Maria Kuzenko Opublikowano: 20.12.2023
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
20.12.2023
Blog EWL

Najniższa krajowa 2024 – co musisz wiedzieć o nadchodzących zmianach?

minimalna krajowa 2024

Rok 2024 niesie ze sobą istotne zmiany na polskim rynku pracy, a kluczową z nich jest wzrost minimalnego wynagrodzenia. Zmiany te dotyczą nie tylko podstawowej stawki wynagrodzenia, ale również świadczeń dodatkowych.

Nasz artykuł dostarczy Ci kluczowych informacji o zmianach, które czekają na pracowników i pracodawców w 2024 roku. Zapraszamy do lektury.

Spis treści

Wzrost najniższej krajowej 2024

W roku 2024 pracownicy w Polsce mogą spodziewać się kolejnych istotnych zmian w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ta zmiana wynika bezpośrednio z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku.

Po dwukrotnej podwyżce w roku 2023, kiedy to najniższe wynagrodzenie wzrosło z 3010 zł obowiązujących w 2022 roku do 3490 zł w styczniu, a następnie do 3600 zł w lipcu, rok 2024 przynosi kolejne, znaczące zwiększenie tych stawek.

Od 1 stycznia 2024 roku, minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4242 zł brutto, co stanowi kolejny krok w kierunku zwiększenia płac na polskim rynku pracy.

Zmiany te będą miały miejsce również w lipcu, kiedy to minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł brutto.

Podobnie jak wynagrodzenie, również stawki godzinowe dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie ulegną zmianie.

Od stycznia 2024 roku wynagrodzenie za każdą godzinę pracy wzrośnie do 27,70 zł, a od lipca do 28,10 zł.

Wzrost wynagrodzenia – zatrudnianie cudzoziemców

W 2024 roku zmiany w minimalnym wynagrodzeniu mają również istotny wpływ na zatrudnienie i wynagrodzenie cudzoziemców w Polsce. Pracodawcy, zatrudniając obcokrajowców na podstawie różnych dokumentów, takich jak zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, muszą zapewnić wynagrodzenie nie niższe niż obowiązująca płaca minimalna.

W przypadku obywateli Ukrainy zatrudnionych na uproszczonych zasadach, wynagrodzenie również nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa lub miesięczna. Natomiast cudzoziemcy pracujący na podstawie zezwoleń jednolitych mają zagwarantowane wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej, niezależnie od wymiaru czasu pracy.

Minimalne wynagrodzenie 2024 – obowiązki pracodawcy

Wzrost minimalnego wynagrodzenia obliguje pracodawców do aktualizacji umów o pracę, zwłaszcza gdy wynagrodzenie w nich określone jest kwotowo. W przypadku, gdy umowa o pracę odnosi się do obowiązującej stawki ustawowej, wystarczy ustnie poinformować pracownika o nowym wynagrodzeniu. Zmiana ta nie wymaga ubiegania się o nowe zezwolenie na pracę ani powiadamiania wojewody o zmianie wynagrodzenia.

Ważne jest, aby pracodawcy pamiętali o tych zmianach również przy składaniu wniosków o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców, szczególnie na przełomie roku oraz w połowie roku, kiedy to obowiązują nowe stawki minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowe świadczenia

Zwiększenie płacy minimalnej w 2024 roku wpływa również na zmiany w wysokości dodatków za pracę w porze nocnej. Oto jak będą kształtować się te stawki w różnych okresach roku:

  • Od stycznia do kwietnia: dodatek wyniesie 5,05 zł za godzinę.
  • Od maja do czerwca: stawka wzrośnie do 5,30 zł za godzinę.
  • Za lipiec i październik: dodatek obniży się do 4,67 zł za godzinę.
  • Za sierpień i wrzesień: stawka ponownie wyniesie 5,12 zł za godzinę.
  • Za listopad: najwyższa stawka w roku, wyniesie 5,66 zł za godzinę.
  • Za grudzień: dodatek za pracę w nocy wyniesie 5,38 zł za godzinę.

Ponadto, wzrost płacy minimalnej ma wpływ na maksymalną wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Od stycznia 2024 roku maksymalna odprawa wyniesie 63 630 zł, a od lipca wzrośnie do 64 500 zł. Zmiany te odzwierciedlają dynamikę wzrostu płac i ich wpływ na inne świadczenia.

Odszkodowania za mobbing, dyskryminację czy naruszenie zasad równego traktowania w miejscu pracy również ulegają zmianie. Od stycznia 2024 roku ich wysokość zostanie ustalona na poziomie 4 242 zł, a od lipca wzrośnie do 4 300 zł.

W kontekście zmian wynagrodzenia w roku 2024 zmieni się również podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Podstawa ta jest ustalana poprzez odjęcie od kwoty minimalnego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, które są pokrywane przez pracownika. W efekcie, od 1 stycznia 2024 roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wyniesie 3 660,42 zł. Kolejna zmiana nastąpi od lipca, kiedy to podstawa ta wzrośnie do 3 710,47 zł.

Podsumowując, rok 2024 przynosi istotne zmiany w polityce wynagrodzeń w Polsce, będące wynikiem działań Rady Ministrów. Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz stawek godzinowych jest krokiem w kierunku zapewnienia pracownikom lepszych warunków finansowych, a także adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczych. Zmiany te mają również wpływ na inne świadczenia i opłaty, co czyni je kluczowym elementem dla całego rynku pracy.

Chcesz nawiązać współpracę z agencją pracy tymczasowej?

Od początku współpracy oferujemy Państwu pomoc w dokładnej analizie potrzeb i rekrutacji pracowników.

Skontaktuj się
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową