Maria Kuzenko Opublikowano: 28.05.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
28.05.2021
Aktualności | Blog EWL

Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca 2021 – co warto wiedzieć?

Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca - zastosowanie i wzór

Polski rynek pracy jest jednym z najbardziej otwartych w Europie na przyjmowanie migrantów zarobkowych, szczególnie z Europy Wschodniej. Liberalne prawodawstwo pozwala na stosunkowo szybkie i proste zatrudnienie cudzoziemców, najczęściej w oparciu o oświadczenie o powierzeniu pracy. Czym jest ten dokument? Komu może zostać wydany i jak się o niego starać?

Zatrudnienie cudzoziemca na postawie oświadczenia

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia, zwane inaczej procedurą uproszczoną, dotyczy obywateli sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Uprawnia ono cudzoziemców do legalnego świadczenia pracy w Polsce przez okres 180 dni w ciągu roku.

Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi powinno być złożone przed rozpoczęciem przez niego pracy. Bez wpisu do rejestru oświadczeń pracownik zagraniczny nie może świadczyć pracy.

Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca – gdzie i jak składać?

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi składa przedsiębiorca, który planuje zatrudnić obcokrajowca. Organem właściwym w tej sprawie jest powiatowy urząd pracy. Dokument można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

Po złożeniu przez pracodawcę kompletnego oświadczenia wraz z wymaganymi załącznikami urząd pracy ma 7 dni roboczych na dokonanie wpisu oświadczenia do rejestru oświadczeń. Termin ten może ulec wydłużenia w sprawach wymagających przeprowadzania postępowania wyjaśniającego.

Koszt oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w całości pokrywa podmiot, który zamierza zatrudnić obcokrajowca. Opłata wynosi 30 zł.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – dokumenty

Lista załączników, które należy dołączyć do oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi może się różnić w zależności od urzędu pracy, w którym dokument ten jest składany. Najczęściej podmiot powierzający pracę proszony jest o:

  • Dokument potwierdzający tożsamość pracodawcy (np. odpis z KRS dla osób prawnych lub kopię dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych)
  • Kopię wszystkich wypełnionych stron z dokumentu podróży obcokrajowca, dla którego składany jest wniosek
  • Oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami wymienionymi w art. 88 ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • Dowód uiszczenia opłaty za złożenie oświadczenia

Pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca na podstawie oświadczenia musi również pamiętać o ciążącym na nim obowiązku informacyjnym względem urzędu. Po podjęciu pracy przez obcokrajowca, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy, przedsiębiorca powinien poinformować o tym powiatowy urząd pracy.

Również w przypadku kiedy cudzoziemiec nie podejmie zatrudnienia w terminie wskazanym w oświadczeniu – podmiot powierzający wykonywanie pracy musi poinformować o tym urząd. Brak spełnienia obowiązku informacyjnego zagrożony jest karą grzywny.

Zatrudnienie cudzoziemca na oświadczenie – o czym powinien pamiętać pracodawca?

Rosnące potrzeby kadrowe i brak pracowników na lokalnym rynku pracy powoduje, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na poszukiwanie pracowników poza granicami naszego kraju. Podejmując decyzję o zatrudnieniu cudzoziemca i powierzeniu mu pracy na podstawie oświadczenia pracodawca powinien pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

  • Na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy mogą zostać zatrudnieni wyłącznie obywatele sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy
  • Maksymalny czas zatrudnienia na podstawie oświadczenia wynosi 6 miesięcy w ciągu roku
  • Oświadczenie składa się we właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy powiatowym urzędzie pracy, jego koszt to 30 zł
  • Podmiot powierzający pracę obcokrajowcowi może zatrudnić pracownika zagranicznego wyłącznie na warunkach wskazanych w oświadczeniu – zmiana pracodawcy lub warunków pracy wymaga złożenia nowego oświadczenia
  • Na pracodawcy powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia ciąży obowiązek informacyjny

Powierzenie pracy cudzoziemcowi – zezwolenia na pracę i praca sezonowa

Zatrudnienie cudzoziemca na oświadczenie jest stosunkowo prostym procesem, jednak nie każdą pracę można powierzyć pracownikowi zagranicznemu na podstawie tego dokumentu. Dla części pracodawców, szczególnie z branży rolniczej czy związanej ze świadczeniem usług turystycznych, które cechują się sezonowością zatrudnienia, konieczne może się okazać wystąpienie o zezwolenie sezonowe dla obcokrajowca.

Pracownik sezonowy może wykonywać swoją pracę przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Dotyczy zatrudnienia w sektorach takich jak: rolnictwo, ogrodnictwo czy turystyka, w ramach prac uznanych za sezonowe, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Innym rozwiązaniem, które pozwala na przedłużenie okresu pracy cudzoziemca, a także umożliwia zatrudnienie pracowników zagranicznych spoza sześciu krajów objętych procedurą uproszczoną, jest wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie zezwolenie na pracę dla obcokrajowca. Procedura uzyskania tego dokumentu jest nieco bardziej skomplikowana, a przede wszystkim dłuższa, ale zezwolenia na pracę wydawane są na okres nawet do 3 lat.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).