Maria Kuzenko Opublikowano: 28.05.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
28.05.2021
Aktualności | Blog EWL

Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca 2021 – co warto wiedzieć?

Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca - zastosowanie i wzór

Polski rynek pracy jest jednym z najbardziej otwartych w Europie na przyjmowanie migrantów zarobkowych, szczególnie z Europy Wschodniej. Liberalne prawodawstwo pozwala na stosunkowo szybkie i proste zatrudnienie cudzoziemców, najczęściej w oparciu o oświadczenie o powierzeniu pracy. Czym jest ten dokument? Komu może zostać wydany i jak się o niego starać?

Zatrudnienie cudzoziemca na postawie oświadczenia

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia, zwane inaczej procedurą uproszczoną, dotyczy obywateli sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Uprawnia ono cudzoziemców do legalnego świadczenia pracy w Polsce przez okres 180 dni w ciągu roku.

Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi powinno być złożone przed rozpoczęciem przez niego pracy. Bez wpisu do rejestru oświadczeń pracownik zagraniczny nie może świadczyć pracy.

Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca – gdzie i jak składać?

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi składa przedsiębiorca, który planuje zatrudnić obcokrajowca. Organem właściwym w tej sprawie jest powiatowy urząd pracy. Dokument można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

Po złożeniu przez pracodawcę kompletnego oświadczenia wraz z wymaganymi załącznikami urząd pracy ma 7 dni roboczych na dokonanie wpisu oświadczenia do rejestru oświadczeń. Termin ten może ulec wydłużenia w sprawach wymagających przeprowadzania postępowania wyjaśniającego.

Koszt oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w całości pokrywa podmiot, który zamierza zatrudnić obcokrajowca. Opłata wynosi 30 zł.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – dokumenty

Lista załączników, które należy dołączyć do oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi może się różnić w zależności od urzędu pracy, w którym dokument ten jest składany. Najczęściej podmiot powierzający pracę proszony jest o:

  • Dokument potwierdzający tożsamość pracodawcy (np. odpis z KRS dla osób prawnych lub kopię dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych)
  • Kopię wszystkich wypełnionych stron z dokumentu podróży obcokrajowca, dla którego składany jest wniosek
  • Oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami wymienionymi w art. 88 ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • Dowód uiszczenia opłaty za złożenie oświadczenia

Pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca na podstawie oświadczenia musi również pamiętać o ciążącym na nim obowiązku informacyjnym względem urzędu. Po podjęciu pracy przez obcokrajowca, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy, przedsiębiorca powinien poinformować o tym powiatowy urząd pracy.

Również w przypadku kiedy cudzoziemiec nie podejmie zatrudnienia w terminie wskazanym w oświadczeniu – podmiot powierzający wykonywanie pracy musi poinformować o tym urząd. Brak spełnienia obowiązku informacyjnego zagrożony jest karą grzywny.

Zatrudnienie cudzoziemca na oświadczenie – o czym powinien pamiętać pracodawca?

Rosnące potrzeby kadrowe i brak pracowników na lokalnym rynku pracy powoduje, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na poszukiwanie pracowników poza granicami naszego kraju. Podejmując decyzję o zatrudnieniu cudzoziemca i powierzeniu mu pracy na podstawie oświadczenia pracodawca powinien pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

  • Na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy mogą zostać zatrudnieni wyłącznie obywatele sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy
  • Maksymalny czas zatrudnienia na podstawie oświadczenia wynosi 6 miesięcy w ciągu roku
  • Oświadczenie składa się we właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy powiatowym urzędzie pracy, jego koszt to 30 zł
  • Podmiot powierzający pracę obcokrajowcowi może zatrudnić pracownika zagranicznego wyłącznie na warunkach wskazanych w oświadczeniu – zmiana pracodawcy lub warunków pracy wymaga złożenia nowego oświadczenia
  • Na pracodawcy powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia ciąży obowiązek informacyjny

Powierzenie pracy cudzoziemcowi – zezwolenia na pracę i praca sezonowa

Zatrudnienie cudzoziemca na oświadczenie jest stosunkowo prostym procesem, jednak nie każdą pracę można powierzyć pracownikowi zagranicznemu na podstawie tego dokumentu. Dla części pracodawców, szczególnie z branży rolniczej czy związanej ze świadczeniem usług turystycznych, które cechują się sezonowością zatrudnienia, konieczne może się okazać wystąpienie o zezwolenie sezonowe dla obcokrajowca.

Pracownik sezonowy może wykonywać swoją pracę przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Dotyczy zatrudnienia w sektorach takich jak: rolnictwo, ogrodnictwo czy turystyka, w ramach prac uznanych za sezonowe, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Innym rozwiązaniem, które pozwala na przedłużenie okresu pracy cudzoziemca, a także umożliwia zatrudnienie pracowników zagranicznych spoza sześciu krajów objętych procedurą uproszczoną, jest wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie zezwolenie na pracę dla obcokrajowca. Procedura uzyskania tego dokumentu jest nieco bardziej skomplikowana, a przede wszystkim dłuższa, ale zezwolenia na pracę wydawane są na okres nawet do 3 lat.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową