Opublikowano: 21.05.2021
Autor wpisu:Ewelina Gałązka
Ewelina Gałązka
21.05.2021
Aktualności | Blog EWL

Pracownicy sezonowi z Ukrainy – jak legalnie zatrudniać?

Pracownicy sezonowi z Ukrainy

Rolnictwo, turystyka, gastronomia – w okresie letnim te branże najdotkliwiej odczuwają braki kadrowe. Wynika to z jednej strony z sezonowości zatrudnienia, a więc z perspektywy pracownika – braku stabilizacji zawodowej, z drugiej z ograniczonych zasobów na lokalnym rynku pracy.  Dlatego pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnienie sezonowych pracowników z Ukrainy. Tym bardziej, że przepisy wprowadzone 1 stycznia 2018 roku znacznie ułatwiły proces legalizacji zatrudnienia pracowników sezonowych.

Pracownicy sezonowi – zatrudnienie Ukraińców do pracy przy zbiorach?

Praca sezonowa, to taka, którą powierza się pracownikom sezonowym do wykonania przez określoną część roku – w związku z konkretnym sezonem, porą roku czy warunkami atmosferycznymi. Pracodawca, który planuje zatrudnić pracowników sezonowych z Ukrainy musi pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami:

  • Pracownicy sezonowi mogą być zatrudnieni przez okres nieprzekraczający 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego
  • Pracownicy sezonowi mogą świadczyć pracę w ogrodnictwie, turystyce lub rolnictwie, w ramach działalności określonych jako sezonowe w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Dla pracowników sezonowych z zagranicy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę typu S

Ustawodawca w sposób zamknięty definiuje zakres działalności, które mogą starać się o pozyskanie pracowników sezonowych z Ukrainy i innych krajów Europy wschodniej. Szczegółowy wykaz znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Pracownicy sezonowi z Ukrainy – zezwolenie typu S

Praca sezonowa może być świadczona przez cudzoziemca wyłącznie w oparciu o wydane przez starostę powiatowego zezwolenia na pracę sezonową, tzw. zezwolenie typu S. Wniosek o jego wydanie składa, przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca, pracodawca. Może zrobić to elektronicznie -używając formularza on-line, osobiście – w trakcie wizyty w urzędzie lub listownie – za pośrednictwem poczty polskiej. Najczęściej o wydanie zezwolenia typu S ubiegają się podmioty planujące zatrudnić Ukraińców do pracy przy zbiorach, a także właściciele hoteli i gastronomii w miejscowościach turystycznych, którzy dzięki pracownikom sezonowym z Ukrainy mogą uzupełnić braki kadrowe.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową składa pracodawca dla konkretnego, określonego w dokumencie pracownika sezonowego. We wniosku należy zawrzeć informacje dotyczące formy zatrudnienia, stawki wynagrodzenia, a także przewidywanego okresu, na jaki przedsiębiorca zamierza powierzyć pracownikowi pracę. Urząd pracy wydaje decyzję w sprawie zezwolenia typu S w ciągu 7 dni roboczych. Koszt postępowania wynosi 30 zł i w całości jest pokrywany przez pracodawcę.

Ważne!

Planując zatrudnić w charakterze pracowników sezonowych obywateli krajów objętych procedurą uproszczoną, a wiec Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, pracodawca nie musi dostarczać do urzędu pracy informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Ukraińcy do pracy przy zbiorach – jak ich legalnie zatrudnić?

Zatrudniając pracowników sezonowych z Ukrainy w rolnictwie, przy żniwach czy zbiorach, należy pamiętać, że ścieżka postępowania urzędowego uzależniona jest od tego czy cudzoziemiec przebywa w Polsce czy dopiero ma zamiar przyjechać do naszego kraju. Miejsce pobytu pracownika sezonowego wpływa na późniejsze obowiązki pracodawcy względem urzędu.

Dla obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce pracodawca składa w starostwie powiatowym wniosek o zezwolenie typu S, a starosta wydaje decyzję oraz zezwolenie w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni.

Jeśli natomiast cudzoziemiec dopiero zamierza przyjechać do Polski, wniosek pracodawcy rejestrowany jest w ewidencji zezwoleń, a podmiot powierzający pracownikowi sezonowemu pracę otrzymuje zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Zaświadczenie to jest dla cudzoziemca podstawą do wystąpienia o wizę lub, jeśli obcokrajowiec przekracza granicę w ramach ruchu bezwizowego, stanowi potwierdzenie celu podróży. Po przyjeździe pracownika sezonowego do Polski pracodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie starosty. Musi także podać adres zamieszkania cudzoziemca na terenie RP. Na tej podstawie starosta wydaje decyzje w sprawie zezwolenia na prace sezonową.

Warto pamiętać, że na przyjazd do Polski w związku ze wpisem do ewidencji obcokrajowiec ma 120 dni. Jeśli do tego czasu pracodawca nie poinformuje urzędu o przyjeździe pracownika sezonowego lub o późniejszym podjęciu pracy – postępowanie w sprawie zezwolenia sezonowego zostanie umorzone.

W okresie po złożeniu przez pracodawcę wniosku o wydanie zezwolenia typu S do czasu wydania decyzji pracownik sezonowy może legalnie świadczyć pracę na warunkach wskazanych w dokumencie.

Ważne!

W przeciwieństwie do zezwolenia typu A, pracownicy sezonowi z Ukrainy zatrudnieni w oparciu o zezwolenie na pracę typu S mogą wykonywać każdą pracę sezonową (w ramach działalności określonych jako sezonowe).

W pozyskiwaniu pracowników sezonowych pomagają wyspecjalizowane agencje pracy tymczasowej. Dzięki ich doświadczeniu i znajomości przepisów prawa zatrudnienie Ukraińców do pracy przy zbiorach jest szybkie i efektywne. Jeśli poszukujesz pracowników z Ukrainy skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy zrobić dla Twojego biznesu.

Korzyści z leasingu (wynajmu) pracowników

Rozważasz skorzystanie z usługi leasingu pracowniczego?

Dowiedz się jakie daje korzyści i dlaczego warto wybrać tę formę współpracy.

Odkryj zalety leasingu pracowników
Ewelina Gałązka

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową