Opublikowano: 02.03.2021
Autor wpisu:Michał Wierzchowski
Michał Wierzchowski
02.03.2021
Aktualności | Blog EWL

Praca tymczasowa a kodeks pracy – przepisy i ustawy

Co powinna zawierać umowa pracownika tymczasowego?

Praca tymczasowa (zwana też leasingiem pracowniczym), to rozwiązanie, po które coraz częściej sięgają przedsiębiorcy w Polsce. Sprawdza się ona w branżach cechujących się sezonowością, gdzie ważna jest elastyczność struktury zatrudnienia. Jest sposobem na zabezpieczenie procesów w czasie okresowego wzrostu produkcji lub gdy potrzebujemy pracowników ad hoc. Zasady, na jakich zawierana jest umowa o pracę tymczasową reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. O czym należy pamiętać decydując się na leasing pracowniczy? Co warto wiedzieć przy podejmowaniu współpracy z agencją pracy tymczasowej?

Umowa współpracy w ramach leasingu pracowniczego – pierwszy krok w zatrudnieniu pracowników tymczasowych

Umowa o świadczeniu usług w zakresie zatrudnienia pracowników tymczasowych zawierana jest między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem (czyli Klientem tejże agencji). Dokument ten zawiera m.in. podział obowiązków pracodawcy między agencję a klienta. Część z nich wynika wprost z ustawy o pracownikach tymczasowych, inne są rezultatem ustaleń pomiędzy stronami umowy. Umowa leasingu pracowniczego wskazuje m.in. rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikom tymczasowym, miejsce jej wykonywania, określa także wynagrodzenie pracowników, podział obowiązków związanych z szeroko pojętym zagadnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obiegiem dokumentacji kadrowej.

Leasing pracowniczy a umowa – co powinna zawierać umowa pracownika tymczasowego?

Leasing pracowniczy, rozumiany jako wynajem pracownika z agencji pracy tymczasowej, wiąże się z nawiązaniem trójstronnego stosunku pracy – pomiędzy agencją pracy tymczasowej, pracodawcą użytkownikiem i pracownikiem tymczasowym. W celu skierowania pracownika tymczasowego do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika niezbędne jest podpisanie umowy o pracę tymczasową, która powinna zawierać:

  • Określenie stron umowy – nazwę agencji pracy oraz dane pracownika tymczasowego
  • Datę zawarcia umowy
  • Wskazanie pracodawcy użytkownika
  • Okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika
  • Warunki zatrudnienia, a więc rodzaj pracy, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy tymczasowej, wysokość wynagrodzenia oraz termin i sposób jego wypłacenia przez agencję pracy tymczasowej

 Ważne!

Maksymalny okres na jaki można zatrudnić pracownika tymczasowego wynosi łącznie 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy.

Zobowiązania względem pracownika – o czym powinien pamiętać pracodawca użytkownik

Decydując się na leasing pracowniczy należy pamiętać, że nie każdy rodzaj pracy może zostać powierzony pracownikowi tymczasowemu. Zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej, pracownikom, zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę tymczasową nie można powierzyć wykonywania pracy:

  • szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy;
  • na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik, który akurat uczestniczy w strajku;
  • tego samego rodzaju, co praca wykonywana przez pracownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik;
  • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

 Dodatkowo pracodawca użytkownik zobowiązany jest do równego traktowania pracowników tymczasowych i etatowych. Pracownik zatrudniany w oparciu o umowę o pracę tymczasową nie może być traktowany mniej korzystnie niż pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika na takich samych lub podobnych stanowiskach, w zakresie warunków pracy. Oznacza to m.in., że wynagrodzenie pracownika tymczasowego nie powinno różnić się od ogólnie obowiązujących w firmie stawek płacowych.

Praca tymczasowa a kodeks pracy

W zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o zatrudnieniu pracowników stosuje się zasady zawarte w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy i innych przepisach regulujących stosunki między pracownikami a pracodawcami. Warto pamiętać, że do pracy tymczasowej nie mają zastosowania przepisy prawa pracy zawarte w ustawie z dnia 13 marca 2003 roku dotyczące szczególnych zasad rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a więc m.in. zasady przeprowadzania zwolnień grupowych. 

A co z outsourcingiem?

Outsourcing usług, zwany także outsourcingiem pracowniczym, to usługa polegająca na całkowitym  przekazaniu firmie podwykonawczej części procesu do realizacji. Może on dotyczyć np. usługi przepakowania i zaetykietowania towaru. W takiej sytuacji klient rozlicza się z podwykonawcą za wykonanie usługi (np. za każdą zapakowaną sztukę), nie ma wpływu na ilość zatrudnionych do obsługi procesu pracowników, ich czas pracy, formę zatrudnienia i wynagrodzenie.

Między klientem a pracownikami podwykonawcy nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy. Outsourcing pracowniczy uregulowany jest przepisami kodeksu cywilnego.

Outsourcing procesów - korzyści dla biznesu

Rozważasz skorzystanie z usługi outsourcingu procesów?

Dowiedz się jakie daje korzyści i dlaczego warto wybrać tę formę współpracy.

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).