Zapytanie ofertowe na prace badawcze – 1/EWL/2021

Zapytanie nr 1/EWL/2021

Dotyczące wyboru Wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzenia prac badawczych w zakresie uczenia reprezentacji z wykorzystaniem metod głębokich, rekomendacji w oparciu o reprezentacje oraz opracowania metod optymalizacji w zadaniu wielokryterialnego planowania projektów, realizowanej w ramach projektu „Platforma migracyjna wsparcia pracownika i pracodawcy z wykorzystaniem zaawansowanych metod optymalizacyjnych i rekomendacyjnych opartych o uczenie reprezentacji” w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2020 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe dane zapytania

1. Nazwa i adres zamawiającego EWL Spółka Akcyjna,
woj.: mazowieckie, powiat: Warszawa, gmina: Warszawa, miejscowość: Warszawa,
ul. Aleje Jerozolimskie 142B,
kod pocztowy: 02-305 Warszawa,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000080338, NIP 1132330806, REGON 017427248.
2. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie jest udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe.
3. Data i sposób upublicznienia zapytania ofertowegoZapytanie ofertowe zostało upublicznione na bazie konkurencyjności ( www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl ) w dniu 15.03.2021 r.
4. Termin składania ofertOferty należy składać nie później niż do dnia 23.03.2021 r. do godz. 24:00.

Ofertę należy:
– złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym pocztą/kurierem na adres Zamawiającego: EWL S.A. ul. Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
– przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres platforma@ewl.com.pl w formie pliku PDF, zawierającego skan (kopię cyfrową) podpisanej oferty
– przesłać w formie elektronicznej złożonej za pośrednictwem Bazy konkurencyjności – pod warunkiem, że oferta zawierać będzie wszystkie załączniki wymagane niniejszym zapytaniem.

W każdym z przypadków doręczenie oferty musi być dokonane przed upływem terminu na składanie ofert, pod rygorem nieważności. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Skrócony przedmiot i zakres prac, które winny być objęte zakresem oferty Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu prac badawczych w zakresie uczenia
reprezentacji z wykorzystaniem metod głębokich, rekomendacji w oparciu o reprezentacje oraz opracowania metod optymalizacji w zadaniu wielokryterialnego planowania projektów.

Kod główny CPV:
73110000-6 – Usługi badawcze

Kody dodatkowe:
73300000-5 – Projekt i realizacja badań oraz rozwój
6. Szczegółowy opis zakresu prac przewidzianych do wykonania przez WykonawcęWykonawca wybrany w trybie zasady konkurencyjności będzie zobligowany zrealizować następujące usługi:

Etap 1. Opracowanie oraz zbadanie i ewaluacja metod uczenia reprezentacji dla pracowników, pracodawców oraz pośredników:
– Opracowanie koncepcji zbierania, integracji, przetwarzania i wersjonowania danych,
– Opracowanie metod uczenia reprezentacji w oparciu o podejścia faktoryzacyjne,
– Opracowanie metod uczenia reprezentacji w oparciu o podejścia głębokie.

Czas trwania etapu to 6 miesięcy.
Etap będzie realizowany i rozliczany poprzez poszczególne zadania:

Zadanie 1. Analiza danych uczących oraz przygotowanie środowiska badawczego.
Produkty:
• Raport z analizy danych uczących.
• Oprogramowanie – Środowisko badawcze dla zadania uczenia reprezentacji oparte o: mlflow, dvc, pytorch, gitlab.
• Raport dokumentujący przygotowane środowisko badawcze.

Czas realizacji: 1,5 do 2,5 miesięcy.

Zadanie 2. Opracowanie metod bazowych dla zadania uczenia reprezentacji – pierwsza grupa metod
Produkty:
• Oprogramowanie – Kod metod uczenia reprezentacji bazowych pierwszej grupy.
• Raport z ewaluacji pierwszej grupy metod.

Czas realizacji: 1,5 do 2 miesięcy.

Zadanie 3. Opracowanie metod bazowych dla zadania uczenia reprezentacji – druga grupa metod oraz wybór metody finalnej
Produkty:
• Oprogramowanie – Kod metod uczenia reprezentacji bazowych drugiej grupy.
• Raport z ewaluacji drugiej grupy metod.
• Raport – Opracowanie i ewaluacja finalnej metody do uczenia reprezentacji.
• Oprogramowanie – Kod finalnej metody.

Czas realizacji: 2 do 3 miesięcy.

Etap 2. Opracowanie oraz zbadanie i ewaluacja metod rekomendacji w oparciu o reprezentacje wektorowe:
– Opracowanie koncepcji zbierania, integracji, przetwarzania i wersjonowania danych,
– Opracowanie metod rekomendacji z wykorzystaniem podejść learn-to-ran,
– Opracowanie metod rekomendacji z wykorzystaniem sieci trójkowych,
– Opracowanie metod heurystycznego przeszukiwania przestrzeni w celu przyspieszenia metod znajdowania przypadków podobnych.

Czas trwania etapu to 8 miesięcy.
Etap będzie realizowany i rozliczany poprzez poszczególne zadania:

Zadanie 1. Analiza danych uczących oraz przygotowanie środowiska badawczego.
Produkty:
• Dane – Zbiory danych uczących dla zadań rekomendacji: dla pracowników i dla pracodawców.
• Raport z analizy danych uczących.
• Oprogramowanie – Środowisko badawcze dla zadań rekomendacyjnych: mlflow, dvc, pytorch, gitlab.
• Raport dokumentujący przygotowane środowisko badawcze.

Czas realizacji: 1,5 do 2,5 miesięcy.

Zadanie 2. Opracowanie metod rekomendacji opartych o learn-to-rank
Produkty:
• Oprogramowanie – Kod metod rekomendacji opartych o podejście learn-to-rank.
• Raport dokumentujący kod metody rekomendacji.

Czas realizacji: 1,5 do 2,5 miesięcy.

Zadanie 3. Opracowanie metod rekomendacji opartych o sieci syjamskie
Produkty:
• Oprogramowanie – Kod metod rekomendacji opartych o sieci syjamskie.
• Raport dokumentujący kod metody rekomendacji.

Czas realizacji: 1,5 do 2,5 miesięcy.

Zadanie 4. Opracowanie metod przeszukiwania przestrzeni wektorowej w oparciu o zadaną miarę odległości (LSH z wieloma metrykami).
Produkty:
• Oprogramowanie – Kod metod przeszukiwania przestrzeni wektorowej w oparciu o zadaną miarę odległości.
• Raport dokumentujący kod metody przeszukiwania.

Czas realizacji: 1 do 1,5 miesiąca.

Etap 3. Opracowanie oraz zbadanie i ewaluacja metod optymalizacji w zadaniu wielokryterialnego planowania projektów:
– Opracowanie koncepcji zbierania, integracji, przetwarzania i wersjonowania danych,
– Modelowanie rzeczywistości,
– Określenie ograniczeń oraz funkcji celu z punktu widzenia pracownika,
– Określenie ograniczeń oraz funkcji celu z punktu widzenia pracodawcy,
– Określenie ograniczeń oraz funkcji celu z punktu widzenia pośrednika,
– Określenie ograniczeń oraz funkcji celu z punktu widzenia systemu jako marketplace,
– Opracowanie metod optymalizacji z wykorzystaniem podejść opartych o algorytmy genetyczne oraz innych.

Czas trwania etapu to 12 miesięcy.

Zadanie 1. Przygotowanie środowiska badawczego dla zadań optymalizacji, reprezentacji dziedziny oraz zdefiniowanie problemów optymalizacyjnych.
Produkty:
• Oprogramowanie – Środowisko badawcze dla zadań optymalizacyjnych: mlflow, dvc, gitlab.
• Raport dokumentujący przygotowane środowisko badawcze.
• Oprogramowanie pozwalające na modelowanie dziedziny.
• Raport dokumentujący oprogramowanie modelowania dziedziny.
• Oprogramowanie reprezentujące rozwiązywane problemy.
• Raport dokumentujący oprogramowanie reprezentujące rozwiązywane problemy.

Czas realizacji: 1 do 1,5 miesiąca.

Zadanie 2. Opracowanie i ewaluacja metod opartych o podejścia ewolucyjne (pośrednik pracy i pracodawca).
Produkty:
• Oprogramowanie pozwalające na przypisywanie pracowników z wykorzystaniem zadanych metod.
• Raport dokumentujący oprogramowanie.

Czas realizacji: 2 do 2,5 miesięcy.

Zadanie 3. Opracowanie i ewaluacja metod opartych o podejścia ewolucyjne (cały system).
Produkty:
• Oprogramowanie pozwalające na przypisywanie pracowników z wykorzystaniem zadanych metod.
• Raport dokumentujący oprogramowanie.

Czas realizacji: 2 do 2,5 miesięcy.

Zadanie 4. Opracowanie i ewaluacja metod opartych o przeszukiwanie tabu (pośrednik pracy i pracodawca).
Produkty:
• Oprogramowanie pozwalające na przypisywanie pracowników z wykorzystaniem zadanych metod.
• Raport dokumentujący oprogramowanie.

Czas realizacji: 2 do 2,5 miesięcy.

Zadanie 5. Opracowanie i ewaluacja metod opartych o inteligencję roju (pośrednik i pracodawca).
Produkty:
• Oprogramowanie pozwalające na przypisywanie pracowników z wykorzystaniem zadanych metod.
• Raport dokumentujący oprogramowanie.

Czas realizacji: 2 do 2,5 miesięcy.

Zadanie 6. Opracowanie i ewaluacja metod opartych o inteligencję roju (cały system).
Produkty:
• Oprogramowanie pozwalające na przypisywanie pracowników z wykorzystaniem zadanych metod.
• Raport dokumentujący oprogramowanie.
Czas realizacji: 2 do 2,5 miesięcy.

Zamawiający nie wymaga realizacji Zadań w ramach Etapu w sposób sekwencyjny. Możliwe jest rozpoczęcie kolejnego zadania, zanim zadanie poprzednie zostanie zakończone. Docelowy sposób realizacji Zadań będzie wynikał z przebiegu procesu badawczego i zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Okres realizacji całego przedmiotu zapytania wynosi maksymalnie 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
Etapy nakładają się na siebie.

Ze względu na badawczy charakter prac objętych zamówieniem, szczegółowy zakres prac zleconych do wykonania będzie precyzowany na początku każdego okresu wytwórczego, określonego na etapie podpisywania umowy i sprzężonego z cyklem iteracji projektowych Zamawiającego.

Czas realizacji każdego Etapu i Zadania określony powyżej jest jedynie wartością przybliżoną i wynika z wiedzy Zamawiającego na moment ogłaszania postępowania. Czas ten może ulec zmianie na skutek wyników przebiegu poszczególnych elementów prac badawczych. Każdorazowo taka zmiana będzie uzgadniana pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W związku z powyższym, przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie stałego wsparcia w trakcie realizacji projektu, rozumianego jako praca dla Zamawiającego, która rozliczana będzie na podstawie oferty i wykazu ceny poszczególnych etapów i zadań według oferty wykonawcy.

Płatność dokonana będzie na podstawie protokołu odbioru po zakończeni prac poszczególnych etapów i zadań zgodnie z ofertą na podstawie wytworzonych Produktów.
7. Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1. Posiadają wiedzę i udokumentowane doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy to w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 usługę (zamówienie) w zakresie: przetwarzania danych oraz eksperymentów naukowych, budowania skalowalnych aplikacji internetowych opartych o architekturę mikroserwisową, opracowywania oraz ewaluacji metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz opracowywania metod rozumienia języka naturalnego.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę wykazu usług (zgodnie z Załącznikiem nr 2).

Powyższe cechy oceniane będą przez komisję wewnętrzną powołaną przez Zamawiającego, mającą potwierdzić zgodność doświadczenia i potencjału badawczo-rozwojowego Wykonawcy z oczekiwaniami specyficznymi dla projektu

2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna za spełniony warunek potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca:
1. Wykaże posiadanie co najmniej dwóch akceleratorów graficznych wspierających CUDA 10.1 pozwalających na szybką walidację i debugowanie problemów związanych z uruchamianiem eksperymentów z ich wykorzystaniem oraz umiejętności i praktyczną wiedzę z zakresu technologii:
– Kubernetes
– Docker
– Helm
– gRPC
– pyTorch
– Python
– MLFlow
– GraphQL
– TypeScript
– AWS (S3, EC2)
– MinIO
– MongoDB

2. Wykaże posiadanie Zespołu składającego się minimum z 2 osób posiadających:
– wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie przetwarzania danych oraz eksperymentów naukowych,
– wiedzę na temat metod wersjonowania eksperymentów, danych oraz parametrów,
– doświadczenie z zakresu budowania skalowalnych aplikacji internetowych opartych o architekturę mikroserwisową,
– umiejętności z zakresu przetwarzania dużych zbiorów danych oraz ich przechowywania,
– znajomość zagadnień z zakresu systemów rozproszonych oraz ich utrzymania,
– doświadczenie z zakresu opracowywania oraz ewaluacji metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji,
– doświadczenie oraz wiedzę z zakresu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych,
– doświadczenie w opracowywaniu metod rozumienia języka naturalnego (w tym metod opartych o głębokie sieci neuronowe)
– doświadczenie w opracowywaniu metod widzenia maszynowego (w tym metod opartych o głębokie sieci neuronowe)
– umiejętności z zakresu optymalizacji wydajnościowej metod uczenia maszynowego.

Minimum dwie osoby z zespołu realizującego projekt powinny posiadać tytuł naukowy doktora oraz dorobek naukowy – co najmniej 4 publikacje na liście filadelfijskiej (w dziedzinie uczenia maszynowego oraz przetwarzania danych)

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę wykazu potencjału technicznego i kadr (zgodnie z Załącznikiem nr 2).

Powyższe zasoby oceniane będą przez komisję wewnętrzną powołaną przez Zamawiającego, mającą potwierdzić zgodność doświadczenia i potencjału badawczo-rozwojowego Wykonawcy z oczekiwaniami specyficznymi dla projektu.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku poprzez oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

4. Brak powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – informacje na temat zakresu wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym poprzez oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 1.

Nie spełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
8. Wymagany termin realizacji przedmiotu ofertyOkres realizacji przedmiotu zapytania wynosi maksymalnie 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert1. Cena oferty powinna zawierać kwotę brutto.
2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do setnych części złotego (do jednego grosza).
3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny ofert, ich waga i opis sposobu przyznawania punktacji:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Nazwa kryterium: Cena (C)
2. Waga kryterium (wyrażona w %): 100%

Sposób wyliczenia punktów oferty:
Ad. 1. Wartość punktowa ceny = Pcen=Cmin/Cn x 100, gdzie:
Pcen – ilość punktów badanej oferty za kryterium ceny
Cmin – cena minimalna brutto
Cn – cena oferowana brutto badanej oferty

Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).
10. Wymagana zawartość oferty1) Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim na załączonym formularzu.

2) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.

3) Oferta musi zawierać pełne dane adresowe Wykonawcy:
– kontakt telefoniczny i mailowy, adres strony WWW
– kontakt do osoby wyznaczonej do dalszych prac z Zamawiającym podając jego telefon i adres e-mail

4) W przypadku złożenia Oferty w wersji papierowej, należy dostarczyć Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/EWL/2021” lub na adres e-mail podany w pkt. 4.

5) Wszelkie poprawki lub zmiany treści któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania przez Wykonawców ofert częściowych.

9) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10) Do oferty należy załączyć wypełnione dokument/wzory dokumentów, wskazane w pkt. 14 niniejszego zapytania.
11. Informacja o sposobie
porozumiewania się
Zmawiającego z
Wykonawcami
Zamawiający udzieli wszelkich wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu najpóźniej na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.

Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na
następujący adres e-mail: platforma@ewl.com.pl
W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. O każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na bazie konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.govpl oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
12. Zmiana umowy1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień właściwej umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – np. zmiany obowiązującego prawa, istotna zmiana warunków świadczenia usługi.

2. Szczegółowe warunki i tryb dokonywania zmian zostaną określone w umowie.
13. Pozostałe informacje1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
– nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, – – wystąpiły okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć

2. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentami.

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest EWL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000080338, NIP 1132330806, REGON 017427248.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na realizację badań objętych Zapytaniem ofertowym nr 1/EWL/2021.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania;

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;

Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego Zapytaniem ofertowym nr 1/EWL/2021;

W odniesieniu do otrzymanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Wykonawcy:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkim osobom, których dane osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/EWL/2021 i realizacją zamówienia, co Wykonawca potwierdza stosownym oświadczeniem o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zawartym w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
14. ZałącznikiDo niniejszego zapytania ofertowego załączono następujące dokumenty/wzory dokumentów:
1. Formularz Oferty – Załącznik nr 1.
2. Wykaz kluczowych członków zespołu badawczego oraz zasobów Wykonawcy zaangażowanych do realizacji prac – Załącznik nr 2.

Dokumenty do pobrania

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).