Maria Kuzenko Opublikowano: 30.07.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
30.07.2021
Aktualności | Blog EWL

Ruch bezwizowy a praca tymczasowa – na co zwrócić uwagę

Ruch bezwizowy a praca tymczasowa - na co zwrócić uwagę

Ruch bezwizowy – na czym polega?

Ruch bezwizowy pozwala na przekraczanie granicy państwa na podstawie ważnego dokumentu podróży (zwykle paszportu) bez konieczności ubiegania się o wizę lub posiadania innego tytułu pranego do wjazdu na teren kraju (np. karty pobytu).

Warunki wjazdu oraz pobytu na terenie danego kraju w ramach ruchu bezwizowego określone są w regulacjach prawnych i mogą być się różnić w zależności od państwa jakiego dotyczą. Na przykład obywatele Ukrainy, Albanii, Bośni i Hercegowiny, przekraczający granicę Polski bez posiadania ważnej wizy, są zobligowani do posiadania paszportu biometrycznego.

Ruch bezwizowy uprawnia do pobytu na terenie wszystkich państw członkowskich strefy Schengen przez maksymalny, łączny okres 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni.

Ruch bezwizowy Ukraina – Polska

Obywatele Ukrainy od 11 czerwca 2017 roku mogą wjeżdżać do państw obszaru Schengen (w tym Polski) bez konieczności posiadania wizy. Do przekroczenia granicy niezbędne jest jednak posiadanie paszportu biometrycznego.

Dokument ten ma ukryty w okładce mikroprocesor, zawierający dane biometryczne posiadacza. Organy kontrolujące tożsamość przekraczającego granicę właściciela paszportu biometrycznego mogą dzięki niemu zidentyfikować podróżującego na podstawie m.in. układ linii papilarnych, tęczówki oka czy układu twarzy.

Posiadanie aktualnego paszportu biometrycznego, to jednak nie jedyny wymóg jaki muszą spełniać cudzoziemcy przekraczający granicę naszego kraju. Straż graniczna może także prosić o przedstawienie:

  • Celu planowanego pobytu (jeśli obcokrajowiec wjeżdża na teren Polski w celu podjęcia zatrudnienia powinien posiadać ważne oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy lub zezwolenie na pracę)
  • Posiadania środków wystarczających na utrzymanie w okresie planowanego pobytu lub możliwości ich legalnego uzyskania

Dodatkowo, obcokrajowiec podróżujący w ramach ruchu bezwizowego nie może być uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku czy zdrowia publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub stosunków międzynarodowych żądnego z państw członkowskich. Nie może także figurować w bazie osób, którym z tych powodów odmówiono wjazdu. 

Warto pamiętać, że możliwość wjazdu do Polski w ramach ruchu bezwizowego nie wpływa na procedurę legalizacji pracy obywateli Ukrainy. W dalszym ciągu, aby legalnie zatrudnić Ukraińców w Polsce, także tych przekraczających granicę z paszportem biometrycznym, wymagana jest rejestracja oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w odpowiednim urzędzie pracy lub wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę dla obcokrajowca.

Przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym – czy jest możliwe?

Przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego jest możliwe o kolejne 90 dni, o ile taką ewentualność przewidują umowy o zniesieniu obowiązku wizowego. Obecnie z tego rozwiązania mogą skorzystać obywatele Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju.

Wniosek o przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym obcokrajowiec składa we właściwym ze względu na miejsce swojego pobytu Urzędzie Wojewódzkim, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu. Prośbę o przedłużenie pobytu należy odpowiednio uzasadnić. Sprawa rozpatrywana jest niezwłocznie, chociaż w niektórych przypadkach może trwać nawet jeden miesiąc. Złożenie wniosku zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Praca w Polsce – ruch bezwizowy a zatrudnienie obcokrajowca

Pracodawca, planujący zatrudnić obcokrajowca przebywającego na terenie Polski na podstawie ruchu bezwizowego, jest zobowiązany do rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w ewidencji oświadczeń powiatowego urzędu pracy lub wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę.

Należy pamiętać, że maksymalny czas pobytu cudzoziemca na terenie Polski w oparciu o ruch bezwizowy wynosi 90 dni licząc od daty pierwszego wjazdu. Oznacza to, że w celu przedłużenia zatrudnienia pracownik zagraniczny musi postarać się o nową podstawę pobytową. W tym przypadku może być to:

  • zezwolenie na pobyt i pracę (karta pobytu czasowego)  – nie wymaga wyjazdu z Polski pracownika zagranicznego
  • wiza krajowa – cudzoziemiec zobligowany jest do powrotu do ojczyzny i złożenia wniosku o wydanie wizy

Ruch bezwizowy – jak liczyć dni pobytu?

Cudzoziemiec w ramach ruchu bezwizowego, może przebywać na terytorium państw strefy Schengen przez okres 90 dni w ciągu 180 dni. Aby poprawnie obliczyć liczbę wykorzystanych przez obcokrajowca dni pobytowych należy cofnąć się o 180 dni od dnia dokonywania kontroli i obliczyć, na podstawie odcisków stempli straży granicznej, liczbę wykorzystanych już dni.

W okres ten nie wliczają się pobyty cudzoziemca na podstawie wizy C lub D w kraju będącym wystawcą wizy. Jeśli jednak pracownik zagraniczny zatrudniony i przebywający np. w Polsce w oparciu o wizę krajową podróżował do innego kraju Schengen, pobyt ten należy odliczyć od dni pobytu w ramach ruchu bezwizowego. Dzień umieszczenia stempla w paszporcie wlicza się do całkowitego możliwego do wykorzystania przez cudzoziemca okresu pobytu w kraju w ramach ruchu bezwizowego.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową