Opublikowano: 09.09.2021
Autor wpisu:Marcin Kołodziejczyk
Marcin Kołodziejczyk
09.09.2021
Aktualności | Blog EWL

Zatrudnienie obcokrajowca – z jakimi formalnościami musisz się liczyć?

Formalności przy zatrudnieniu cudzoziemca

Polskie prawodawstwo, w zakresie zatrudniania obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, jest uważane za jedno z najbardziej liberalnych w Europie. Przekłada się to liczbę cudzoziemców, którzy każdego roku decydują się na podjęcie pracy w naszym kraju.

Przedsiębiorcy, nie mogąc pozyskać kadry na lokalnym rynku pracy, decydują się na rekrutację pracowników poza granicami Polski, najczęściej na Ukrainie, Białorusi czy w Mołdawii. O jakich aspektach prawnych należy pamiętać zatrudniając obcokrajowca spoza UE? Jakie dokumenty są niezbędne, aby powierzyć pracę cudzoziemcowi?

Jak zatrudnić obcokrajowca?

Wybór właściwej procedury do zatrudnienia cudzoziemców spoza UE uzależniony jest od wielu czynników, m.in. branży, w jakiej ma zostać zatrudniony obcokrajowiec, stanowiska oraz okresu, na jaki praca ma zostać mu powierzona, a także od kraju pochodzenia przyszłego pracownika. Co do zasady, aby legalnie świadczyć pracę w Polsce cudzoziemiec potrzebuje:

  • Podstawy pobytowej (np. ważnej karty pobytu lub wizy)
  • Dokumentu zezwalającego na pracę (np. zezwolenie lub oświadczenie)

Podstawą legalnego pobytu pracownika spoza UE w Rzeczypospolitej Polskiej może być karta pobytu lub wiza. Regulacje prawne przewidują także możliwość wjazdu do naszego kraju w ramach ruchu bezwizowego m.in. dla obywateli Ukrainy, Mołdawii czy Gruzji, którzy legitymują się paszportem biometrycznym.

Ważne!

Posiadanie przez obywateli państw trzecich tytułu pobytowego nie zawsze jest jednoznaczne z możliwością legalnego świadczenia pracy.

Zatrudnienie obcokrajowca wymaga od pracodawcy wystąpienia do odpowiedniego urzędu o dokument legalizujący pracę cudzoziemca. W przypadku obywateli sześciu państw, tj. Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Rosji, przepisy przewidują prostszą i szybszą ścieżkę zatrudnienia, czyli tzw. procedurę uproszczoną (inaczej oświadczeniową). Polega ona na rejestracji przez podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi oświadczenia we właściwym, ze względu na siedzibę firmy, urzędzie pracy.

W procedurze tej nie jest wymagane przeprowadzenie testu rynku pracy, a czas wydania oświadczenia wynosi około 7 dni roboczych. Podobnie jest w przypadku zezwoleń sezonowych (tzw. zezwoleń typu S) wydawanych obywatelom wskazanych krajów.

Inną drogą legalizacji pracy obcokrajowców w Polsce jest wystąpienie do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. W tym przypadku złożenie wniosku musi zostać przeprowadzone badaniami rynku pracy oraz uzyskaniem opinii starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Niezbędne dokumenty do zatrudnienia obcokrajowca

Zatrudnienie obcokrajowców spoza UE wymaga od pracodawcy weryfikacji dokumentów pracownika, wystąpienia do właściwych organów o wydanie dokumentów legalizujących pracę oraz dopełnienia pozostałych formalności związanych z zatrudnieniem. Warto dopilnować, aby wszystkie niezbędne dokumenty do zatrudnienia obcokrajowca znalazły się w teczce osobowej pracownika zza granicy. W szczególności powinny się tak znaleźć:

  • Kopie ważnego dokumentu podróży potwierdzające legalność pobytu lub innego dokumentu stwierdzającego, że pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny
  • Zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • Umowa o pracę spisana w języku zrozumiałym dla cudzoziemca

Ważne!

Karta pobytu jest dokumentem, który w okresie swojej ważności, potwierdza tożsamość przebywającego w Polsce cudzoziemca. Pozwala ona także na wielokrotne przekraczanie granicy RP bez konieczności starania się o wizę. Kartę pobytu może otrzymać obcokrajowiec, który uzyskał w Polsce:

W przypadku zatrudnienia cudzoziemca, który posiada kartę pobytu czasowego, wydaną na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, warto mieć na uwadze ograniczenie możliwości wykonywania przez pracownika zagranicznego pracy do podmiotu, który cudzoziemiec wskazał składając wniosek o kartę pobytu.

W przypadku zmiany pracodawcy konieczne jest wystąpienie do odpowiedniego urzędu o nowy dokument – zezwolenie lub oświadczenie – legalizujący zatrudnienie obcokrajowca.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Marcin Kołodziejczyk

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową