Maria Kuzenko Opublikowano: 09.06.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
09.06.2021
Aktualności | Blog EWL

Odpowiedzialność pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemca

Zatrudnienie cudzoziemca przez agencję pracy

Pracownicy zza granicy są coraz chętniej zatrudniani przez polskich pracodawców. Brak kandydatów na lokalnym rynku pracy, ale też wysoka motywacja do pracy, elastyczność i gotowość do pracy zmianowej cudzoziemców sprawia, że wiele firm decyduje się na rekrutację i zatrudnienie obcokrajowców.

O czym trzeba pamiętać zatrudniając pracowników zagranicznych? Jaka obowiązki ciążą na pracodawcy, który powierza pracę cudzoziemcowi?

Legalne zatrudnienie cudzoziemca

Głównym aktem pranym regulującym zasady zatrudniania cudzoziemców jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Każdy pracodawca, który decyduje się na zatrudnienie pracownika zza granicy zobowiązany jest do weryfikacji legalności pobytu obcokrajowca na terenie Polski. W przypadku pracowników będących obywatelami krajów Unii Europejskiej, państw EOG lub Szwajcarii wystarczy ważny dokument tożsamości, np. paszport.

Dla cudzoziemców pochodzących z państw trzecich, poza dokumentem tożsamości, konieczne jest posiadanie wizy lub weryfikacja czy obcokrajowiec może przebywać w naszym kraju w ramach ruchu bezwizowego.

Ważne:

Pracodawca powinien zweryfikować czy dokument podróży daje możliwość zatrudnienia obcokrajowca. Nie każdy rodzaj wizy pozwala cudzoziemcowi na podjęcie pracy.

Co więcej, przed powierzeniem pracy kandydatowi zza granicy, należy zadbać o legalizację jej wykonywania. O ile pracownicy pochodzący z krajów UE i EOG mogą podejmować zatrudnienie bez dodatkowych zezwoleń, o tyle w przypadku kandydatów z innych krajów niezbędne jest złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie pozwalającego na zalegalizowanie pracy cudzoziemca.

Pracodawca ma także obowiązek przedstawić cudzoziemcowi umowę w formie pisemnej w języku dla niego zrozumiałym. Oznacza to, że jeśli kandydat nie posługuje się językiem polskim, konieczne jest tłumaczenie jej np. na język ukraiński.

Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem cudzoziemca

Odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawca jest odpowiedzialny za legalne zatrudnienie cudzoziemca. Ciąży na nim obowiązek weryfikacji czy cudzoziemiec ma ważny tytuł pobytowy oraz, czy pozwala on na wykonywanie pracy (np. wiza turystyczna wyklucza możliwość zatrudnienia). Dodatkowo to podmiot zatrudniający cudzoziemca występuje do właściwego urzędu o wydanie zezwolenia na pracę dla obcokrajowca i zobowiązany jest do zapewnienia warunków pracy i płacy takich samych jak w zezwoleniu.

Kary za nielegalne powierzenie pracy obcokrajowcowi są wysokie i wynoszą od 1 000 do nawet 30 000 zł. Ponadto, niezgodne z prawem zatrudnienie pracownika zagranicznego może skutkować odmową wydania zezwoleń na pracę dla innych obcokrajowców w przyszłości.

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej

Zatrudnienie cudzoziemca wymaga od pracodawcy spełnienia szeregu obowiązków. Proces legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców uzależniony jest m.in. od kraju ich pochodzenia, rodzaju posiadanej wizy, a także charakteru powierzanej pracy czy okresu jej wykonywania – dlatego warto w tej kwestii zaufać specjalistom. Agencje pracy tymczasowej, które zajmują się rekrutacją i zatrudnianiem pracowników zagranicznych posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, które pozwala na szybkie, sprawne, a przede wszystkim w pełni legalne powierzanie pracy obcokrajowcom.

Wybierając sprawdzoną agencję pracy przedsiębiorca ceduje na nią ryzyko prawne związane z nielegalnym zatrudnieniem pracowników zza granicy. To bowiem na agencji spoczywa obowiązek zadbania o legalność pracy cudzoziemca.

Zatrudnienie obcokrajowców w ramach umowy o pracę tymczasową pozwala przedsiębiorcy zaoszczędzić czas, zoptymalizować budżet, uelastycznić strukturę kadrową ,a także przenieść znaczną część obowiązków, takich jak np. rozliczenie czasu pracy, odprowadzanie niezbędnych składek na ubezpieczenia społeczne czy prowadzenie spraw administracyjno-kadrowych, na agencję pracy tymczasowej.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową