Maria Kuzenko Opublikowano: 05.08.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
05.08.2021
Aktualności | Blog EWL

Przedłużenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca ze Wschodu

Przedłużenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca ze Wschodu

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców to skomplikowana procedura, która wymaga od pracodawcy znajomości przepisów prawa oraz odpowiedniego zaplanowania terminarza działań. Dlatego przedsiębiorcom zależy, aby obcokrajowiec, raz zatrudniony w firmie, pracował w niej jak najdłużej. Polskie prawodawstwo, obok możliwości złożenia przez pracownika wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,  przewiduje również możliwość przedłużenia zezwolenia na pracę dla obcokrajowca.

Przedłużenie zezwolenia typu A – kto i kiedy może go złożyć?

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca składa pracodawca w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez obcokrajowca.  Dokumenty należy złożyć nie wcześniej niż na 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem ważności pierwotnego zezwolenia. Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • Kopie wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
  • Oświadczenie dotyczące karalności pracodawcy
  • Dokument potwierdzający tożsamość pracodawcy (np. odpis KRS)
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
  • Dokument potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne
  • Umowę zawartą pomiędzy pracodawcą a cudzoziemcem

Przedłużenie zezwolenia typu A nie wymaga przedstawiania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, o ile dotyczy tego samego stanowiska pracy.

Opłata skarbowa za przedłużenie zezwolenia na pracę wynosi obecnie 50 zł, w przypadku powierzenia wykonywania pracy obcokrajowcowi na okres krótszy niż 3 miesiące, lub 100 zł za przedłużenie zezwolenia na czas przekraczający 3 miesiące. Czas oczekiwania na decyzję wynosi 30 dni. Jednak wojewoda może wezwać stronę do uzupełnienia braków lub przedstawienia oryginałów dokumentów, co może wpłynąć na długość rozpatrywania sprawy. Brakujące załączniki należy dostarczyć do urzędu wojewódzkiego (wydział do spraw cudzoziemców) w ciągu 7 dni od daty wezwania.

Warto zaznaczyć, że legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca na terenie Polski wymaga, obok tytułu do zgodnego z prawem wykonywania pracy, także dokumentu pozwalającego na legalny pobyt w kraju. Oznacza to, że po otrzymaniu przedłużonego zezwolenia na pracę pracownik, który nie posiada tytułu pobytowego, będzie musiał wyjechać do kraju swojego pochodzenia w celu uzyskania nowej wizy.

Ważne!

Jeśli cudzoziemiec przebywa i pracuje w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie zobowiązany do złożenia nowego wniosku o wydanie karty pobytu czasowego. Polskie regulacje prawne nie przewidują możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Przedłużenie zezwolenia sezonowego dla pracowników ze Wschodu

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców różnią się od siebie zarówno czasem, na jaki mogą zostać wydane, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku, a także organem rozpatrującym i wydającym decyzje w sprawie. W odróżnieniu od zezwolenia typu A, w sprawie którego decyzję podejmuje urząd wojewódzki, zezwolenie sezonowe, inaczej zwane zezwoleniem typu S można przedłużyć w powiatowym urzędzie pracy.

O przedłużenie zezwolenia sezonowego występuje pracodawca, który już zatrudnia pracownika zagranicznego i chce kontynuować współpracę lub planuje zatrudnić obcokrajowca, który świadczy pracę sezonową na rzecz innego podmiotu. Jednak bez względu na przyczynę, maksymalny okres, na jaki urząd może wydać przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym, wynosi 9 miesięcy.

Wniosek o przedłużenie zezwolenia sezonowego powinien zostać złożony najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania posiadanego już zezwolenia. W czasie oczekiwania na decyzję obcokrajowiec może świadczyć pracę na rzecz dotychczasowego pracodawcy – bez względu na długość postępowania. W przypadku zmiany zatrudnienia w czasie oczekiwania na decyzję pracownik z zagranicy może pracować sezonowo przez okres do 30 dni. Co do zasady czas ten powinien wystarczyć na uzyskanie decyzji starosty w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

Opłata skarbowa za przedłużenie zezwolenia sezonowego wynosi 30 zł i w całości pokrywa ją pracodawca.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową