Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników Opublikowano: 30.04.2021
Autor wpisu:Renata Ostrowska
Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników
Renata Ostrowska
30.04.2021
Aktualności | Blog EWL

Praca tymczasowa – definicja, regulacje, wady i zalety

Praca tymczasowa - definicja i kluczowe informacje

Praca tymczasowa, to rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Wsparcie agencji pracy w realizowaniu polityki zatrudnienia doceniają zarówno duże koncerny międzynarodowe, jak i mniejsze lokalne przedsiębiorstwa. Czym jest praca tymczasowa, jakie ma wady i zalety i jakie regulacje się z nią wiążą? Wyjaśniamy.

Spis treści

Praca tymczasowa – co to jest?

Pojęcie pracy tymczasowej zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Artykuł 2 niniejszej ustawy definiuje ją jako:

„wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:
a) o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
b) których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika”

O czym należy pamiętać zatrudniając pracowników tymczasowych? Jakie regulacje w zakresie pracy tymczasowej obowiązują w polskim prawodawstwie? Czy i dlaczego warto skorzystać z tego rozwiązania?

Zalety pracy tymczasowej

Praca tymczasowa, to korzystne rozwiązanie dla firm, które charakteryzują się sezonowością produkcji lub stoją przed wyzwaniem szybkiego i efektywnego zwiększenia zatrudnienia. Do głównych zalet pracy tymczasowej zalicza się:

 • Elastyczność zatrudnienia – praca tymczasowa, dzięki krótszym, niż w przypadku umów kodeksowych, okresom wypowiedzenia, daje możliwość szybkiego dopasowania stanu zatrudnienia do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa

 • Optymalizacja kosztów związanych z rekrutacją – po stronie agencji pracy tymczasowej są wszelkie koszty związane z marketingiem rekrutacyjnym oraz procesem rekrutacji i selekcji

 • Odciążenie wewnętrznego działu HR – agencja pracy tymczasowej nie tylko rekrutuje, ale także zatrudnia pracowników tymczasowych. Do jej obowiązków należy rozliczanie czasu pracy, wypłata wynagrodzeń, terminowe odprowadzanie niezbędnych składek na ubezpieczenia społeczne, a także prowadzenie akt osobowych i wystawiania świadectw pracy

 • Dostępność kandydatów – dzięki stale poszerzanym i aktualizowanym bazom kandydatów agencja pracy tymczasowej ma możliwość rekrutacji i zatrudnienia dużych wolumenów pracowników potrzebnych ad hoc

 • Możliwość sprawdzenia kandydata w środowisku firmowym – praca tymczasowa nie dotyczy wyłącznie stanowisk niższego szczebla. Coraz częściej stosowana jest w celu weryfikacji umiejętności kandydatów na stanowiska specjalistów przed podjęciem decyzji o ich stałym zatrudnieniu

 • Jasna struktura kosztów i możliwość planowania budżetu – jasny system rozliczeń z agencją, w oparciu o stawkę godzinową lub miesięczną, pozwala na proste obliczanie i planowanie kosztów zatrudnienia

Umowa o pracę tymczasową – trójstronny stosunek pracy

Agencja pracy tymczasowej kierując pracownika do wykonywania pracy u klienta podpisuje z nim umowę o pracę tymczasową. Dokument ten reguluje nie tylko kwestię wynagrodzenia, wymiaru etatu, zakresu obowiązków i odpowiedzialności, ale także wskazuje na rzecz jakiego podmiotu pracownik tymczasowy będzie świadczył pracę. Podmiot ten określany jest mianem Pracodawcy Użytkownika.

Praca tymczasowa charakteryzuje się trójstronną relacją zatrudnienia, w której udział biorą:

 • agencja pracy tymczasowej
 • pracownik tymczasowy
 • pracodawca użytkownik

Mimo iż, formalnie pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a pracownikiem tymczasowym nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy, to właśnie na jego rzecz i pod jego kierownictwem pracownik tymczasowy wykonuje swoją pracę. Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracodawcy użytkownika względem pracownika tymczasowego określa umowa o świadczeniu usług pracy tymczasowej zawarta z agencją zatrudnienia.

Istotną regulacją, zawartą w ustawie o pracy tymczasowej jest zapis mówiący o tym, iż pracownik tymczasowy nie może być zatrudniony na mniej korzystnych zasadach w zakresie warunków pracy i wynagrodzenia, niż pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika na tym samym lub podobnym stanowisku pracy. 

Leasing pracowniczy a umowa – co powinna zawierać umowa pracownika tymczasowego?

Leasing pracowniczy, rozumiany jako wynajem pracownika z agencji pracy tymczasowej, wiąże się z nawiązaniem trójstronnego stosunku pracy – pomiędzy agencją pracy tymczasowej, pracodawcą użytkownikiem i pracownikiem tymczasowym. W celu skierowania pracownika tymczasowego do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika niezbędne jest podpisanie umowy o pracę tymczasową, która powinna zawierać:

 • Określenie stron umowy – nazwę agencji pracy oraz dane pracownika tymczasowego
 • Datę zawarcia umowy
 • Wskazanie pracodawcy użytkownika
 • Okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika
 • Warunki zatrudnienia, a więc rodzaj pracy, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy tymczasowej, wysokość wynagrodzenia oraz termin i sposób jego wypłacenia przez agencję pracy tymczasowej

Praca tymczasowa – na jaki okres można zatrudnić pracownika tymczasowego?

Maksymalny okres pracy pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika za pośrednictwem konkretnej agencji pracy tymczasowej nie może przekroczyć 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Forma zatrudnienia, a więc to czy pracownik tymczasowy świadczył pracę na podstawie umowy o pracę tymczasową czy umowy cywilnoprawnej jest bez znaczenia. W praktyce oznacza to, że dany pracownik tymczasowy może być zatrudniony przez agencję pracy przez maksymalnie 1,5 roku w ciągu kolejnych 3 lat. Dodatkowo, nie może on podjąć zatrudnienia przez inną agencję pracy u tego samego pracodawcy użytkownika.

W przypadku zatrudnienia pracownika tymczasowego w ramach zastępstwa za nieobecnego pracownika, np. w wyniku urlopu wychowawczego czy długotrwałego zwolnienia chorobowego, maksymalny okres zatrudnienia nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Zobowiązania względem pracownika – o czym powinien pamiętać pracodawca?

Decydując się na leasing pracowniczy należy pamiętać, że nie każdy rodzaj pracy może zostać powierzony pracownikowi tymczasowemu. Zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej, pracownikom, zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę tymczasową nie można powierzyć wykonywania pracy:

 • szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy;
 • na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik, który akurat uczestniczy w strajku;
 • tego samego rodzaju, co praca wykonywana przez pracownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik;
 • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

 Dodatkowo pracodawca użytkownik zobowiązany jest do równego traktowania pracowników tymczasowych i etatowych. Pracownik zatrudniany w oparciu o umowę o pracę tymczasową nie może być traktowany mniej korzystnie niż pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika na takich samych lub podobnych stanowiskach, w zakresie warunków pracy. Oznacza to m.in., że wynagrodzenie pracownika tymczasowego nie powinno różnić się od ogólnie obowiązujących w firmie stawek płacowych.

Praca tymczasowa, a kodeks pracy

W zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o zatrudnieniu pracowników stosuje się zasady zawarte w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy i innych przepisach regulujących stosunki między pracownikami a pracodawcami. Warto pamiętać, że do pracy tymczasowej nie mają zastosowania przepisy prawa pracy zawarte w ustawie z dnia 13 marca 2003 roku dotyczące szczególnych zasad rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a więc m.in. zasady przeprowadzania zwolnień grupowych

Grupa EWL wspiera biznes w rozwoju i budowaniu przewagi konkurencyjnej. Możliwość elastycznego kształtowania struktury zatrudnienia czy utrzymanie ciągłości kluczowych procesów w sytuacji braków kadrowych, to tylko część korzyści, które możemy zaproponować Twoje firmie.

Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników
Renata Ostrowska

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową