Maria Kuzenko Opublikowano: 29.08.2022
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
29.08.2022
Blog EWL | Legalizacja

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca – najczęstsze błędy

Zezwolenie na pracę - najczęstsze błędy pracodawców

Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce staje się coraz bardziej powszechne. Tym samym zwiększa się lista pytań i wątpliwości o prawidłowość skomplikowanych procedur. W naszym kolejnym artykule z cyklu „Uwolnij głowę, a legalizację zostaw nam”, prezentujemy najczęściej popełniane błędy związane z zezwoleniem na pracę.

W poprzednim artykule („Błędy związane z rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca”) zwracaliśmy uwagę na błędy popełniane przy składaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Niestety to nie wszystkie formalności, które czekają na przedsiębiorców. W przypadku zezwolenia na pracę typu A konieczne jest także, takie zorganizowanie stanowiska pracy, aby odpowiadało one warunkom zgłoszonym we wniosku oraz poinformowanie urzędu o każdej zmianie względem wydanej decyzji, a także przerwaniu lub podjęciu pracy przez cudzoziemca. O czym należy pamiętać i jakich sytuacji unikać, aby uniknąć grzywny? Podpowiadamy!

Spis treści

Zezwolenie na pracę – błędy popełniane przez pracodawców

Aby zatrudnienie było legalne, należy dopilnować, aby powierzone pracownikowi stanowisko, wymiar czasu  pracy  oraz minimalne wynagrodzenie było zgodne ze wskazanym, w otrzymanym zezwoleniu na pracę. Wszelkie odstępstwa stanowią wykroczenie i podlegają karze grzywy. Pracodawca jest także zobowiązany powiadomić właściwy urząd w przypadku zmiany formy zatrudnienia lub przerwania lub niepodjęcia pracy przez cudzoziemca. Jak widać, nadal ma dużo na głowie, a niejasne zapisy sprawiają, że nietrudno popełnić błąd. Oto kilka przykładów.

Pracodawca powierza wykonywania pracy cudzoziemcowi na warunkach innych niż w zezwoleniu.

W przypadku zatrudnienia obcokrajowców wyróżnia się dwa typy zezwoleń: A i B.

 • Zezwolenie typu A wydawane jest dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem (pracodawcą), którego siedziba znajduje się na terytorium Polski.
 • Zezwolenie typu B wydawane jest dla cudzoziemca, który pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców, osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji lub prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent.

Wśród obecnych na polskim rynku pracy cudzoziemców, zdecydowana większość to zezwolenia typu A. Ten typ zezwolenia wiąże się także ze szczególną odpowiedzialnością ze strony pracodawcy. O czym trzeba pamiętać?

W przypadku zezwoleń typu A obowiązuje zasada, że powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu – jest nielegalne i stanowi wykroczenie ze strony pracodawcy. Aby w pełni zrozumieć złożoność problemu, najlepiej posłużyć się przykładem:

 1. W zezwoleniu na pracę została określona liczba godzin do przepracowania w skali tygodnia lub miesiąca, a zatrudniony cudzoziemiec przepracował mniejszą lub większą liczbę godzin.
 2. Zezwoleniu na pracę zostało wydane dla stanowiska pracownika magazynowego, a pracodawca powierzył cudzoziemcowi wykonywanie pracy na stanowisku pracownik produkcji.

Brak zgodności między treścią wydanego zezwolenia a faktycznymi warunkami zatrudnienia, powoduje, że zatrudnienie jest nielegalne, a pracodawca zagrożony karą grzywny od 3 000 do 5 000 zł.

Pracodawca nie wysyła informacji listownej w ciągu 7 dni o zmianie rodzaju zatrudnienia z umowy zlecenia na umowę o pracę.

Jeżeli wydane zezwolenie na pracę dotyczy umowy zlecenia, a pracodawca zmienia ją na umowę o pracę, musi powiadomić o tym pisemnie Wojewodę, który wydał decyzję, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Niedotrzymanie tego obowiązku stanowi wykroczenie i jest zagrożone karą grzywny. Przykładem może być sytuacja, w której:

Cudzoziemiec posiada wydane zezwolenie na z zapisanym rodzajem umowy “umowa zlecenia”. Pracodawca zmienia rodzaj umowy zlecenia na umowę o pracę, nie informując listownie Wojewody, który wydał decyzję. Pracodawca popełnia wykroczenie i może zostać objęty karą grzywny.

Pracodawca nie informuje Wojewody o przerwaniu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca

Na pracodawcy spoczywa obowiązek pisemnego powiadomienia Wojewody, który wydał zezwolenie na pracę danego cudzoziemca, o następujących okolicznościach:

 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę

Czas na wysłanie powiadomienia to 7 dni. Niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem i podlega karze grzywny, która może wynosić od 100 do 5000 zł. Grzywnę nakłada inspektor pracy w postaci mandatu karnego lub sąd właściwy na podstawie wniosku wydanego przez inspektora. Przykłady:

 1. Pracownik podjął zatrudnienie na podstawie zezwolenia i w trakcie jego ważności przerwał pracę lub wyjechał do kraju pochodzenia na okres przekraczający 3 miesiące. Po 4 miesiącach kandydat wrócił i podjął zatrudnienie. Po przerwaniu ciągłości pracy na 3 miesiące jej ponowne podjęcie jest NIELEGALNIE.
 1. Pan A posiada ważne zezwolenie od 04.06.2022. Pracodawca zatrudnia i powierza pracę Panu A od 10.11.2022. Zatrudnienie jest  NIELEGALNIE.

Uwolnij głowę, a legalizację zostaw nam

Otrzymanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, nie oznacza końca formalności i potencjalnych problemów. Aby zatrudnienie było legalne trzeba pamiętać m.in. o:

 • przystosowaniu stanowiska, wymiaru godzin i typu umowy do warunków określonych w zezwoleniu;
 • pisemnym powiadomieniu Wojewody, który wydał zezwolenie, o zmianie typu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni;
 • pisemnym powiadomieniu Wojewody o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w okresie 3 miesięcy od daty wystawienia zezwolenia;
 • pisemnym powiadomieniu Wojewody o przerwaniu pracy przez obcokrajowca na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Niedopełnienie któregoś z nałożonych mocą ustawy obowiązków, może skutkować wysoką grzywną i dalszymi problemami natury prawnej. Znacznie łatwiej, powierzyć proces legalizacji zatrudnienia specjalistom, którzy pomogą zaoszczędzić Ci czas i zyskać pewność, że wszystkie formalności zostały wykonane poprawnie.

Usługa legalizacji zatrudnienia

EWL dostarcza usługę legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, która obejmuje uzyskanie dokumentów legalizacyjnych (oświadczenie, zezwolenie o pracę, Karta pobytu), rejestrację obywateli z Ukrainy w PUP, audyt zatrudnienia, aktualizację decyzji, konsultacje prawne, dopilnowanie terminów oraz raportowanie statusu legalizacji. Dzięki temu na każdym etapie zatrudnienia, otrzymujesz wsparcie i pewność, że wszystkie kroki zostały wykonane poprawnie, a niedotrzymane terminy nie narażą Twojej firmy na koszty.

Jakie inne błędy popełniane są przez przedsiębiorców przy legalizacji pracy cudzoziemców? Zapraszamy do przeczytania wszystkich artykułów z cyklu „Uwolnij głowę, a legalizację zostaw nam”. W serii ukazały się artykuły:

A już wkrótce zaprezentujemy E-book, w którym znajdziecie Państwo komplet dotychczasowych informacji na temat najczęstszych błędów, opis kontroli legalności zatrudnienia oraz rozwiązania EWL, dzięki którym można w łatwy, bezpieczny i legalny sposób zatrudnić cudzoziemców.

Planujesz zatrudnić cudzoziemców?

Od początku współpracy oferujemy Państwu pomoc w dokładnej analizie potrzeb i rekrutacji pracowników.

Skontaktuj się
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową