Maria Kuzenko Opublikowano: 17.12.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
17.12.2021
Aktualności | Blog EWL

Urząd do Spraw Cudzoziemców – kompetencje, informacje, pomoc

Kompetencje Urzędu do spraw cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców to organizacja, która zajmuje się przede wszystkim sprawami związanymi z wjazdem cudzoziemców na terytorium Polski. Ma więc ona kluczowe znaczenie w przypadku zatrudniania w Polsce pracowników z zagranicy. Z artykułu dowiesz się, jakie są kompetencje urzędu i jakie dokumenty zezwalają cudzoziemcom na pracę w Polsce.

Obcokrajowiec, który chce legalnie pracować w Polsce, musi uzyskać odpowiednie zezwolenie, np. na pobyt czasowy i pracę. Istnieje kilka sposobów na uzyskanie takiego zezwolenia. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, w którym pobyt i praca obcokrajowca nie są zalegalizowane, popełnia on wykroczenie.

Czym zajmuje się Urząd do Spraw Cudzoziemców?

Urząd do Spraw Cudzoziemców jest instytucją, która została powołana do życia w roku 2007. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest natomiast centralnym organem administracji rządowej, właściwym także w sprawach związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Poza tym, do kompetencji Szefa urzędu należy również udzielanie ochrony międzynarodowej oraz udzielanie cudzoziemcom azylu. Jak widać, zakres działalności wydziału spraw cudzoziemców jest bardzo szeroki.

Podstawowym celem Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest stworzenie odpowiednich warunków do tego, aby migracja była nie tylko bezpieczna, ale też profesjonalnie zarządzana. Między innymi z tego powodu, urząd dba o zagwarantowanie cudzoziemcom wysokiej jakości procedur, które wiążą się z legalizacją pobytu w Polsce.

Kompetencje Szefa Urzędu a kompetencje Wojewody

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Wojewoda to dwa organy, które mają duże znaczenie w procesie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemca. Każdy z nich ma jednak nieco inne kompetencje.

Do Wojewody składa się wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę. Wojewoda weryfikuje, czy złożone dokumenty są poprawne oraz kompletne. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości, Urząd Wojewódzki wzywa cudzoziemca do wprowadzenia poprawek w dokumentach lub uzupełnienia potrzebnych formularzy. Trzeba jednak pamiętać, aby zrobić to w terminie 7 dni. Jeśli dokumenty przejdą weryfikację, wówczas Wojewoda wydaje stosowne zezwolenie.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest organem II instancji w przypadku wydawania zezwoleń na pracę czasową i pobyt. Jeśli Wojewoda nie wyda stosownego zezwolenia, to cudzoziemiec ma prawo odwołać się do Szefa Urzędu w terminie 30 dni od otrzymania decyzji odmownej. Jak widać, Szef Urzędu w dużej mierze sprawuje funkcję kontrolną – to do niego można składać zażalenia również w przypadku opieszałości urzędników.

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca

Jak już wiesz, jednym ze sposobów na legalizację pobytu i pracy cudzoziemca, jest uzyskanie jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt. Taki wniosek można złożyć w przypadku, w którym cudzoziemiec ma zamiar przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i chce w tym czasie podjąć pracę zarobkową.

Wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę należy złożyć osobiście do wojewody właściwego względem miejsca pobytu cudzoziemca. Jeśli złożył on komplet wymaganych dokumentów i zostały one wypełnione bezbłędnie, wówczas możliwe jest uzyskanie takiego zezwolenia. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie zezwolenia, jest karta pobytu wydawana przez wojewodę.

Co w sytuacji, w której wniosek cudzoziemca spotka się z odmową wojewody i nie będzie on mógł się ubiegać o legalizację pobytu i pracy?

To właśnie w tym miejscu zaczyna się rola Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Bowiem to szef wydziału spraw cudzoziemców, będący centralnym organem administracji rządowej, realizuje szereg zadań związanych z przebywaniem obcokrajowców na terytorium Polski. Jednym z zadań szefa urzędu jest rozpatrywanie odwołań od decyzji wojewodów w sprawach legalizacji pobytu. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców zajmuje się także kontrolowaniem wojewodów w zakresie podejmowanych przez nich decyzji.

Czy agencja pracy może pomóc w legalizacji pobytu?

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca w Polsce jest dość skomplikowanym procesem, wymagającym starannego wypełnienia wszelkich formalności. Eksperci EWL od lat pomagają swoim klientom, zajmując się procedurami legalizacyjnymi pracowników z zagranicy.

Wsparcie agencji pracy EWL ułatwia otwarcie się na rynek zagraniczny i pozwala na zatrudnienie w swojej firmie specjalistów, którym zależy na pracy i rozwoju w naszym kraju. Przekazując cały proces legalizacji pobytu i zatrudnienia pracowników w ręce naszej agencji pracy, zyskujesz pewność, że wszystkie formalności zostaną starannie dopełnione, a Ty pozyskasz wartościowych pracowników do swojej firmy.

Podsumowując, Urząd do Spraw Cudzoziemców jest instytucją nadzorującą wojewodów w zakresie wydawanych przez nich zezwoleń na pobyt i pracę. W przypadku, w którym wniosek o legalizację pobytu zostaje odrzucony, należy odwołać się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który może tę decyzję zmienić. Jednak aby uniknąć problemów związanych z procesem legalizacji, warto powierzyć go specjalistom, którzy na co dzień zajmują się pozyskiwaniem zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla pracowników z zagranicy.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową