Maria Kuzenko Opublikowano: 06.08.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
06.08.2021
Aktualności | Blog EWL

Wizy pracownicze w Polsce – wyrabianie i przedłużanie?

Jak uzyskać wizę dla pracownika tymczasowego

Brak zasobów kadrowych na lokalnych rynkach pracy powoduje, że coraz więcej pracodawców decyduje się na zatrudnienie cudzoziemców. W celu legalizacji pracy pracowników zagranicznych w Polsce niezbędne jest posiadanie przez nich tytułu prawnego pozwalającego na podjęcie zatrudnienia oraz, o ile nie podróżują w ramach ruchu bezwizowego, czyli odpowiedni rodzaj wizy.

Rodzaje wiz do Polski

Obcokrajowcy mogą starać się o dwa rodzaje wiz:

  • Wiza Schengen – oznaczona symbolem C, wydawana jest na pobyt w granicach terytorium wszystkich państw członkowskich strefy Schengen, przez okres nie przekraczający 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni
  • Wiza krajowa – inaczej długoterminowa, oznaczona jest symbolem D i upoważnia do wjazdu i pobytu na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 90 dni. Wiza krajowa ważna jest przez maksymalnie 1 rok. Warto pamiętać, że nie każda wiza krajowa daje możliwość dostępu do rynku pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Taką możliwość wyklucza zamieszczony na wizie kod „01” – oznaczający wizę turystyczną oraz „20” – przypisany do wiz wydawanych w celu korzystania z ochrony czasowej.

Z wnioskiem o wydanie wizy należy zwrócić się do właściwej, ze względu na miejsce zamieszkania, polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej. W uzasadnionych przypadkach cudzoziemiec ma możliwość złożyć wniosek o wizę na terenie innego, niż wynika ze stałego zamieszkania, państwa, o ile przebywa na jego terenie legalnie.

Wiza pracownicza dla Ukraińca – czas oczekiwania i dokumenty niezbędne do jej uzyskania

Obywatele Ukrainy planujący rozpocząć pracę w Polsce powinni złożyć wniosek o jej wydanie we właściwym urzędzie konsularnym RP lub za pośrednictwem jednego z Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych. Do wniosku o wizę należy dołączyć zaproszenie dla cudzoziemca do pracy w Polsce.

W przypadku pracowników z Ukrainy może być to zarówno zarejestrowane w ewidencji oświadczenie o powierzeniu pracy, jak i zezwolenie na pracę. Czas oczekiwania na wydanie decyzji dotyczącej wizy krajowej wynosi 15 dni od dnia złożenia wniosku. Obywatele Ukrainy zwolnieni są z opłaty wizowej w przypadku ubiegania się o wizę typu „D”.

Przedłużenie wizy dla Ukraińca w Polsce – zasady

Polskie prawodawstwo przewiduje możliwość jednokrotnego przedłużenia ważności wizy krajowej. Jednak maksymalny okres pobytu w Polsce na podstawie przedłużonej wizy nie może przekroczyć 365 dni. Z wnioskiem o przedłużenie wizy długoterminowej cudzoziemiec powinien zgłosić się do właściwego, ze względu na miejsce swojego pobytu wojewody, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na ternie rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata skarbowa za przedłużenie wizy wynosi obecnie 406 zł. Wraz z wypełnionym wnioskiem należy złożyć także:

  • Aktualną fotografię
  • Kopię ważnego dokumentu podróży
  • Dokument potwierdzający okoliczności wpływające na konieczność przedłużenia wizy wskazane we wniosku
  • Dokumenty potwierdzające cel planowanego pobyty w Polsce
  • Potwierdzenie posiadania środków finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres pobytu na terenie kraju oraz wystarczających na powrót do kraju zamieszkania lub dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania tych środków w sposób legalny
  • Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego

Okolicznością pozwalającą na przedłużenie wizy krajowej może być ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca, a także względy humanitarne, które uniemożliwiają mu powrót do kraju przed końcem okresu dozwolonego pobytu określonego w wizie.

W przypadku wizy Schengen możliwe jest bezpłatne jest przedłużenie, jeśli obcokrajowiec wykaże, że nie może opuścić terytorium państw obszaru Schengen na skutek nieprzewidzianych okoliczności (np. pobyt w szpitalu) lub ze względów humanitarnych. Jest to tzw. obligatoryjne przedłużenie wizy Schengen.

Inna możliwość, to fakultatywne przedłużenie wizy Schengen. Dotyczy sytuacji, w których przez wzgląd na ważne powody osobiste istnieje konieczność przedłużenia okresu ważności wizy lub dozwolonego wizą maksymalnego okresu pobytu. W tym przypadku opłata skarbowa wynosi 30 euro.

Legalizacja pracy cudzoziemców – wiza i dodatkowe dokumenty

Wiza pracownicza jest dokumentem zezwalającym na pobyt cudzoziemca na terenie Polski. Jednak do podjęcia legalnego zatrudnienia nie wystarczy. Pracodawca, który chce zatrudnić obcokrajowca zobligowany jest do wystąpienia o dodatkowy dokument legalizujący jego pracę. Może nim być:

Co do zasady obcokrajowiec potrzebuje jednego z tych dokumentów już na etapie wnioskowania o wizę. Zdarzają się jednak sytuacje, w których po otrzymaniu wizy przez cudzoziemca pracodawca nie decyduje się na jego zatrudnienie lub sam pracownik rezygnuje z pracy. W takiej sytuacji nowy podmiot zatrudniający pracownika zagranicznego musi wystąpić o dokument, w którym uwzględnione będą aktualne warunki pracy obcokrajowca.

Legalizacja pracy cudzoziemców wymaga znajomości przepisów prawa, dbałości o zachowanie terminów oraz odpowiedniego  planowania procesu w czasie. Warto w tym zakresie zaufać profesjonalnej i doświadczonej agencji pracy.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową