Opublikowano: 15.03.2022
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
15.03.2022
Aktualności | Blog EWL | Legalizacja

Nowa procedura rejestracji pobytu oraz zatrudnienia obywateli Ukrainy

Ukraiński paszport

13 marca w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Oznacza to, że wprowadzone przez nią zmiany już oficjalnie obowiązują, w związku z czym poniżej dzielimy się z Państwem informacjami, dotyczącymi legalizacji pobytu i zatrudnienia obywateli Ukrainy.

✅JAK POTWIERDZIĆ LEGALNOŚĆ WJAZDU DO POLSKI 

Osoby z Ukrainy, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 roku i chcą legalnie przebywać w Polsce, powinny mieć stempel w paszporcie lub innym dokumencie podróży, umieszczony przez polską Straż Graniczną. Stempel potwierdza legalne przekroczenie granicy wraz ze wskazaniem daty. 

Jeżeli jesteś: 

 • obywatelem Ukrainy, który przybył do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 
 • obywatelem Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, który przybył na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy 

i twój wjazd nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, złóż wniosek o nadanie numeru PESEL nie później niż 60 dni od dnia wjazdu do Polski. 

Na tej podstawie twój pobyt w Polsce zostanie zarejestrowany i będzie legalny. 

✅JAK UZYSKAĆ PESEL 

Należy złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy na terytorium Polski. Wniosek może wypełnić wnioskodawca albo pracownik urzędu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. 

Wniosek należy: 

 • własnoręcznie podpisać 
 • złożyć na piśmie w urzędzie gminy 
 • złożyć osobiście. 

PESEL jest potrzebny do zatrudnienia, uzyskania pomocy socjalnej przewidzianej Ustawą oraz do założenia profilu zaufanego. 

✅JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY 

Ważne! Jeżeli chcesz, żeby został dla ciebie założony profil zaufany, podaj we wniosku o nadanie numeru PESEL: 

 • adres poczty elektronicznej 
 • numer telefonu komórkowego 
 • zgodę na wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych 
 • zgodę na potwierdzenie profilu zaufanego. 

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu osoba będzie miała dostęp do e-usług organów administracji, m.in. do ZUS, CEIDG, e-PUAP.

✅KTO MOŻE LEGALNIE PRACOWAĆ W POLSCE 

W Polsce może pracować obywatel Ukrainy, który: przebywa legalnie w Polsce i ma ważny tytuł pobytowy albo przybył legalnie na terytorium Polski od 24 lutego 2022 roku, bezpośrednio z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce. 

Obywatela Ukrainy można zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia

Tytuł pobytowy czyli dokument, który uprawnia do pobytu na terytorium Polski:

 • Zezwolenie na pobyt stały,
 • Zezwolenie na pobyt czasowy,
 • Paszport w przypadku wjazdu i pobytu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym,
 • Zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców,
 • Wiza.

✅ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STEMPLAO UZYSLANIE KARTY POBYTU

Nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy dotyczą również osób, które jeszcze nie mają tytułu pobytowego, ale przed 24 lutego 2022 roku rozpoczęły procedurę uzyskania takiego tytułu.

Ich pobyt na terytorium Polski jest legalny od dnia złożenia wniosku o:

 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej
 • udzielenie zezwolenia na pobyt stały i zgody na pobyt rezydenta długoterminowego UE

✅DO KIEDY WAŻNE SĄ TYTUŁY POBYTOWE

Jeżeli ostatni dzień legalnego pobytu obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie:

 • wizy krajowej
 • zezwolenia na pobyt czasowy

przypada w okresie od 24 lutego 2022, okres ważności tych tytułów pobytowych ulega przedłużeniu do 31 grudnia 2022 roku.

Jeżeli ostatni dzień legalnego pobytu obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie:

 • wizy Schengen wydanej przez organ polski
 • wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen
 • w ramach ruchu bezwizowego

przypada w okresie od 24 lutego 2022 roku, a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, jego pobyt uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy.

Dokumenty wydłużone nie uprawniają do przekroczenia granicy

Szymon Bryzek

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową