Maria Kuzenko Opublikowano: 06.08.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
06.08.2021
Aktualności | Blog EWL

Wizy pracownicze w Polsce – wyrabianie i przedłużanie?

Jak uzyskać wizę dla pracownika tymczasowego

Brak zasobów kadrowych na lokalnych rynkach pracy powoduje, że coraz więcej pracodawców decyduje się na zatrudnienie cudzoziemców. W celu legalizacji pracy pracowników zagranicznych w Polsce niezbędne jest posiadanie przez nich tytułu prawnego pozwalającego na podjęcie zatrudnienia oraz, o ile nie podróżują w ramach ruchu bezwizowego, czyli odpowiedni rodzaj wizy.

Rodzaje wiz do Polski

Obcokrajowcy mogą starać się o dwa rodzaje wiz:

  • Wiza Schengen – oznaczona symbolem C, wydawana jest na pobyt w granicach terytorium wszystkich państw członkowskich strefy Schengen, przez okres nie przekraczający 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni
  • Wiza krajowa – inaczej długoterminowa, oznaczona jest symbolem D i upoważnia do wjazdu i pobytu na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 90 dni. Wiza krajowa ważna jest przez maksymalnie 1 rok. Warto pamiętać, że nie każda wiza krajowa daje możliwość dostępu do rynku pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Taką możliwość wyklucza zamieszczony na wizie kod „01” – oznaczający wizę turystyczną oraz „20” – przypisany do wiz wydawanych w celu korzystania z ochrony czasowej.

Z wnioskiem o wydanie wizy należy zwrócić się do właściwej, ze względu na miejsce zamieszkania, polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej. W uzasadnionych przypadkach cudzoziemiec ma możliwość złożyć wniosek o wizę na terenie innego, niż wynika ze stałego zamieszkania, państwa, o ile przebywa na jego terenie legalnie.

Wiza pracownicza dla Ukraińca – czas oczekiwania i dokumenty niezbędne do jej uzyskania

Obywatele Ukrainy planujący rozpocząć pracę w Polsce powinni złożyć wniosek o jej wydanie we właściwym urzędzie konsularnym RP lub za pośrednictwem jednego z Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych. Do wniosku o wizę należy dołączyć zaproszenie dla cudzoziemca do pracy w Polsce.

W przypadku pracowników z Ukrainy może być to zarówno zarejestrowane w ewidencji oświadczenie o powierzeniu pracy, jak i zezwolenie na pracę. Czas oczekiwania na wydanie decyzji dotyczącej wizy krajowej wynosi 15 dni od dnia złożenia wniosku. Obywatele Ukrainy zwolnieni są z opłaty wizowej w przypadku ubiegania się o wizę typu „D”.

Przedłużenie wizy dla Ukraińca w Polsce – zasady

Polskie prawodawstwo przewiduje możliwość jednokrotnego przedłużenia ważności wizy krajowej. Jednak maksymalny okres pobytu w Polsce na podstawie przedłużonej wizy nie może przekroczyć 365 dni. Z wnioskiem o przedłużenie wizy długoterminowej cudzoziemiec powinien zgłosić się do właściwego, ze względu na miejsce swojego pobytu wojewody, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na ternie rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata skarbowa za przedłużenie wizy wynosi obecnie 406 zł. Wraz z wypełnionym wnioskiem należy złożyć także:

  • Aktualną fotografię
  • Kopię ważnego dokumentu podróży
  • Dokument potwierdzający okoliczności wpływające na konieczność przedłużenia wizy wskazane we wniosku
  • Dokumenty potwierdzające cel planowanego pobyty w Polsce
  • Potwierdzenie posiadania środków finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres pobytu na terenie kraju oraz wystarczających na powrót do kraju zamieszkania lub dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania tych środków w sposób legalny
  • Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego

Okolicznością pozwalającą na przedłużenie wizy krajowej może być ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca, a także względy humanitarne, które uniemożliwiają mu powrót do kraju przed końcem okresu dozwolonego pobytu określonego w wizie.

W przypadku wizy Schengen możliwe jest bezpłatne jest przedłużenie, jeśli obcokrajowiec wykaże, że nie może opuścić terytorium państw obszaru Schengen na skutek nieprzewidzianych okoliczności (np. pobyt w szpitalu) lub ze względów humanitarnych. Jest to tzw. obligatoryjne przedłużenie wizy Schengen.

Inna możliwość, to fakultatywne przedłużenie wizy Schengen. Dotyczy sytuacji, w których przez wzgląd na ważne powody osobiste istnieje konieczność przedłużenia okresu ważności wizy lub dozwolonego wizą maksymalnego okresu pobytu. W tym przypadku opłata skarbowa wynosi 30 euro.

Legalizacja pracy cudzoziemców – wiza i dodatkowe dokumenty

Wiza pracownicza jest dokumentem zezwalającym na pobyt cudzoziemca na terenie Polski. Jednak do podjęcia legalnego zatrudnienia nie wystarczy. Pracodawca, który chce zatrudnić obcokrajowca zobligowany jest do wystąpienia o dodatkowy dokument legalizujący jego pracę. Może nim być:

Co do zasady obcokrajowiec potrzebuje jednego z tych dokumentów już na etapie wnioskowania o wizę. Zdarzają się jednak sytuacje, w których po otrzymaniu wizy przez cudzoziemca pracodawca nie decyduje się na jego zatrudnienie lub sam pracownik rezygnuje z pracy. W takiej sytuacji nowy podmiot zatrudniający pracownika zagranicznego musi wystąpić o dokument, w którym uwzględnione będą aktualne warunki pracy obcokrajowca.

Legalizacja pracy cudzoziemców wymaga znajomości przepisów prawa, dbałości o zachowanie terminów oraz odpowiedniego  planowania procesu w czasie. Warto w tym zakresie zaufać profesjonalnej i doświadczonej agencji pracy.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).