Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników Opublikowano: 06.10.2022
Autor wpisu:Renata Ostrowska
Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników
Renata Ostrowska
06.10.2022
Aktualności | Blog EWL | Blog EWL

Leasing pracowników – elastyczność zatrudnienia bez zwolnień grupowych

Zwolnienia grupowe a leasing pracowników

Dynamicznie zmieniające się trendy rynkowe i wahania koniunktury gospodarczej w ostatnich latach powodują, że wiele przedsiębiorstw ma trudności z planowaniem polityki zatrudnienia. Coraz istotniejsza staje się możliwość elastycznego kształtowania struktury kadrowej. Szczególnie, gdy mamy do czynienia z nagłym spadkiem zapotrzebowania na nasze towary czy usługi.

Kryzys ekonomiczny, postępująca automatyzacja czy utrata zamówień mogą spowodować, że firma jest zmuszona szukać oszczędności, a nawet szybko i znacząco ciąć koszty, co może skutkować koniecznością przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Spis treści

Zwolnienia grupowe – co to jest?

Ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia w sytuacji, w której pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, w okresie nieprzekraczającym 30 dni, wypowie umowę o pracę lub rozwiąże stosunek pracy na mocy porozumienia stron z przyczyn nie leżących po stronie pracownika, a zwolnienia te obejmą:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 osób
  • 10% załogi, gdy pracodawca zatrudnia od 100 do 299 osób
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudniania co mniej 300 pracowników

Do stanu zatrudnienia nie są wliczane osoby świadczące pracę w oparciu o inne umowy niż umowa o pracę (np. umowy cywilnoprawne), a także pracownicy tymczasowi. Zasady zwolnień grupowych uregulowane zostały w Ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zwolnienia grupowe – formalności i koszty

Zwolnienia grupowe nie są proste ani szybkie do przeprowadzenia. Wspomniana wyżej ustawa nakłada na pracodawcę szereg formalności, które są niezbędne, aby w sposób prawidłowy zredukować załogę. Przede wszystkim konieczne jest skonsultowanie planowanych zwolnień z zakładowymi organizacjami związkowymi lub, jeśli takie organizacje nie zostały powołane u pracodawcy, z przedstawicielami pracowników. Następnie – po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi lub, w przypadku jego braku, po wydaniu regulaminu – należy o planowanych zwolnieniach grupowych zawiadomić właściwy ze względu na siedzibę firmy Powiatowy Urząd Pracy.

Na zawarcie porozumienia z organizacjami związkowymi lub wydanie regulaminu ustawa daje pracodawcy 20 dni, natomiast rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem nie może nastąpić wcześniej niż po upływnie 30 dni od dnia zawiadomienia powiatowego urzędu pracy. Finalnie oznacza to, że pracodawca ponosi koszty zatrudnienia pracowników jeszcze przez 50 dni.

Dodatkowo, osobom, z którymi został rozwiązany stosunek pracy w ramach zwolnień grupowych przysługuje odprawa pieniężna. Jej wysokość uzależniona jest od stażu pracy i nie może przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Odprawę oblicza się podobnie jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a do stażu pracy wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy.

Leasing pracowniczy a zwolnienia grupowe

Jedną z największych korzyści wynikających z leasingu pracowniczego jest fakt, iż pracownicy tymczasowi nie podlegają pod wspomnianą wyżej ustawę o zwolnieniach grupowych. Oznacza to, że w przypadku nagłego spadku produkcji pracodawca może zwolnić pracowników tymczasowych z zachowaniem trzydniowego, lub maksymalnie jednotygodniowego, okresu wypowiedzenia.

Co więcej, w takiej sytuacji koordynator z ramienia EWL nie tylko przeprowadzi spotkanie z pracownikami i wytłumaczy przyczyny zakończenia umowy, ale także zaoferuje zwolnionym osobom zatrudnienie w innym zakładzie pracy. Dzięki takiej współpracy pracodawca nie straci w oczach byłych pracowników, ale może zyskać lojalny zespół, który w przypadku poprawy koniunktury i kondycji firmy, może być zainteresowany powrotem do pracy.

Leasing pracowników – rozwiązanie na czas wzrostu i spadku zamówień

Współpraca z doświadczoną i pewną agencją pracy tymczasowej, to nie tylko pewność realizacji zamówień i zachowania ciągłości produkcji w sytuacji dynamicznego wzrostu i konieczności zwiększenia załogi, ale też szybka i sprawna redukcja kosztów zatrudnienia, przy jednoczesnym utrzymaniu pozytywnego wizerunku firmy, w przypadku pogorszenia się sytuacji gospodarczej i spadku popytu.

Leasing pracowniczy, to rozwiązanie które pozwala na elastyczne dostosowywanie struktury kadrowej do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa – efektywnie i bez wielu formalności.

EWL Agentur - Beschaftigung zahlreicher Auslandergruppen

Chcesz skorzystać z leasingu pracowników?

Od wielu lat współpracujemy z różnorodnymi klientami, a dzięki wyspecjalizowanym liniom biznesowym skutecznie i szybko rekrutujemy pracowników niemal każdego sektora.

Zapytaj o ofertę leasingu pracowniczego z EWL
Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników
Renata Ostrowska

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową