Maria Kuzenko Opublikowano: 30.03.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
30.03.2021
Aktualności | Blog EWL

Szczególne rozwiązania prawne dla cudzoziemców w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce

Cudzoziemcy podczas pandemii

Trwająca od marca 2020 roku, pandemii wirusa SARS-CoV-2, wpływa na życie społeczne i gospodarcze w Polsce. Wprowadzony reżim sanitarny i nowe obostrzenia epidemiologiczne sprawiają, że wiele firm prywatnych zawiesza działalność lub przechodzi w tryb pracy zdalnej. Także urzędy państwowe, dostosowując się do obecnie obowiązujących przepisów, działają w trybie hybrydowym lub on-line. Przekłada się to na  sytuacja prawną cudzoziemców, którzy zdecydowali się kontynuować zatrudnienie w naszym kraju.

Specjalne rozwiązania dla obcokrajowców zatrudnianych w Polsce

Przepisy prawne wprowadzone na czas pandemii wskazują, iż przedłużeniu do upływu 30-dnia następującego po dacie odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii) ulega:

 • legalny pobyt cudzoziemców, który dobiega końca w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 • okres ważności karty pobytu, tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” oraz dokumentu wydawanego na czas określony obywatelom państw członkowskich UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywających z nimi członków rodzin,
 • termin na składanie wniosków o legalizację pobytu,
 • ważność już wydanego zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli przyjechałeś do Polski przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a więc przed 14 marca 2020 roku, i zdecydowałeś się tu zostać i pracować, to Twój legalny pobyt oraz możliwość  zatrudnienia zostaną automatycznie przedłużone na cały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz na 30 dni po ogłoszeniu zakończenia tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce

Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi przez polski rząd, przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt czasowy
 • karty pobytu
 • wizy krajowej

obywa się z mocy prawa i obowiązuje do upływu 30-dnia następującego po dacie odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 • wiz Schengen, ruchu bezwizowego i innych krótkoterminowych tytułów pobytowych

nie dotyczy osób, które przyjechały do Polski w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Rozwiązanie to jest skierowanego do cudzoziemców, którzy wjechali do naszego kraju przed 14 marca 2020 roku, a ich ostatni dzień legalnego pobytu w Polsce przypadał lub przypadnie w czasie obowiązywania jednego ze stanów. Okres legalnego pobytu w takim przypadku jest automatycznie przedłużany z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dacie odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie legalności pobytu nie wiąże się z koniecznością złożenia jakichkolwiek wniosków. Nie ma też potrzeby uzyskania nowej wizy, umieszczenia stempla w paszporcie, wydania nowej karty pobytu lub uzyskania innego dokumentu.

Przedłużenie legalnej pracy w Polsce na czas epidemii

Jeśli w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii cudzoziemcowi mija termin ważności:

 • zezwolenia na pracę
 • zezwolenia na pracę sezonową
 • oświadczenia o powierzeniu pracy

zostanie ono z mocy prawa przedłużone do upływu 30-go dnia następującego po dacie odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Co więcej, przepisy umożliwiają wykonywanie przez cudzoziemca pracy na warunkach innych niż określone w wyżej wymienionych dokumentach, a także w:

 • zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę
 • zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

jeśli podmiot powierzający cudzoziemcowi pracę skorzysta z rozwiązań tarczy antykryzysowej w zakresie modyfikacji warunków pracy. Dotyczy to głównie sytuacji, w których przedsiębiorstwo decyduje się na zmniejszenie wymiaru etatu, czasowe obniżenie wynagrodzenia czy skierowanie do pracy zdalnej. W tych sytuacjach, zmiana warunków pracy cudzoziemca, nie wymaga uzyskania nowych zezwoleń czy wpisywania nowych oświadczeń do ewidencji.

Przedłużenie terminów na składanie wniosków

Rozwiązania wprowadzone przez rząd wydłużają także terminy składania wniosków dotyczących:

 • udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE,
 • przedłużenia wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C)

Dotyczy to sytuacji, w których termin złożenia wniosku wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W takiej sytuacji, cudzoziemiec ma prawo złożyć wniosek we właściwym urzędzie wojewódzkim do 30-go dnia następującego po ogłoszeniu daty odwołania tego stanu, który będzie obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie terminów opuszczenia terytorium Polski

Z mocy prawa przedłużeniu ulegają także terminy na opuszczenie terytorium Polski wynikające z art. 299 ust.6 Ustawy o Cudzoziemcach. Dotyczą one sytuacji, w której obcokrajowiec np. otrzymał ostateczną decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, a termin wykonalności przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W tej sytuacji ulega on przedłużeniu do upływu 30-go dnia następującego po dacie ogłoszenia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Jaka jest podstawa prawna przedłużenia pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce na czas pandemii?

Do aktów prawnych regulujących aktualną sytuację prawną cudzoziemców w Polsce, w tym przedłużenie legalności pobytu i możliwości pracy z mocy prawa, należą:

 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z dnia 2 marca 2020 roku)
 • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (z dnia 31 marca 2020 roku)
 • Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (z dnia 16 kwietnia 2020 roku)
 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (z dnia 14 maja 2020 roku)

Rozwiązania prawne dla obcokrajowców, wprowadzone na czas trwania pandemii SARS-CoV-2, są pomocne zarówno dla przedsiębiorców, dla których pracownicy zza granicy są istotną częścią struktury zatrudnienia, a także dla samych cudzoziemców, którzy zdecydowali się przyjechać do Polski, podjąć zatrudnienie i zostać w naszym kraju, mimo epidemii koronawirusa. Ze względu na hybrydowy system pracy urzędów, a także czasowe zawieszenie obsługi bezpośredniej, wprowadzone regulacje prawne pozwalają na utrzymanie stabilnej załogi w wielu firmach, a pracownikom z zagranicy zapewniają poczucie bezpieczeństwa prawnego.

Korzyści z leasingu (wynajmu) pracowników

Rozważasz skorzystanie z usługi leasingu pracowniczego?

Dowiedz się jakie daje korzyści i dlaczego warto wybrać tę formę współpracy.

Odkryj zalety leasingu pracowników
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową