Maria Kuzenko Opublikowano: 25.11.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
25.11.2021
Aktualności | Blog EWL

Stały pobyt czy pobyt rezydenta?

Karta rezydenta a karta stałego pobytu - co wybrać?

Pracownicy z zagranicy od kilku lat stanowią nieodłączny element polskiej gospodarki, zabezpieczając ciągłość procesów w wielu przedsiębiorstwach i przyczyniając się do ich rozwoju. Coraz częściej, poza zwykle spotykanymi dokumentami pozwalającymi na podejmowanie przez nich zatrudnienia, takimi jak oświadczenie o powierzeniu pracy czy zezwolenie na pracę, obcokrajowcy legitymują się także kartą pobytu stałego lub zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Czym różnią się te dokumenty? Kto może się o nie starać i jaka jest procedura ich uzyskiwania?

Pobyt stały – czym jest karta pobytu stałego?

Karta pobytu stałego jest dokumentem, który upoważnia obcokrajowca zarówno do przebywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i do podejmowania pracy na terenie kraju bez konieczności starania się o jakiekolwiek dodatkowe dokumenty. Karta pozwala także na podróżowanie (bez możliwości podejmowania zatrudnienia) w ramach strefy Schengen, przy czym maksymalny okres pobytu cudzoziemca za granicą w ramach tego dokumentu nie może przekroczyć 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni.

Karta pobytu stałego wydawana jest na okres 10 lat. Warto jednak zaznaczyć, że sama decyzja o przyznaniu cudzoziemcowi pobytu stałego ma charakter bezterminowy. Oznacza to, że przez całą procedurę obcokrajowiec przechodzi tylko raz. Niezbędna jest jedynie wymiana karty raz na 10 lat.

Kto może się starać o pobyt stały?

O przyznanie karty pobytu stałego może starać się cudzoziemiec, który:

 • Posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu oraz przed złożeniem wniosku przebywał na terenie RP nieprzerwanie przez okres co najmniej 4 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki (np. spawacze, kierowcy samochodów ciężarowych, lekarze specjaliści)
 • Posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe
 • Jest dzieckiem obcokrajowca posiadającego w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jest pod jego opieką rodzicielską, pod warunkiem, że urodził się po tym jak rodzic otrzymał to zezwolenie lub w czasie ważności zezwolenia rodzica na pobyt czasowy, pobyt ze względów humanitarny, pobyt tolerowany lub czasie kiedy rodzic przebywał w Polsce w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej
 • Jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego opieką rodzicielską
 • Pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o pobyt stały i przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku przebywał w Polsce legalnie w sposób nieprzerwany
 • Bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez nie mniej niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych
 • Jest ofiarą handlu ludźmi lub udzielono mu w azylu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przez okres co najmniej 10 lat nieprzerwanie przebywał w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany i spełnia dodatkowe kryteria wymienione w ustawie

Procedura uzyskiwania pobytu stałego – jakie dokumenty przygotować?

W zależności od podstawy prawnej, która stanowi przesłankę do starania się o uzyskanie karty pobytu stałego różne będą dokumenty niezbędne do sprawnego rozpatrzenia wniosku obcokrajowca przez właściwy, ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, urząd wojewódzki. Podstawowymi dokumentami, o których należy pamiętać są:

 • Dwa egzemplarze wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały – wypełnione w języku polskim
 • Dwie kserokopie paszportu zawierające wszystkie zapisane w nim strony oraz oryginał dokumentu do wglądu
 • Cztery aktualne fotografie
 • Dowód wpłacenia opłaty skarbowej – obecnie wynosi ona 640 zł i jest zwracana w przypadku wydania negatywnej decyzji w sprawie. Z opłaty zwolnieni są także posiadacze Karty Polaka
 • Dokumenty potwierdzające dane wskazane we wniosku i potwierdzające okoliczności ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – co to za dokument?

Karta rezydenta długoterminowego UE jest dokumentem zezwalającym cudzoziemcowi na legalne przebywanie i podejmowanie pracy w Polsce bez konieczności starania się o dodatkowe dokumenty. Podobnie jak w przypadku karty pobytu stałego decyzja o wydaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej ma charakter bezterminowy. Natomiast sama karta pobytu w tym wypadku wydawana jest na okres 5 lat.

Kto może ubiegać się o kartę rezydenta Unii Europejskiej?

Katalog osób uprawnionych do ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest znacznie szerszy niż w przypadku karty pobytu stałego. Cudzoziemcy, którzy planują dłużej mieszkać i pracować w Polsce, a nie posiadają polskich korzeni i nie wykonują pracy w zawodach szczególnie pożądanych dla polskiej gospodarki, powinni wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego, ze względu na swoje miejsce pobytu, urzędu wojewódzkiego właśnie o nadanie statusu rezydenta długoterminowego UE.

Zgodnie z ustawą, podstawą do ubiegania się o wydanie karty pobytu rezydenta długoterminowego UE jest spełnianie łącznie następujących warunków:

 • Legalny i nieprzerwany pobyt na terenie Polski przez okres co najmniej 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku
 • Posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodów, które pozwalają na pokrycie kosztów życia
 • Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS) lub dokumentu potwierdzającego pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terenie Polski
 • Posiadanie potwierdzonej – odpowiednim certyfikatem lub dyplomem ukończenia szkoły w z wykładowym językiem polskim – znajomości języka polskiego

Oznacza to, że właściwie każdy pracownik z zagranicy, który przebywa i pracuje w Polsce zgodnie z przepisami prawa oraz opanował język polski w stopniu komunikatywnym może starać się o wydanie takiego zezwolenia w miejsce karty pobytu czasowego lub kolejnych wiz.

Pobyt rezydenta długoterminowy UE – jakie dokumenty należy przygotować?

Składając wniosek do urzędu wojewódzkiego cudzoziemiec powinien posiadać komplet dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia podania. Braki formalne mogą wpłynąć na długość procedury, dlatego warto z wyprzedzeniem przygotować wszelkie niezbędne załączniki. A należą do nich:

 • 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • 4 aktualne fotografie
 • 2 kserokopie wszystkich zapisanych stron w dokumencie podróży cudzoziemca – oraz oryginał do wglądu
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – obecnie wynosi ona 640 zł.
 • Tytuł prawny do mieszkania/domu, w którym przebywa obcokrajowiec – np. umowa najmu
 • Dokumenty potwierdzające legalny i nieprzerwany pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 5 lat
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie: źródła dochodu o charakterze stabilnym i regularnym, ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie RP, znajomości języka polskiego na poziomie min. B1

Uzyskanie karty pobytu rezydenta długoterminowego UE upoważnia obcokrajowca nie tylko do pobytu i legalnej pracy w Polsce, ale także do podróżowania w ramach strefy Schengen bez dodatkowych dokumentów na okres 90 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Dodatkowo, cudzoziemiec posiadający status rezydenta długoterminowego UE wydany w Polsce ma także łatwiejszy dostęp do rynków pracy w wielu krajach unii.

Chcesz dowiedzieć się jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE? Sprawdź pozostałe artykuły przygotowane przez specjalistów EWL.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).