Maria Kuzenko Opublikowano: 18.02.2022
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
18.02.2022
Aktualności | Blog EWL

Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca 2022 – co warto wiedzieć?

Jak zatrudnić cudzoziemca na oświadczeniu w 2022

Dzięki uproszczonej procedurze administracyjnej polscy przedsiębiorcy coraz chętniej poszukują pracowników poza granicami naszego kraju. Dotyczy to szczególnie kandydatów z Europy Wschodniej, których można zatrudnić na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy. W styczniu 2022 roku pojawiły się jednak zmiany w przepisach, dotyczących legalizacji zatrudnienia w oparciu o ten dokument. Czym właściwie jest oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi? Komu przysługuje? Co się zmieniło? Wyjaśniamy w dzisiejszym artykule.

Spis treści

Oświadczenie dla cudzoziemca 2022 — co to jest i komu przysługuje

Oświadczenie o powierzeniu pracy jest to dokument wydawany na podstawie uproszczonej procedury administracyjnej, który daje cudzoziemcowi możliwość legalnej pracy w naszym kraju. Przysługuje ono obywatelom 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.

Co ważne, oświadczenia składane od dnia 29 stycznia 2022 roku będą obowiązywać nawet do 24 miesięcy. Wcześniej okres ten był ograniczony do 180 dni, czyli 6 miesięcy w ciągu roku. Oznacza to, że nowe przepisy dla cudzoziemców (2022) umożliwiają naszym wschodnim sąsiadom dłuższe zatrudnienie bez zezwolenia na pracę w Polsce, jak to było wcześniej.

Oświadczenie o powierzeniu pracy 2022 — kto załatwia formalności

W tym względzie nic się nie zmieniło. Podobnie jak w ubiegłych latach, pracodawca musi uzyskać wpis do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (czyli firmy, w której obcokrajowiec będzie zatrudniony).

Pracodawca zostanie również obciążony kosztem wydania oświadczenia, który ma jednorazowy charakter i wynosi 30 zł (na dzień 18.02.2022). Z kolei pracownik zagraniczny musi posiadać dokument, który potwierdza prawo do pobytu w naszym kraju. Chodzi oczywiście o wizę, ruch bezwizowy lub kartę pobytu.

Oświadczenie o zatrudnieniu obcokrajowca — jak i gdzie złożyć

Jak już wspominaliśmy, oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, w celu uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń. Dokument ten można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub wydrukować i złożyć osobiście w urzędzie.

Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca składane drogą elektroniczną powinno zostać potwierdzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP przez pracodawcę lub osobę upoważnioną.

Należy wziąć pod uwagę, że w niektórych dużych miastach PUP-y zrezygnowały z przyjmowania papierowych wniosków i jest to jedyna droga. Takim przykładem jest choćby Urząd Pracy m.st. Warszawy. W sposób tradycyjny urzędnicy przyjmują wnioski wyłącznie od osób fizycznych, które chcą zatrudnić cudzoziemca w swoim gospodarstwie domowym.

Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia — wymagana dokumentacja

Jak czytamy na stronie gov.pl, prawidłowo wypełnione oświadczenie o powierzeniu pracy powinno zawierać następujące informacje:

 • dane pracodawcy,
 • dane cudzoziemca,
 • datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy,
 • wysokość wynagrodzenia brutto,
 • podklasę Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej,
 • zawód,
 • miejsce wykonywania pracy.

Lista załączników, które należy dołączyć do oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, może się różnić, w zależności od urzędu pracy, w którym dokument ten jest składany. Najczęściej podmiot powierzający pracę proszony jest o:

 • dokument potwierdzający tożsamość pracodawcy (np. odpis z KRS dla osób prawnych lub kopię dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych),
 • kopię wszystkich wypełnionych stron z dokumentu podróży obcokrajowca, dla którego składany jest wniosek,
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami wymienionymi w art. 88 ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • dowód uiszczenia opłaty za złożenie oświadczenia.

Powierzenie pracy cudzoziemcowi a obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie cudzoziemca na oświadczenie nakłada na przyszłego pracodawcę kilka obowiązków. Przedsiębiorca musi bowiem:

 • powiadomić pisemnie PUP o podjęciu przez cudzoziemca pracy, do 7 dni od jej rozpoczęcia,
 • zgłosić fakt niepodjęcia pracy przez obcokrajowca, w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu,
 • przedstawić pracownikowi umowę przetłumaczoną na ojczysty język.
 • zawrzeć z pracownikiem umowę na piśmie,
 • przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich jak zgłoszenie pracownika do ZUS-u w ciągu 7 dni czy przechowywanie kopii dokumentów pobytowych cudzoziemca,
 • zagwarantować obcokrajowcowi wynagrodzenia oferowane na lokalnym rynku pracy.
 • zatrudnić pracownika nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy — termin rozpatrzenia wniosku

Jak możemy przeczytać na stronie warszawa.praca.gov.pl, dany urząd pracy ma obowiązek rozpatrzyć wniosek w ciągu:

 • 7 dni roboczych, od dnia złożenia kompletnego oświadczenia w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego (termin należy liczyć od dnia roboczego następującego po złożeniu kompletnego oświadczenia),
 • 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,
 • 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Oświadczenie o powierzeniu pracy — co dalej

Jeśli pracodawca chce kontynuować współpracę z cudzoziemcem, już po upływie 90 dni, może wnioskować do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę. Dokument ten jest wówczas wydawany w tzw. trybie uproszczonym.

Oznacza to, że zatrudnienie cudzoziemca w okresie oczekiwania na wydanie pozwolenia będzie legalne. By jednak móc się o nie ubiegać, obcokrajowiec pracujący na podstawie oświadczenia musiał mieć uprzednio zagwarantowaną umowę o pracę.

Ponadto, nowe warunki zatrudnienia nie mogą być gorsze niż te deklarowane w oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że przepisy, o których mówimy, weszły w życie jeszcze przed wybuchem pandemii. Obecnie wszystkie dokumenty są przedłużane automatycznie do czasu jej zakończenia (+30 dni). Na tę chwilę nie wiadomo, jak to będzie wyglądało po zakończeniu walki z COVID-19.

Nowe przepisy dla cudzoziemców 2022 — co się zmieniło

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wprowadziła kilka istotnych zmian, jeśli chodzi o zatrudnianie obcokrajowców i oświadczenie o powierzeniu pracy. Warto zatem krótko je podsumować. Jak już wspominaliśmy, nowe przepisy dotyczą wyłącznie oświadczeń składanych od dnia 29 stycznia 2022 roku. Wnioski złożone wcześniej będą rozpatrywane według starych przepisów. Co się zmieniło? W nowym roku:

 • pracodawca musi zapewnić cudzoziemcowi wynagrodzenie porównywalne do tego, które oferuje polskiemu pracownikowi na tym samym stanowisku,
 • wypłata obcokrajowca nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne w danym roku (3010 zł brutto /mc oraz stawka godzinowa w wysokości 19,70 zł brutto/h),
 • obcokrajowiec powinien rozpocząć pracę nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku przez pracodawcę,
 • pracodawca ma 7 dni na poinformowanie PUP o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca i na zgłoszenie go do ZUS-u.
 • możliwość pracy na oświadczeniu do 24 miesięcy, bez przerwy.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2022 — podsumowanie

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zapewniły cudzoziemcom większą ochronę, gwarantując im zatrudnienie na takich samych zasadach, jak rodzimym pracownikom. Kolejną nowością, która z pewnością zachęci przedsiębiorców do większej otwartości na imigrantów ekonomicznych z Europy Wschodniej, jest wydłużenie możliwości legalnego zatrudnienia ich aż do 24 miesięcy.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową