Maria Kuzenko Opublikowano: 29.07.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
29.07.2021
Aktualności | Blog EWL

Test rynku pracy – ABC zatrudnienia cudzoziemców

Test rynku pracy - ABC zatrudnienia cudzoziemców

Test rynku pracy, czyli informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa na lokalnym rynku pracy, jest niezbędnym dokumentem dla pracodawców planujących powierzenie pracy cudzoziemców w oparciu o zezwolenie na pracę. Wniosek o przeprowadzenie testu powinien być złożony we właściwym, ze względu na przyszłe miejsce zatrudnienia, powiatowym urzędzie pracy. Jego przeprowadzanie jest bezpłatne.

Opinia starosty – na czym polega test rynku pracy?

Pracodawca, który chce wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę dla obcokrajowca w pierwszej kolejności powinien zgłosić się do powiatowego urzędu pracy celem uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Starosta powiatowy przed wydaniem decyzji zleci przeprowadzenie testu rynku pracy, a więc weryfikację czy wśród bezrobotnych z Polski nie ma chętnych do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Wynika to z zasady pierwszeństwa obywateli polskich pozostających bez pracy przed cudzoziemcami. Jeśli na zgłoszoną ofertę pracy nie zgłoszą się kandydaci spełniający odpowiednie warunki lub ich liczba będzie zbyt mała – starosta powiatowy wyda informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Test rynku pracy krok po kroku

Przedsiębiorca, który wyraża chęć przeprowadzenia testu rynku pracy powinien pamiętać, że oferta złożona w urzędzie pracy musi się pokrywać z warunkami, jakie będą określone we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla obcokrajowca. Jeśli stanowisko pracy, wysokość wynagrodzenia, rodzaj umowy czy wymiar czasu pracy w informacji starosty będzie inny niż we wniosku o zezwolenia na pracę Wojewoda może odmówić wydania zezwolenia.

Procedurę uzyskiwania opinii starosty dla cudzoziemca można opisać w 3 krokach:

  1. Złożenie oferty pracy wraz z wnioskiem o wydanie informacji starosty do właściwego urzędu pracy przez przedsiębiorcę.
  2. Weryfikacja rejestrów bezrobotnych przez urząd.
  3. Wydanie informacji starosty.

Cały proces zajmuje od 14 do 21 dni, a jego długość jest uzależniona od tego czy w rejestrach znajdują się osoby, które mogłyby podjąć zatrudnienie.

Informacja starosty jest ważna przez 180 dni i do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę musi zostać dołączona w oryginale.

WAŻNE!

Jeśli urząd pracy skieruje kandydatów do pracy w przedsiębiorstwie, a pracodawca nie zdecyduje się na ich zatrudnienie, starosta wyda opinię o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa. Taka informacja blokuje możliwość zatrudnienia obcokrajowców w oparciu o zezwolenie na pracę.

Czy przeprowadzenie testu rynku pracy jest zawsze wymagane?

Opinia starosty nie zawsze jest wymaganym załącznikiem przy rozpatrywaniu spraw o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. W polskim ustawodawstwie wskazane są zawody zwolnione z testu rynku pracy oraz sytuację, w których informacja starosty nie jest dokumentem obligatoryjnym. Należą do nich sprawy dotyczące m.in.:

  • Cudzoziemców, którzy mają wykonywać pracę w zawodzie deficytowym (wykaz zawodów deficytowych publikowany jest w rozporządzeniu Wojewody właściwego ze względu na główne miejsce pracy obcokrajowca, którego dotyczy postępowanie)
  • Obcokrajowców podejmujących zatrudnienie w zawodzie wymienionym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (są to m.in. spawacze, ślusarze, lekarze specjaliści, pielęgniarki)
  • Wydania zezwolenia dla obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o zezwolenie na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tych samych warunkach w oparciu o procedurę uproszczoną – pod warunkiem przedstawienia wpisanego do rejestru oświadczenia o powierzeniu pracy
  • Obcokrajowców będących doktorantami polskich uczelni lub absolwentami (w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku) uczelni wyższych w Polsce, UE lub kraju EOG, którzy planują podjąć zatrudnienie w naszym kraju
  • Pracowników pochodzących z państw trzecich, którzy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, przebywali legalnie na terenie RP w sposób nieprzerwany

Leasing pracowniczy – czy agencja pracy tymczasowej także jest zobowiązana do wykonania testu tynku pracy?

Agencja pracy tymczasowej świadcząca usługi leasingu pracowniczego dla swoich partnerów biznesowych również jest zobligowana do wykonania testu rynku pracy i uzyskania opinii starosty dla cudzoziemców, dla których stara się o wydanie zezwolenia na pracę. Specjaliści zatrudnieni w agencji z wyprzedzeniem planują proces zatrudnienia, legalizacji pracy i przedłużenia pobytu obcokrajowców.

Co więcej, systematycznie śledzą zmieniające się regulacje prawne dotyczące pracowników zagranicznych niwelujący tym samym ryzyko prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców. Warto zaufać sprawdzonej agencji pracy tymczasowej, która zapewni przedsiębiorstwu leasing wykfalifikowanych pracowników i zajmie się wszelkimi formalnościami.

Korzyści z leasingu (wynajmu) pracowników

Rozważasz skorzystanie z usługi leasingu pracowniczego?

Dowiedz się jakie daje korzyści i dlaczego warto wybrać tę formę współpracy.

Odkryj zalety leasingu pracowników
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową