Opublikowano: 26.05.2021
Autor wpisu:Marcin Kołodziejczyk
Marcin Kołodziejczyk
26.05.2021
Aktualności | Blog EWL

Paszport biometryczny a zatrudnianie Ukraińców w Polsce

Paszport biometryczny a zatrudnienie cudzoziemca

Od 11 czerwca 2017 roku obywatele Ukrainy mają możliwość wjazdu do Polski oraz pozostałych krajów strefy Schengen w ramach tzw. ruchu bezwizowego. Przekroczenie granicy bez posiadania ważnej wizy umożliwia cudzoziemcom posiadanie paszportu biometrycznego.

Co to jest paszport biometryczny?

Paszport biometryczny to dokument, który potwierdza tożsamość posiadacza oraz uprawnia go do przekraczania granic państw. W odróżnieniu od zwykłego paszportu, poza danymi właściciela, takimi jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia czy seria i numer paszportu, w okładce paszportu biometrycznego znajduje się mikroprocesor, zawierający dane biometryczne w formie cyfrowej, m.in. odciski palców i wzór siatkówki oka.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala na precyzyjne sprawdzenie tożsamości osoby legitymującej się paszportem biometrycznym, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa publicznego oraz utrudniając fałszowanie i minimalizując ryzyko kradzieży dokumentów.

Jak odróżnić paszport biometryczny od zwykłego dokumentu podróży?

Paszport biometryczny znacznie ułatwia pracę służb granicznych. Dzięki wbudowanemu w okładkę mikroprocesorowi kontrola na granicy polega na zeskanowaniu danych specjalnym czytnikiem. Nie ma konieczności każdorazowego wpisywania ich i ręcznej weryfikacji w systemach. Na okładce paszportu umieszczony jest specjalny, międzynarodowy symbol paszportu biometrycznego.

Paszport biometryczny obywateli Ukrainy:

  • zawiera mikroprocesor z zamieszonymi na nim danymi biometrycznymi (wzór siatkówki oka, linie papilarne i cyfrowe zdjęcie owalu twarzy)
  • upoważnia do wielokrotnego przekraczania granicy bez posiadania aktualnej wizy
  • pozwala na pobyt na terytorium państw obszaru Schengen przez okres 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni

Paszport biometryczny a praca w Polsce

Cudzoziemcy wjeżdżający do Polski w ramach ruchu bezwizowego mogą przekroczyć granicę legitymując się paszportem biometrycznym – bez konieczności posiadania ważnej wizy. Nadal jednak muszę uzasadnić cel podróży, przedstawić warunki planowanego pobytu (np. rezerwację miejsca w hotelu, jeśli podróżują w celach turystycznych lub oświadczenia o powierzeniu pracy, jeśli planują podjąć zatrudnienie) oraz posiadać wymagane środki finansowe. Maksymalny okres pobytu w naszym kraju dla Ukraińców wjeżdżających do Polski wyłącznie na podstawie paszportu biometrycznego wynosi 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni.

Paszport biometryczny upoważnia Ukraińca do przekroczenia granicy bez konieczności posiadania wizy, nie zwalnia on jednak z obowiązku zalegalizowania zatrudnienia, a wiec uzyskania niezbędnego do pracy zezwolenia. Zatrudniając pracownika z Ukrainy, który przekroczył granicę w ramach ruchu bezwizowego, należy pamiętać, że w celu legalizacji jego pracy konieczna jest rejestracja oświadczenia o powierzeniu pracy w powiatowym urzędzie pracy lub uzyskania zezwolenia na pracę.

Warto pamiętać, że okres 90 dni pobytu liczony jest od momentu wjazdu cudzoziemca do Polski, a samo oświadczenie o powierzeniu pracy nie wydłuża możliwości legalnego pobytu w Polsce.

Zatrudnienie Ukraińca z paszportem biometrycznym

Pracownicy z Ukrainy, którzy wjechali do Polski w ramach ruchu bezwizowego w celu legalnego podjęcia pracy muszą posiadać ważne zezwolenie na pracę lub wpisane do ewidencji oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. O oba dokumenty występuje pracodawca.

Wniosek o zezwolenie na pracę przedsiębiorca składa w odpowiednim urzędzie wojewódzkim lub, w przypadku zezwolenia na pracę sezonową, w starostwie powiatowym. Koszt uzyskania zezwolenia jest uzależniony od rodzaju dokumentu oraz czasu, na jaki ma zostać wydany. W całości pokrywa go pracodawca.

W przypadku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o rejestrację dokumentu we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Maksymalny czas, na jaki można powierzyć obcokrajowcowi pracę w oparciu o oświadczenie wynosi 180 dni w ciągu kolejnych 360 dni, ale ze względu na ograniczenie legalnego pobytu w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, faktyczny okres pracy wynosi 90 dni. Warto jednak pamiętać, że jeśli obcokrajowiec złoży odpowiednio wcześniej dokumenty na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, pracodawca ma możliwość przedłużenia zatrudnienia na kolejny okres.

Ważne!

Obliczając możliwą długość zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi podróżującemu w ramach ruchu bezwizowego należy wziąć pod uwagę faktyczną datę wjazdu obcokrajowca do Polski – umieszczoną na stemplu. Od tej daty zaczyna biec 90 dniowy okres legalnego pobytu w kraju.

Legalne zatrudnienie i przedłużenie zgodnego z prawem pobytu cudzoziemca w Polsce wymaga od pracodawcy znajomości przepisów prawa, dbania o terminowość składanych dokumentów i stałego monitorowania zmian zachodzących w prawie. Specjaliści agencji zatrudnienia EWL wspierają partnerów biznesowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia obcokrajowców, zapewniając efektywne pozyskiwanie pracowników z Ukrainy oraz dbając o bezpieczeństwo prawne prowadzonych procesów.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Marcin Kołodziejczyk

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową