Opublikowano: 21.05.2021
Autor wpisu:Ewelina Gałązka
Ewelina Gałązka
21.05.2021
Aktualności | Blog EWL

Pracownicy sezonowi z Ukrainy – jak legalnie zatrudniać?

Pracownicy sezonowi z Ukrainy

Rolnictwo, turystyka, gastronomia – w okresie letnim te branże najdotkliwiej odczuwają braki kadrowe. Wynika to z jednej strony z sezonowości zatrudnienia, a więc z perspektywy pracownika – braku stabilizacji zawodowej, z drugiej z ograniczonych zasobów na lokalnym rynku pracy.  Dlatego pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnienie sezonowych pracowników z Ukrainy. Tym bardziej, że przepisy wprowadzone 1 stycznia 2018 roku znacznie ułatwiły proces legalizacji zatrudnienia pracowników sezonowych.

Pracownicy sezonowi – zatrudnienie Ukraińców do pracy przy zbiorach?

Praca sezonowa, to taka, którą powierza się pracownikom sezonowym do wykonania przez określoną część roku – w związku z konkretnym sezonem, porą roku czy warunkami atmosferycznymi. Pracodawca, który planuje zatrudnić pracowników sezonowych z Ukrainy musi pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami:

  • Pracownicy sezonowi mogą być zatrudnieni przez okres nieprzekraczający 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego
  • Pracownicy sezonowi mogą świadczyć pracę w ogrodnictwie, turystyce lub rolnictwie, w ramach działalności określonych jako sezonowe w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Dla pracowników sezonowych z zagranicy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę typu S

Ustawodawca w sposób zamknięty definiuje zakres działalności, które mogą starać się o pozyskanie pracowników sezonowych z Ukrainy i innych krajów Europy wschodniej. Szczegółowy wykaz znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Pracownicy sezonowi z Ukrainy – zezwolenie typu S

Praca sezonowa może być świadczona przez cudzoziemca wyłącznie w oparciu o wydane przez starostę powiatowego zezwolenia na pracę sezonową, tzw. zezwolenie typu S. Wniosek o jego wydanie składa, przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca, pracodawca. Może zrobić to elektronicznie -używając formularza on-line, osobiście – w trakcie wizyty w urzędzie lub listownie – za pośrednictwem poczty polskiej. Najczęściej o wydanie zezwolenia typu S ubiegają się podmioty planujące zatrudnić Ukraińców do pracy przy zbiorach, a także właściciele hoteli i gastronomii w miejscowościach turystycznych, którzy dzięki pracownikom sezonowym z Ukrainy mogą uzupełnić braki kadrowe.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową składa pracodawca dla konkretnego, określonego w dokumencie pracownika sezonowego. We wniosku należy zawrzeć informacje dotyczące formy zatrudnienia, stawki wynagrodzenia, a także przewidywanego okresu, na jaki przedsiębiorca zamierza powierzyć pracownikowi pracę. Urząd pracy wydaje decyzję w sprawie zezwolenia typu S w ciągu 7 dni roboczych. Koszt postępowania wynosi 30 zł i w całości jest pokrywany przez pracodawcę.

Ważne!

Planując zatrudnić w charakterze pracowników sezonowych obywateli krajów objętych procedurą uproszczoną, a wiec Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, pracodawca nie musi dostarczać do urzędu pracy informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Ukraińcy do pracy przy zbiorach – jak ich legalnie zatrudnić?

Zatrudniając pracowników sezonowych z Ukrainy w rolnictwie, przy żniwach czy zbiorach, należy pamiętać, że ścieżka postępowania urzędowego uzależniona jest od tego czy cudzoziemiec przebywa w Polsce czy dopiero ma zamiar przyjechać do naszego kraju. Miejsce pobytu pracownika sezonowego wpływa na późniejsze obowiązki pracodawcy względem urzędu.

Dla obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce pracodawca składa w starostwie powiatowym wniosek o zezwolenie typu S, a starosta wydaje decyzję oraz zezwolenie w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni.

Jeśli natomiast cudzoziemiec dopiero zamierza przyjechać do Polski, wniosek pracodawcy rejestrowany jest w ewidencji zezwoleń, a podmiot powierzający pracownikowi sezonowemu pracę otrzymuje zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Zaświadczenie to jest dla cudzoziemca podstawą do wystąpienia o wizę lub, jeśli obcokrajowiec przekracza granicę w ramach ruchu bezwizowego, stanowi potwierdzenie celu podróży. Po przyjeździe pracownika sezonowego do Polski pracodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie starosty. Musi także podać adres zamieszkania cudzoziemca na terenie RP. Na tej podstawie starosta wydaje decyzje w sprawie zezwolenia na prace sezonową.

Warto pamiętać, że na przyjazd do Polski w związku ze wpisem do ewidencji obcokrajowiec ma 120 dni. Jeśli do tego czasu pracodawca nie poinformuje urzędu o przyjeździe pracownika sezonowego lub o późniejszym podjęciu pracy – postępowanie w sprawie zezwolenia sezonowego zostanie umorzone.

W okresie po złożeniu przez pracodawcę wniosku o wydanie zezwolenia typu S do czasu wydania decyzji pracownik sezonowy może legalnie świadczyć pracę na warunkach wskazanych w dokumencie.

Ważne!

W przeciwieństwie do zezwolenia typu A, pracownicy sezonowi z Ukrainy zatrudnieni w oparciu o zezwolenie na pracę typu S mogą wykonywać każdą pracę sezonową (w ramach działalności określonych jako sezonowe).

W pozyskiwaniu pracowników sezonowych pomagają wyspecjalizowane agencje pracy tymczasowej. Dzięki ich doświadczeniu i znajomości przepisów prawa zatrudnienie Ukraińców do pracy przy zbiorach jest szybkie i efektywne. Jeśli poszukujesz pracowników z Ukrainy skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy zrobić dla Twojego biznesu.

Korzyści z leasingu (wynajmu) pracowników

Rozważasz skorzystanie z usługi leasingu pracowniczego?

Dowiedz się jakie daje korzyści i dlaczego warto wybrać tę formę współpracy.

Odkryj zalety leasingu pracowników

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).