Maria Kuzenko Opublikowano: 23.02.2022
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
23.02.2022
Aktualności | Blog EWL

Zezwolenie na pobyt stały 2022 – jakie zmiany?

Jak otrzymać kartę stałego pobytu w 2022?

29 stycznia 2022 weszła w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz zamiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprowadzone zmiany nie pozostają bez wpływu na osoby starające się o pobyt stały i możliwość rozpoczęcia legalnej pracy w Polsce. Czym jest karta stałego pobytu i jak ją uzyskać?

Spis treści

Co to jest karta pobytu stałego 2022?

Karta pobytu stałego to dokument uprawniający do legalnego pobytu i podjęcia pracy w Polsce, bez konieczności starania się o dodatkowe pozwolenia i dokumenty. Wydany dokument potwierdza tożsamość cudzoziemca w czasie pobytu na terytorium Rzeczpospolitej oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności posiadania wizy.

Warunki udzielania zezwolenia na pobyt stały reguluje ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku. Niedawno wprowadzona nowelizacja znacznie upraszcza proces starania się o kartę pobytu stałego. Wprowadzone zmiany to dobry krok w kierunku obcokrajowców chętnych do podjęcia pracy i osiedlenia się w Polsce na stałe.

Karta pobytu 2022 – kto może starać się o zezwolenie na pobyt stały?

Art. 195 ustawy o cudzoziemcach precyzuje, komu może zostać udzielone zezwolenie na pobyt stały, są to, m.in.:

 • osoby posiadające polskie pochodzenie, które zamierzają osiedlić się w Polsce na stałe,
 • posiadacze ważnej Karty Polaka, który zamierzają osiedlić się w RP na stałe,
 • osoby pozostające w związku małżeńskim z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i przebywające na terenie Rzeczpospolitej nieprzerwanie przez min. 2 lata,
 • osoby, które uzyskały azyl na terenie RP,
 • osoby zamieszkujące Polskę nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku, na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • osoby zamieszkujące Polskę w sposób nieprzerwany przez min. 10 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na podstawie zgody na pobyt tolerowany,
 • ofiarom handlu ludźmi, przy spełnieniu określonych warunków.

Zezwolenia na pobyt stały wydawane są równie osobom małoletnim, są to:

 • dzieci cudzoziemca, który przebywa w Polsce w ramach zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, które urodziły się w okresie ważności tego zezwolenia lub dzieci urodzone w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej,
 • dzieci, których rodzic jest obywatelem RP.

Pełna lista regulacji i warunków, na podstawie których cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały, dostępna jest w tej Ustawie.

Jak i gdzie złożyć wniosek na Kartę Pobytu Stałego 2022?

Wniosek na kartę pobytu stałego należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu. Wniosek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. W zależności od regulacji, na podstawie których cudzoziemiec ubiega się o uzyskanie karty pobytu stałego, lista wymaganych dokumentów może się różnić. Istnieje jednak podstawowy kanon, który należy przygotować przed złożeniem wniosku.

Jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania karty pobytu stałego?

 • uzupełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt stały – 2 egzemplarze,
 • kserokopie wszystkich zapisanych stron w paszporcie zagranicznym – oryginał paszportu do wglądu,
 • 4 aktualne fotografie – zgodne z wymogami,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli wymagana),
 • Dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku i uzasadniające ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały.

Otrzymanie karty pobytu stałego wiąże się z koniecznością opłaty 640 zł. Wyjątkiem są osoby posiadające Kartę Polaka, w ramach której mogą złożyć wniosek bezpłatnie. Opłatę należy uiścić jeszcze przed złożeniem wniosku, tak aby móc dołączyć do dokumentów jej dowód. W przypadku decyzji negatywnej pieniądze są zwracane. Wydanie Karty pobytu na podstawie udzielonego Zezwolenia na pobyt stały wymaga dodatkowej opłaty 50 zł.

Wraz z nowelizacją ustawy czas oczekiwania na wydanie zezwolenia został wydłużony do 6 miesięcy. To termin dwukrotnie dłuższy niż określony w ustawie przed nowelizacją. Należy jednak mieć świadomość, że dotychczas średni czas trwania procedury uzyskania zezwolenia na pobyt stały znacznie przekraczał 6 miesięcy, wydłużając się nawet do kilku lat. Wprowadzone zmiany mają w praktyce udrożnić i przyśpieszyć cały proces.

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, natomiast Karta stałego pobytu ma ważność 10 lat. Po upływie tego czasu należy wymienić dokument, bez konieczności wnioskowania o wydanie kolejnej decyzji.

Karta stałego pobytu – uprawnienia 2022

Jakie uprawnienia daje karta stałego pobytu? Zezwolenie na pobyt stały oznacza dla obcokrajowców prawo legalnego pobytu oraz pracy w Polsce. Dodatkowo cudzoziemiec może podróżować po krajach w strefie Schengen przez okres 90 dni w ciągu pół roku. Karta pobytu stałego równocześnie potwierdza tożsamości obcokrajowca podczas jego pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy (wraz z ważnym dokumentem podróży) bez obowiązku posiadania wizy.

Karta Stałego pobytu a praca 2022

Zezwolenie na pobyt stały uprawnia obcokrajowca do podjęcia pracy w Polsce bez konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów i zezwoleń. Karta pobytu stałego nie pozwala jednak na podejmowanie pracy w innych krajach. Dotyczy to również krajów z obszaru strefy Schengen.

Jakie zmiany po nowelizacji?

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie polskim rynkiem pracy oraz sytuację pandemiczną rząd zdecydował się na nowelizacje ustawy o cudzoziemcach i ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dla osób starających się o kartę stałego pobytu w Polsce zmiany oznaczają zmiany w zakresie terminu udzielenia zezwolenia na pobyt stały, który wynosi 6 miesięcy (art. 210 ust. 1 oraz art. 223 ustawy o cudzoziemcach) od daty złożenia kompletu dokumentacji niezawierających błędów formalnych. Nowe terminy mają zastosowanie przy składaniu nowych wniosków oraz w postępowaniach już trwających.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową