Maria Kuzenko Opublikowano: 05.01.2023
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
05.01.2023
Aktualności | Blog EWL

Wzrost minimalnego wynagrodzenia cudzoziemców w 2023 roku

Jak zmieni się minimalne wynagrodzenie dla cudzoziemców w 2023

Początek roku przyniósł planowaną zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wprowadzone zmiany nie pozostają bez wpływu na wysokość pensji wypłacanej cudzoziemcom. Jak ustalić odpowiednie wynagrodzenie i o jakich terminach warto pamiętać?

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców mają wiele obowiązków. Jednym z nich jest ustalenie odpowiedniego wynagrodzenia. Jak zwiększenie płacy minimalnej w 2023 roku wpłynie na zarobki obcokrajowców i jakie działania powinni podjąć pracodawcy? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Spis treści

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku

Rok 2023 przyniósł korzystne zmiany dla pracowników. Już od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi 3.490 zł brutto, a najniższa stawka godzinowa 22,80 zł brutto. W połowie roku czeka nas kolejna podwyżka. Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 3.600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 23,50 zł brutto. Z czego wynikają wprowadzone podwyżki i kogo dotyczą?

Odpowiedzi można szukać w artykule 3 pkt 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Jasno wynika z niego, że jeżeli prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, wynosi ogółem nie mniej niż 105% na następny rok, to ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej. Zmiany obowiązują kolejno od 1 stycznia i od 1 lipca danego roku.

Wprowadzone zmiany są więc elementem walki z inflacją oraz próbą ożywienia gospodarki w trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej m.in. agresją Rosji na Ukrainę. Zmiany dotyczą wszystkich obywateli Polski oraz niektórych cudzoziemców. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy i ile wynosi płaca minimalna dla obcokrajowców?

Zatrudnienie i sposób wynagrodzenia cudzoziemca

Polscy pracodawcy mogą legalnie zatrudnić cudzoziemców na podstawie zróżnicowanych procedur (dokumentów). Podstawa zatrudnienia ma znaczny wpływ na sposób ustalania i kwotę wynagrodzenia, która często jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jak to wygląda w poszczególnych przypadkach?

Jeśli pracownik zatrudniony jest na podstawie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, stawka godzinowa lub miesięczna nie może być niższa od wynagrodzenia dla osób pracujących w tym samym wymiarze czasu, na podobnym stanowisku lub wykonujących podobne obowiązki. Obywatele Ukrainy zatrudnieni na uproszczonych zasadach uprawnieni są do otrzymywania wynagrodzenia, które nie może być niższe niż obowiązująca płaca minimalna lub minimalna stawka godzinowa.

W przypadku cudzoziemców pracujących w oparciu o tzw. zezwolenie jednolite pracodawca zobowiązany jest zapewnić wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej dla cudzoziemców niezależnie od wymiaru czasu pracy, na jaki zatrudniony jest cudzoziemiec. Jeżeli jednak cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę na rzecz więcej niż jednego pracodawcy, wówczas warunek minimalnej płacy uznaje się za spełniony także wtedy, gdy suma wynagrodzeń nie jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zmiana minimalnego wynagrodzenia obowiązki pracodawcy

Wzrost minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej wymaga określonych działań ze strony pracodawcy. Jest to m.in. sporządzenie aneksu do umowy o pracę. Dzieje się tak, jeśli w umowie wynagrodzenie zostało ustalone kwotowo. W przypadku, gdy w umowie o pracę widnieje zapis, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką ustawową – aneks nie jest potrzebny. Wystarczy ustnie poinformować pracownika, ile wyniesie jego nowe wynagrodzenie – pierwszy raz w styczniu, kolejny od 1 lipca.

Wielu pracodawców obawia się konieczności dopełnienia innych formalności, tym bardziej że art. 88 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.) zawiera cały katalog okoliczności, które mogą przyczynić się do utraty ważności zezwolenia na pracę. Zwiększenie wynagrodzenia wskazanego nie stanowi jednak jednej z nich. Nie powoduje tym samym konieczności ubiegania się o nowe zezwolenie na pracę lub obowiązku powiadomienia wojewody o większym wynagrodzeniu.

O wzroście minimalnego wynagrodzenia cudzoziemców musiały pamiętać także osoby, które wnioskowały o wydanie dokumentu zezwalającego na zatrudnienie pracownika z zagranicy na przełomie roku. Deklarowana wysokość płacy we wniosku powinna uwzględniać minimalne kwoty wynagrodzenia obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku wniosków, które będą składane w połowie roku, czyli dla zezwoleń wydanych po 1 lipca.

Planujesz zatrudnić cudzoziemców?

Od początku współpracy oferujemy Państwu pomoc w dokładnej analizie potrzeb i rekrutacji pracowników.

Skontaktuj się
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową