Zatrudnienie cudzoziemców – Pytania i odpowiedzi

zatrudnienie cudzoziemców

Coraz większe zainteresowanie pracą w Polsce generuje wiele pytań dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w polskich przedsiębiorstwach. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, przygotowaliśmy zbiór najczęstszych pytań ze strony pracodawców oraz opracowanych odpowiedzi. To nie tylko opis samego zjawiska przyjmowania do pracy obcokrajowców, ale także przedstawienie warunków pracy, zasad prawnych czy pewnych obaw zatrudnienia cudzoziemców. Agencja Zatrudnienia EWL oferuje wsparcie w zakresie selekcji oraz przyjmowania do pracy obcokrajowców. Nasi Klienci mają zatem pewność, że współpraca z EWL zapewni im przejrzyste warunki zatrudnienia cudzoziemców, a co się z tym wiąże – bezpieczeństwo przyjmowania do swojej firmy obcokrajowców.

Ponadto opisujemy najważniejsze informacje oraz obowiązujące przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców, tak aby zasady powierzenia pracy obywatelom z zagranicy były dla Państwa jak najbardziej przejrzyste.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym przez nas FAQ, a w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, które nie zostały zawarte w poniższym artykule, do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami firmy EWL. Z chęcią doradzimy Państwu najkorzystniejsze rozwiązania.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może zatrudnić obcokrajowca?

Zatrudnić obcokrajowca może absolutnie każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej (zarówno firma, jak również osoby fizyczne), niekarany za przestępstwa zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

W jaki sposób można osobiście zweryfikować kompetencje pracowników, którzy mieszkają i pracują w danym momencie w innym kraju?

Wychodząc naprzeciw Państwa obawom, po zakończeniu procesu rekrutacji i naszej wewnętrznej weryfikacji kwalifikacji kandydatów, gwarantujemy bezpłatny, dwutygodniowy okres próbny na sprawdzenie kompetencji pracowników. Zapewniamy także rekrutację pracowników dokładnie według Państwa wytycznych. Dzięki długotrwałym, bezpośrednim relacjom z agencjami pośrednictwa pracy w Europie Wschodniej i Azji, możemy dokładnie zweryfikować ich umiejętności, poprzednie miejsca pracy kandydata oraz wyselekcjonować osoby najbardziej odpowiadające Państwa oczekiwaniom. Umożliwiamy także rozmowy kwalifikacyjne z chętnymi do pracy oraz przestawiamy dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje.

Czy brak dobrej znajomości polskiego nie stanowi problemu? Jak się z pracownikami z zagranicy porozumiewać?

Jeżeli chodzi o pracowników z Ukrainy nie powinno być żadnych problemów z komunikacją. Większość z tych osób w stopniu podstawowym rozumie język polski ze względu na wcześniejsze kontakty z naszym krajem oraz fakt, że język ten jest bardzo podobny do polskiego. Osoby z terenów przygranicznych (gdzie najczęściej dokonywana jest rekrutacja) niejednokrotnie bardzo dobrze mówią w naszym języku.

Problem języka rzeczywiście może pojawić się przy pracownikach z Chin czy Indii. W tym przypadku zazwyczaj polecamy zatrudnienie grupy osób z tłumaczem (ze względu na dodatkowy koszt tłumacza i odległość zatrudnienie cudzoziemców w ten sposób jest opłacalne przy większych grupach pracowników). Znacząca część pracowników z krajów azjatyckich dodatkowo doskonale porozumiewa się w języku angielskim. W przypadku zatrudniania pracowników z Indii, problem znajomości języka angielskiego nie występuje – jest to drugi język urzędowy w tym kraju.

Jaką można mieć pewność, że po pierwszej wypłacie pracownicy „nie uciekną”?

Dokładamy wszelkich starań poprzez odpowiednią selekcję, aby takie sytuacje nie występowały. Jednak aby dodatkowo mieli Państwo gwarancję, że taka sytuacja Państwa nie dotknie, zapewniamy bezpłatne zastępstwo, jeżeli z określonych przyczyn pracownik nie będzie mógł kontynuować pracy (problemy ze zdrowiem, niezadowolenie, problemy z aklimatyzacją, sytuację rodzinne) przez cały okres trwania umowy.

Czy można mieć pewność, że zatrudnieni pracownicy będą w Polsce legalnie?

Oczywiście. Wszystkie rekrutowane osoby mają niezbędne do legalnej pracy dokumenty. Zajmujemy się także przedłużaniem dokumentów pobytu, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Nasi koordynatorzy nadzorują pobyt pracowników w Polsce i na bieżąco informują o wszelkich sytuacjach związanych z ich zatrudnieniem. Procedury wizowe i prawne w żaden sposób nie zakłócają wykonywania pracy przez zatrudnionych.

Jaką można mieć pewność efektywnej pracy takich pracowników?

Jak wiadomo praca takich osób jest wynikiem migracji zarobkowej. W związku z tym, że zarobki takich pracowników są wyższe w Polsce niż na przykład na Ukrainie, osoby takie pracują wydajniej i szanują swoją pracę. Nie stwarzają problemów dyscyplinarnych. Są przywiązani do pracodawcy i nie trzeba ich zachęcać do wysiłku – są zaangażowani i umotywowani, więc pracują bardzo wydajnie.

Jak długo trwa proces rekrutacji i jaki mam niego wpływ?

Długość procesu rekrutacji zależy od wielu czynników, w tym między innymi od specyfiki stanowiska, na które dany pracownik jest rekrutowany i od indywidualnych ustaleń z klientem. Ze względu na szereg wymagań formalno-prawnych, jakie muszą zostać zrealizowane w celu zatrudnienia obcokrajowca, cały proces może trwać od 2 tygodni (w przypadku pracowników z Europy Wschodniej) do 2 miesięcy (w przypadku pracowników z krajów azjatyckich). W trakcie trwania procesu, na bieżąco utrzymujemy kontakt z Państwem, przedstawiamy raporty o kandydatach, a po akceptacji z Państwa strony sprowadzamy najlepszych kandydatów do Polski i przedstawiamy ich Państwu. Zapewniamy naszym klientom dwutygodniowy okres gwarancyjny na każdorazowo przeprowadzoną rekrutację.

Jakie są warunki płatności za usługi?

Przy wersji leasingu rozliczenia są co miesiąc na podstawie faktury (pieniądze dla pracowników wypłacamy my – jedyną formalnością przy tej formie współpracy jest z Państwa strony przesłanie nam listy przepracowanych przez zatrudnionych godzin). Z kolei przy rekrutacji stosujemy tu elastyczną formę rozliczeń (od 1 do 6 miesięcznych opłat). Jesteśmy gotowi na Państwa sugestię w tej sprawie.

 Co nastąpi, gdy pracownicy nie dojadą?

Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów za pracowników, którzy nie podejmą pracy, czy też nie przejdą pomyślnie okresu próbnego.

Czy zatrudnianie pracowników z zagranicy zamiast Polaków jest etyczne?

Regulacja zatrudnienia z wykorzystaniem zasobów z innych rynków pracy stanowi naturalny proces na rynkach wewnątrzwspólnotowych i poza nimi. Pracownicy poszukują bardziej korzystnych warunków zatrudnienia w celu poprawy ogólnych warunków bytowych. Coraz więcej Polaków decyduje się na migrację zarobkową i poszukiwanie zatrudnienia na rynkach Unii Europejskiej, np. w Niemczech, w wyniku czego tworzy się luka na polskim rynku pracy, którą polscy pracodawcy mogą zapełnić efektywnymi pracownikami ze wschodu. To ogromna szansa dla pracodawców, by obniżając koszty zatrudnienia, podnosić konkurencyjność istniejących na rynku przedsiębiorstw. Naszą misją jest wspieranie tego procesu.

Najważniejsze informacje dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

Definicje 

  • Cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – osoba, nie posiadająca obywatelstwa polskiego, która spełnia przesłanki z art. 87 ust.1 Ustawy.
  • Wykonywanie pracy przez obcokrajowca – zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które są spółkami kapitałowymi w organizacji lub uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – dokument wydawany cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy a także spełnione są warunki wskazane w art. 114 ust. 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Podstawy prawne 

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie podejmowania i wykonywania pracy przez obcokrajowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j., Dz.U.08.69.415, z późn. zm., „Ustawa”).

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 

Dokument, na podstawie którego obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Zatrudnienie cudzoziemców na podstawie Karty Polaka 

Karta Polaka jest dokumentem wydawanym przez właściwego polskiego konsula potwierdzającym przynależność do narodu polskiego, na podstawie którego można np. podejmować pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę. Karta Polaka przyznawana jest obywatelom Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca. Należy pamiętać, że Karta Polaka nie jest dokumentem legalizującym pobyt cudzoziemca na terytorium RP, zatem obcokrajowiec mający Kartę Polaka, chcąc legalnie wykonywać pracę na terytorium RP, musi być również w posiadaniu odpowiedniej wizy bądź zezwolenie na pobyt czasowy.

Organy państwowe uprawnione do kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców i ich pobytu na terenie Polski

Kontrola legalności zatrudnienia obcokrajowców leży w kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o PIP), Straży Granicznej (art. 1 ust 2 pkt 13a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej). Natomiast do kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski uprawnione są organy Straży Granicznej i Policji, a także Służby Celnej (art. 289 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach).

Zapisz się do newslettera!

Bądź z nami na bieżąco