legalizacji pracy obcokrajowca w Polsce należy zacząć od złożenia we właściwym urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. W dokumencie pracodawca wskazuje stanowisko, miejsce wykonywania pracy oraz wynagrodzenie, które otrzyma pracownik. Ważne są także daty rozpoczęcia i zakończenia pracy – mogą obejmować one maksymalnie okres sześciu miesięcy. Koszt rejestracji oświadczenia to 30 złotych. Procedura trwa około 7 dni roboczych.

Krok 2

Wniosek o wizę oraz przyjazd do Polski

Pracodawca, po otrzymaniu zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, powinien przekazać oryginał kandydatowi. Jeśli pracownik czeka na zatrudnienie w swoim kraju – dzięki oświadczeniu będzie miał możliwość złożyć wniosek o wydanie wizy pracowniczej. W przypadku kandydatów, którzy już przebywają w Polsce na podstawie innych tytułów pobytowych– oświadczenie jest dokumentem pozwalającym na legalne rozpoczęcie pracy.

Krok 3

Podpisanie umowy o pracę oraz zgłoszenie rozpoczęcia zatrudnienia do PUP

Podpisanie umowy o pracę nie kończy procedury legalizującej pobyt i pracę cudzoziemca. Fakt rozpoczęcia pracy przez obcokrajowca należy zgłosić do PUP. Również o niepodjęciu pracy czy jej zakończeniu, bez względu na przyczynę, należy poinformować urząd.

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE? Procedura zezwoleniowa

Planując zatrudnienie cudzoziemców z krajów nie objętych procedurą uproszczoną pracodawca powinien przygotować się na nieco dłuższy proces legalizacji zatrudnienia.

Krok 1

Badania rynku pracy

W pierwszej kolejności należy zgłosić ofertę pracy do właściwego urzędu pracy oraz przeprowadzić test rynku pracy. Jeśli na lokalnym rynku pracy nie ma kandydatów gotowych do podjęcia zatrudnienia starosta wyda informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych Twojej firmy. Procedura trwa zwykle od 14 do 21 dni i jest bezpłatna.

Krok 2

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę

Po uzyskaniu informacji starosty pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla konkretnego obcokrajowca we właściwym urzędzie wojewódzkim. We wniosku wskazuje się m.in.  rodzaj pracy, typ umowy oraz wynagrodzenie cudzoziemca. Maksymalny czas zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę wynosi 3 lata. Koszt zezwolenia to 100 złotych. Wniosek należy złożyć minimum 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia.

Krok 3

Wiza oraz przyjazd do Polski

Oryginał otrzymanego zezwolenia należy przekazać cudzoziemcowi, który na jego podstawie stara się o wydanie wizy pracowniczej umożliwiającej przyjazd do Polski. W zależności od kraju oraz obłożenia konsulatów proces wizowy może trwać od kilku do kilkudziesięciu dni.

Krok 4

Podpisanie umowy z obcokrajowcem

W przypadku zatrudnienia cudzoziemca spoza UE w oparciu o zezwolenie nie ma konieczności informowania wojewody o podjęciu przez kandydata zatrudnienia. Warto jednak pamiętać, że w sytuacji gdy obcokrajowiec nie podejmie pracy w terminie 3 miesięcy od daty wskazanej na zezwoleniu lub zakończy pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności dokumentu należy o tym fakcie poinformować urząd.

Zatrudnienie cudzoziemców jest procesem czasochłonnym. Wymaga znajomości przepisów prawa oraz systematycznego śledzenia zmian w regulacjach. Warto skorzystać w tym zakresie ze wsparcia ekspertów, wyspecjalizowanej agencji pracy tymczasowej, która nie tylko zajmie się całością spraw kadrowo – administracyjnych, ale także zrekrutuje zmotywowanych pracowników na stanowiska każdego szczebla.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Marcin Kołodziejczyk

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową