Dla inwestorów

Zgodnie z art. 374. k.s.h. informujemy, że:

  • spółka działa pod firmą: EWL Spółka Akcyjna,
  • spółka posiada siedzibę w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa,
  • sądem rejestrowym, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki jest: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
  • spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000080338,
  • spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP): 1132330806,
  • wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi: 100.000,00 zł; kapitał został opłacony w całości.

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku


[pobierz plik]


EWL Outsourcing sp. z o.o. – INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku


[pobierz plik]


EWLIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku


[pobierz plik]


Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, EWL S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy EWL S.A. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem Aleje Jerozolimskie nr 160, 02-326 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, EWL S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy EWL S.A. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem Aleje Jerozolimskie nr 160, 02-326 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.